Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0214-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентоспособността на „ВАС” ООД чрез модернизация на технологичното оборудване
Бенефициент: "ВАС" EООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 17.04.2013
Дата на приключване: 17.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: „Повишаване на конкурентоспособността на „ВАС” ООД чрез модернизация на технологичното оборудване”
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: „Организация и управление на проекта” Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение.
Подготовка и изпълнение на Дейност 2: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване за производство, сушене и пакетиране на тестени изделия"
Подготовка и изпълнение на Дейност 3: „Закупуване и инсталиране на софтуерни приложения за управление на производствения процес на „ВАС" ООД"
Подготовка и изпълнение на Дейност 4: „Разработването на маркетингов анализ и стратегия за развитието на „ВАС" ООД"
Подготовка и изпълнение на Дейност 5: „Осигуряване на информация и публичност"
Подготовка и изпълнение на Дейност 6: „Извършване на независим финансов одит на изпълнението на проекта"
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 502 391 BGN
Общ бюджет: 717 040 BGN
БФП: 501 928 BGN
Общо изплатени средства: 501 928 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 501 928 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 501 928 BGN
2015 0 BGN
501 928 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 426 639 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 426 639 BGN
2015 0 BGN
426 639 BGN
В т.ч. Национално финансиране 75 289 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 75 289 BGN
2015 0 BGN
75 289 BGN
Финансиране от бенефициента 215 310 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Граждански договори за назначаване на екипа за управление на проекта
Индикатор 6 Междинни отчети от екипа на проектаМеждинни отчети от екипа на проекта.
Индикатор 7 Финален отчет от екипа на проекта.
Индикатор 8 Копия от процедури, протоколи за избор на изпълнители, договори, фактури за изпълнение на договорите
Индикатор 9 Доклад за разработения маркетингов анализ и стратегия за развитието на „ВАС" ООД"
Индикатор 10 Протокол за внедряване на софтуерни приложения за управление на производствения процес на „ВАС" ООД.
Индикатор 11 Ръководство за функциониране на софтуерните приложения за управление на производствения процес на „ВАС" ООД.
Индикатор 12 Протокол за въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване за производство, сушене и пакетиране на тестени изделия".
Индикатор 13 Протоколи за проведени начална и финална презентации.
Индикатор 14 Публикации в медиите.
Индикатор 15 Информационни брошури.
Индикатор 16 Информационни табели.
Индикатор 17 Стикери върху дълготрайните материални активи, закупени по проекта.
Индикатор 18 Въведени нови технологии / продукти (общ брой):


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз