Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0215-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ”
Бенефициент: Фондация "Клъстер информационни и комуникационни технологии"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 10.04.2013
Дата на приключване: 10.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Обща цел (цели) на проекта е развитие на човешките ресурси, подобряване на качеството на живот и насърчаване на социалното включване в Община Ардино чрез развитие на предприемачеството, посредством трансфер на европейски добри практики и ноу-хау и използването на информационните и комуникационните технологии.
Дейности: 1. Управление и изпълнение на проекта Успешно изпълнение на проекта
2. Планиране и осъществяване на рекламна кампания за стартирането на проекта в община Ардино Информиране на широката общественост за стартирането на проекта, целите и предвидените дейности
3.Подбор на млади хора за участие в обучението по предприемачество Да се сформира група от 25 начинаещи предприемачи на възраст от 18 - 40 години, жители на Община Ардино за участие в обученията.
4.Подготовка, организиране и провеждане на четири интерактивни обучения за предприемачи Да се организират и провеждат 4 бр. обучения на група от 25 млади предприемачи от Община Ардино
5. Подготовка, организиране и провеждане на финална среща по предприемачество Популяризиране на резултатите от проекта, раздаване на дипломи на 25 обучени предприемача от община Ардино и утвърждаване на трайни партньорски отношения между партньорите и експертите, взели участие при реализирането на проекта.
6. Изследване и анализ на обективните соци ално –икономически условия и фактори за създаване на инкубатор в Община Ардино 6. Изследване и анализ на обективните соци ално –икономически условия и фактори за създаване на инкубатор в Община Ардино
7. Посещение на инкубатора в Ирландия и трансфер на методология и добри практики от БИЦКорк за създаване и управление на инкубатор в община Ардино Обмяна на практически опит и ноу-хау в процеса на управление и работа на инкубатор за подпомагане на начинаещи предприемачи. Оценка на обективните предпоставки за създаване на инкубатор за подкрепа на предприемачеството в община Ардино, чрез трансфер на добри практики.
8. Отпечатване и разпространение на информационни материали Постигане на широка публична информираност за проекта – цели, партньори финансова подкрепа.
9. Създаване на двуезичен информационен уеб сайт на проекта и поддържане на актуална информация за хода на изпълнение на проекта Целта на сайта е да предостави на заинтересованите страни информация за стъпките за реализирането на проекта и постигнатите резултати.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 110 122 BGN
Общ бюджет: 100 935 BGN
БФП: 100 935 BGN
Общо изплатени средства: 100 933 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 100 935 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 135 BGN
2014 73 799 BGN
2015 0 BGN
100 933 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 85 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 065 BGN
2014 62 729 BGN
2015 0 BGN
85 793 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 140 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 070 BGN
2014 11 070 BGN
2015 0 BGN
15 140 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Организирани обучения по предприемачество
Индикатор 2 Приложени иновативни практики за обучение
Индикатор 3 Проучване за създаване на инкубатор в Община Ардино
Индикатор 4 Публикувани статии за информиране и публичност
Индикатор 5 Доклади от командировка и обмяна на опит на място с инкубатора в Корк
Индикатор 6 Записана флаш памет
Индикатор 7 Отпечатани цветни плакати
Индикатор 8 Цветни брошури
Индикатор 9 Прес – конференция
Индикатор 10 План –доклад за публикувани статии в местните издания
Индикатор 11 Разработена иновативна онлайн обучетелна система
Индикатор 12 Хора, придобили предприемаческа култура
Индикатор 13 Функциониращ двуезичен портал на проекта, който да предоставя полезна информация за начинаещи предприемачи
Индикатор 14 Създадени партньорства
Индикатор 15 Създадени анализи за изграждането на инкубатор в община Ардино
Индикатор 16 Трансферирани методология и добри практики и полезен модел за създаване и управление на инкубатор
Индикатор 17 Успешно обучени, с получени дипломи за завършен курс по предприемачество
Индикатор 18 Посещение и обмяна на опит на място с инкубатора в Корк
Индикатор 19 Осигурени възможности за 24 х 7 използваемост на мултимедиините обучитени материали от обучаемите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз