Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0013-C0001
Номер на проект: A12-22-1
Наименование: За компетентна и ефективна Общинска администрация Опан
Бенефициент: ОБЩИНА ОПАН
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 11.04.2013
Дата на приключване: 11.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Опан
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на служителите в Община Опан за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията, чрез включването им в обучения съобразно техните компетенции и нужди от обучение.
Дейности: Дейност 1: Управление на проекта. За доброто управление на проекта при неговото стартиране ще бъде проведена среща за сформиране на екипа за управление на проекта. Включва среща на всички членове на екипа, разглеждане на детайлите по проекта и неговото изпълнение, цели и очаквани резултати, дефиниране на отговорностите и задълженията на всеки от екипа, определяне на график за срещи и отчети по време на изпълнение на проекта, както и детайлно запознаване с методите на оценка и анализ на прогреса на проекта и начините за предотвратяване и разрешаване на проблеми свързани с неговото реализиране. Екипът на проекта ще се състои от следните експерти: Ръководител на проекта – следи за изпълнението на проекта като цяло, включително техническата и финансова част. Ще отговаря за връзката между общината и трети страни както и между общината и финансиращата институция. Следи графика на проекта, сроковете за изпълнение на отделните дейности. Счетоводител – ще отговаря за отчитането на проекта пред финансиращата институция. Ще следи за спазването на срокове, начините на отчитане и типа документи, които трябва да бъдат изготвени. Отговаря за административно-техническата обезпеченост на проекта.
Дейност 2: Обучения на общински служители в ИПА, по теми, включени в каталога за обучения на ИПА. Тази дейност предвижда 4 общински служители да преминат обучение в ИПА по теми, включени каталога на ИПА, както следва: - 2 бр. служители по „Основни производства по АПК (за неюристи)“ (ПР-6); - 2 бр. служители по „Административно регулиране на стопанската дейност“ (ПР-2)
Дейност 3: Компютърно обучение на служители от община Опан. Тази дейност предвижда обучение на 10 общински служители по начални умения за работа с компютър, интернет и електронна поща; работа с текстообработваща програма Word – създаване и регистриране на документи и създаване на таблици на Word. Предвижда се обучението да се проведе в компютърния кабинет в ОУ“Хр.Ботев“с.Опан, с цел по-лесно придвижване на обучаваните от работното им място. Продължителност на обучението: 60 учебни часа по 45 минути. Форма на обучението: дневна. След завършване на курса обучаваните полагат писмен тест. При неговото успешно преминаване се издава сертификат.
Дейност 4: Обучение по английски език на служител от община Опан. Тази дейност предвижда обучение на един служител от Общинска администрация Опан по английски език – лексика и функционална граматика за нива В1 и В2 по Общата европейската езикова рамка. Продължителност на обучението за едно ниво - 80 учебни часа по 40 минути. Форма на обучението – съботно-неделна, индивидуално. След всяко ниво се полага писмен тест. При неговото успешно преминаване се издава сертификат и служителят се включва в следващото ниво.
Дейност 5: Обучение в ключови компетентности на служители от община Опан, в т.ч.: лична ефективност и екипна ефективност. Тази дейност предвижда обучение на 36 общински служители в ключови компетентности – лична ефективност и екипна ефективност, от избран изпълнител, краткосрочно, при пълно откъсване от работата. Предвижда се общо обучението по двете теми да тридневен кратък курс (10 учебни часа обучение по първи модул: лична ефективност и 10 учебни часа обучение по втори модул: екипна ефективност) по одобрен от общината учебен план. След успешното завършване на всеки модул обучаваните получават сертификат.
Дейност 6: Дейности за информация и публичност Съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и Регламент на ЕК № 1828/2006, в рамките на тази дейност ще бъдат предприети действия за информация и публичност. Община Опан ще предостави информация и ще осигури публичност на изпълнявания проект и неговото финансиране, чрез използване на подходящи комуникационни средства описани по-долу: - Ще бъде изработен 1 брой флаш банер, който ще бъде поставен на началната страница на Интернет сайта на общината; - Ще бъдат изработени и разпространени информационни и рекламни материали, в т.ч.: 500 броя рекламни брошури 100 броя рекламни USB - Ще бъдат изготвени 3 броя публикации в Интернет сайта на общината - относно стартирането, напредъка и приключването на проекта и неговото финансиране.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 25 745 BGN
Общ бюджет: 22 271 BGN
БФП: 22 271 BGN
Общо изплатени средства: 22 271 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 22 271 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 596 BGN
2014 1 675 BGN
2015 0 BGN
22 271 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 18 930 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 507 BGN
2014 1 424 BGN
2015 0 BGN
18 930 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 341 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 089 BGN
2014 251 BGN
2015 0 BGN
3 341 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1 : Сключени договори с членовете на екипа за периода на проекта
Индикатор 9 Дейност 1 : Разработен план за действие за изпълнение на заложените дейности
Индикатор 10 Дейност 2 : Обучени общински служители в ИПА
Индикатор 11 Дейност 3 : Обучени общински служители по начални умения за работа с компютър
Индикатор 12 Дейност 4 : Обучен общински служител по английски език за ниво В1 по Общата европейската езикова рамка
Индикатор 13 Дейност 4 : Обучен общински служител по английски език за ниво В2 по Общата европейската езикова рамка
Индикатор 14 Дейност 5 : Обучени общински служители по лична ефективност
Индикатор 15 Дейност 5 : Обучени общински служители по екипна ефективност
Индикатор 16 Дейност 6 : Банер
Индикатор 17 Дейност 6 : Рекламни брошури
Индикатор 18 Дейност 6 : Рекламни USB
Индикатор 19 Дейност 6 : Публикации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз