Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0204-C0001
Номер на проект: A12-22-134
Наименование: Общинска администрация Вършец – компетентна и ефективна
Бенефициент: Община Вършец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 11.04.2013
Дата на приключване: 11.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Вършец
Описание
Описание на проекта: Повишаване на административния капацитет и подобряване на ефективността и ефикастността на работата на общинска администрация в община Вършец
Дейности: Дейност 1. Административно управление на проекта Проектът ще се изпълнява от сформиран специално за тази цел екип. Ролята на проектния екип е да управлява и координира процесите и дейностите в тяхната последователност; да организира конкурсни процедури в съответствие със Закона за обществени поръчки; да следи за спазване на процедурите и изискванията на Възложителя, съгласно клаузите на договора и приложенията към него, ще упражнява постоянен мониторинг и контрол по отношение на наетите обучителни фирми; ще подготвя техническите и финансови доклади, ще популяризира и информира широката общественост дейностите по проекта. В рамките на изпълнение на настоящия проект, екипът за управление и изпълнение като цяло и отделните му членове, в зависимост от спецификата на задълженията им ще имат следните задачи: (1) Организационни – изработване на: график за изпълнение на планираните задачи и събития с конкретни отговорници и срокове за изпълнение; методология и процедури за осъществяване на контрол и мониторинг; система за отчетност на техническите и финансови параметри на проекта; план за изпълнение на информационната кампания, (2) Контролни и подкрепящи подизпълнителите – осъществяване на строг финансов и технически контрол, предлагане на решения и предприемане на действия за спазване на технологичния и времеви график, контролиране и измерване на конкретните резултати и др.
Дейност 2. Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители Технологията на провеждане на избора на изпълнители ще преминава през следните етапи: (1) подготовка на тръжната документация; (2) фактическо провеждане на избора съгласно нормативните изисквания и срокове и (3) сключване на договори с избраните изпълнители. При подготовката на тръжни документи ще се спазват изискванията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и указанията на ОПАК. При провеждане на избора на изпълнителите общината ще спазва принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
Дейност 3. Провеждане на обучения в Института по публична администрация Провеждане на обучения в ИПА за подобряване на квалификацията на общинските служители. След направена предварителна оценка на нуждите от обучение на служителите, бяха избрани следните обучителни програми и модули от каталога на ИПА за 2013 г.: І. Програма „Управленски умения в администрацията” 1. Публичен имидж - (УА – 6) В обучението ще участва Секретаря на общината. Обучението е 3-дневно по 8 часа на ден. Основни теми, включени в обучението: комуникационен мениджмънт, вербални и невербални комуникаци, медийна комуникация, комуникация с различни целеви групи, комуникация в кризисни ситуации, изграждане на персонолен имидж. ІІ. Програма „Ефективни комуникации на държавната администрация” 1. Делова комуникация и етикет ( ЕФ – 6) В обучението ще участват 2 служители на общината - Гл. специалист "Туризъм, културно дело и проекти" и Специалист "Туризъм". Обучението е 2-дневно по 8 часа на ден. Цели на обучението: да подпомогне успешното и делово общуване, да предостави нови знания и умения на етичните стандарти при вземане на качествени професионални решения, да предложи начини за приемливо поведение в проблемни служебни ситуации, да запознае участниците с правилата и механизмите на въздействие в деловия етикет е деловото облекло. 2. Връзки с обществеността ( ЕФ – 3) В обучението ще участва Специалист "Връзки с обществеността". Обучението е 2-дневно по 8 часа на ден. Основни теми, включени в обучението: мястото и ролята на ПР-специалиста в администрацията, Общуване:модел, етапи, видове; комуникационни канали и медии; успешно представяне пред публиката, публичният образ – същност и др. 3. Специфика на междукултурните комуникации ( ЕФ – 5) В обучението ще участват 2 служители на общината - Гл. специалист "Туризъм, културно дело и проекти" и Специалист "Туризъм". Обучението е 2-дневно по 8 часа на ден. Основни теми, включени в обучението: основни понятия в културните различия, общуването в междукултурна среда; норми и правила за ефективно общуване с представители на европейски култури, културни особености в поведението на българина, ефективно общуване в междукултурна среда и др. ІІІ. Програма „Правни аспекти и управление на административната дейност. Превенция и противодействие на корупцията” 1. Правна уредба и приложение на гражданския процесуален кодекс (за юристи) (ПР-7) В обучението ще участва Директор дирекция „СА”, който изпълнява и длъжностите Старши юрисконсулт и УОС. Обучевнието е 2-дневно по 8 часа на ден. Основни теми, включени в обучението: актуални проблеми при приложението на ГПК, Съдилища, страни и представителство; Правна помощ, процесуални действия на страните; Обжалване н арешения и определения,; Особени искови производства, Особени правила относно производството по граждански дела относно действие на правото на ЕС и др. 2. Семеен кодекс и кодекс на международното частно право (ПР-9) В обучението ще участва Директор дирекция „СА”, който изпълнява и длъжностите Старши юрисконсулт и УОС. Обучението е 1, 5 ден ( 12 часа). Основни теми, включени в обучението: длъжностно лице по гражданско състояние; режими на имуществени отношения между съпрузите, регистри по гражданско състояние; документи за самоличност, осиновяване, настойничество и попечителство и др. 3. Форми на сътрудничество между администрацията и граждански и бизнес организации (ПР-19) В обучението ще участват Секретаря на общината и Директор дирекция „ОА”, който изпълнява и длъжността Главен счетоводител. Обучевнието е 2-дневно по 8 часа на ден. Основни теми, включени в обучението: законова и институционална база на сътрудничество, форми на взаимодействие между секторите, консултативни съвети, лобизмът като форма на гражданско участие, стратегии за привличане на НПО и бизнеса в подкрепа на политики, форми на сътрудничество в бюджетния процес. IV. Програма „Е-правителство: изграждане, умения” 1. Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронното управление (ИТО 2) В обучението ще участват Специалист деловодство и Специалист "Инспектор". Обучението е 1,5 ден (12 часа). Основни теми, включени в обучението: национален модел на данните; основни регистри на Е-правителството; Процедури по регистрация на данни и услуги; модул на организация в административната дейност, приложения за валидация, визуализация и редактиране на електронни документи и др.
Дейност 4. Провеждане на обучения по ключови компетентности В рамките на настоящата дейност ще се проведат 4 обучения по три теми, а именно: 1. Обучение по „Лидерски умения” 2. Обучение по „Работа в екип и екипна ефективност” 3. Обучение по „Стратегическо планиране” По „Работа в екип и екипна ефективност” ще бъдат сформирани 2 групи. 1.Обучение по „Лидерски умения” Обучението по “Лидерски умения” е предназначено за кмет, зам. кмет, кметове на села (2 бр.), секретаря на общината и директори на дирекции (2 бр.), и служители на експертни длъжности с аналитични функции в общината (8 бр.). В обучението ще участват 15 служители на общинската администрация, раззпределени в 1 група от 15 участника. В обучението ще бъдат включени теми като: Лидерски компетенции – дефиниране на основните лидерски компетенции; техники за подобряване на представянето на другите и самите нас; техники за благоприятна съвместна работа; Ролята на лидера за достигане на високи резултати в компанията – лидерски стилове, организационен клима; Идентифициране на проблеми и рискове и определяне на подходяща реакция. Информирано вземане на решения – идентифициране и събиране на информацията, необходима за вземане на решенията. Аналитични подходи при вземане на решения. Справяне с проблеми и вземане на решения чрез креативност и логика. Техники за креативно и иновативно мислене и генериране на идеи. Мотивация и теории за мотивиране и др. Обучението на всяка група ще продължи 3 дни. Обучението ще бъде изнесено, извън територията на община Вършец, но на не повече от 300 км от гр. Вършец в едната посока. 2. Обучение по „Работа в екип и екипна ефективност” Обучението по “Работа в екип” е предназначено за служителите на общинската администрация. В ежедневната си работа служителите се налага да комуникират активно по между си, за да изпълняват ефективно своите задължения. Обучението ще се включва две части - теоретична и практическа част. Основни теми, които ще бъдат включени в обучението са: Формиране на екипи; Роли и връзки в екипа – формални и неформални; Екипна ефективност; Мотивация; Доверие; Структура и цели на организацията; Визия и мисия на организацията. Индивидуални цели и цели на организацията; Роли на членовете в един екип в обичайна ситуация и при криза; Конструктивни решения. Обучението на всяка група ще продължи 3 дни. В обучението ще участват 48 служители на общинската администрация, разпределени в 2 групи по 24 участника. Обучението ще бъде изнесено, извън територията на община Вършец, но на не повече от 300 км от гр. Вършец. 3.Обучение по „Стратегическо планиране” Обучението по “Стратегическо планиране” е предназначено за кметовете, зам. кмет, кметове (2 бр.) и кметските наместници (5бр.) на населени места, секретаря на общината и директори на дирекции (2 бр.). Обучението на всяка група ще продължи 3 дни. В обучението ще участват 12 служители на общинската администрация, раззпределени в 1 група от 12 участника. Основни теми, които ще бъдат включени в обучението по „Стратегическо планиране” са: Въведение и общо представяне на процеса на стратегическо планиране. Необходимост, етапи и методи на стратегическо планиране. Визия, мисия и стратегически план. Определяне целите на стратегическия план. Стратегически цели и задачи. Преход от цели към задачи. Програми за действие и др. Обучението ще бъде изнесено, извън територията на община Вършец, но на не повече от 300 км от гр. Вършец в едната посока.
Дейност 5. Организиране и провеждане на обучения за Работа с граждани от уязвимите групи. В обученията по дейност 5 ще участват 18 служители на общината, чиито служебни задължения имат отношение към работата с уязвими групи и почти ежедневно се налага да работят с представители на тези групи. Обучението е предназначено за кметове (2 бр.) и кметските наместници (5бр.) на населени места, 6 служители от СА, 5 служители от ОА. Основни теми, които могат да бъдат включени в обучението са: Актуални моменти на съвременната социална политика и практика при работа с уязвими групи от населението, обмен на познания и добри практики; Повишаване степента на съпричастност на служителите към решаването на проблемите на уязвимите групи. Обучението ще продължи 3 дни и ще бъде изнесено, извън територията на община Вършец, но на не повече от 300 км от гр. Вършец в едната посока.
Дейност 6. Обучение по специализирано компютърно обучение (AutoCAD, ArchiCAD) Обучение по специализирано компютърно обучение (AutoCAD, ArchiCAD) e предназначено за 4 участника за 12 дни по 5 учебни часа на ден , общо 60 учебни часа. В обучението ще участват 2 главни специалисти, 1 специалист и един главен експерт от отдел „УТ и Екология и УОС” към дирекция „Специализирана администрация”.
Дейност 7. Дейности за информация и публичност Дейността по осигуряване на информация и публичност, предвижда мерки за популяризиране на получената финансова в съответствие с Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите по Оперативна програма „Административен капацитет”. След подписване на договора за изпълнение на проекта ще стартира кампания за информиране на широката общественост за проекта, целите и средствата, с които ще се постигнат и ролята на финансиращия орган. С оглед на по-голямата информираност на обществото за предстоящия проект и съдържанието на дейностите заложени в него, ще се изготвят прес-съобщения, които ще бъдат разпространявани до медиите в региона. Ще бъдат организирани две пресконференции – стартираща и заключителна, след приключване на дейностите по настоящия проект. Ще бъдат разработени и разпространени 300 броя информационни брошури, и 5 броя банери за нуждите на обученията.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Джойс"ООД
СИМ Консултинг ЕООД
"МОБИ-2"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 476 BGN
Общ бюджет: 81 296 BGN
БФП: 81 296 BGN
Общо изплатени средства: 81 274 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 296 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 695 BGN
2014 64 579 BGN
2015 0 BGN
81 274 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 102 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 191 BGN
2014 54 892 BGN
2015 0 BGN
69 083 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 194 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 504 BGN
2014 9 687 BGN
2015 0 BGN
12 191 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 6 Дейност 1 : Сключени договори с екипа по проекта
Индикатор 7 Дейност 1 : Проведени. месечни срещи на екипа
Индикатор 8 Дейност 2 : Проведена процедура за избор на изпълнител за реализиране на обучения
Индикатор 9 Дейност 3 : Брой проведени обучения
Индикатор 10 Дейност 3 : Брой обучени служители
Индикатор 11 Дейност 3 : Получени сертификати
Индикатор 12 Дейност 4 : Брой проведени обучения
Индикатор 13 Дейност 4 : Брой обучени служители
Индикатор 14 Дейност 4 : Получени сертификати
Индикатор 15 Дейност 5 : Брой проведени обучения
Индикатор 16 Дейност 5 : Брой обучени служители
Индикатор 17 Дейност 5 : Получени сертификати
Индикатор 18 Дейност 6 : Брой проведени обучения
Индикатор 19 Дейност 6 : Брой обучени служители
Индикатор 20 Дейност 6 : Получени сертификати
Индикатор 21 Дейност 7 : Проведени пресконференции
Индикатор 22 Дейност 7 : Брошури
Индикатор 23 Дейност 7 : Банери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз