Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0247-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПОРИВ
Бенефициент: Фондация Гражданска инициатива за местно развитие
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 09.04.2013
Дата на приключване: 01.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: В основата на проектното предложение е идеята за проучване и трансфериране на добри европейски практики за предоляване на дискриминацията и осигуряване на равен достъп на всички до ресурсите на обществото. Търсим модели, чрез които да мотивираме хора от различни общности и етноси да работят заедно, да допринасят за устойчивото местно развитие.
Дейности: 6. Обучение за внедряване на метода „Развитие на културни маршрути” Тридневно обучение за 25 представители на неправителствени организации от община Кюстендил. Преподавателите от ФОД ще представят модела и стъпките за неговото внедряване, ще се решават конкретни казуси и ще се направят първите анализи и идеи за внедряването на този метод
9. Информиране и публичност Популяризиране на проекта, на финансовия принос на ОП РЧР и ЕСФ
5. Обучение по права на човека Необходими са нови подходи за решаване на проблемите с дискриминацията и затова планираме провеждане на обучение по права на човека, в което ще се акцентира върху формирането на чувствителност към темата за равните възможности, нетърпимост към проявите на дискриминация (които често не осъзнаваме), умения за мобилизиране на местни общности. Обучението ще е изнесено извън Кюстендил за да се създаде обстановка, в която участниците да общуват непринудено, да се опознаят и да започне изграждане на партньорства между тях. Участници - 25 човека.
7. Разработване на програма и план за адаптиране и валидиране на метода „Развитие на културни маршрути” Ще бъде сформиран екип от български и полски експерти, които ще работят дистанционно чрез интернет. Заедно ще анализират събраната информация, ще очертаят стъпките за адаптирането и валидирането на метода, ще се направи анализ на необходимите ресурси, ще се определят персоналните отговорници. Това на практика ще бъде методология за въвеждането на метода "Развитие на културни маршрути" в практиката на организациите партньори от България. Програмата и плана ще бъдат обсъдени на среща на екипа на проекта с ръководителите и екипите на партньорите, като полският партньор ще участва на срещата чрез интернет.
3.Популяризиране на идентифицираните добри практики Планираме издаване на брошура, описваща добрите практики, които сме проучили. Ще разработим интернет страница на проекта, където ще бъде качена брошурата, а също и допълнителна информация за посещението в Полша. В местните медии ще бъдат публикувани интервю с участниците в посещението. Ще организираме кръгла маса, на която представители на Фондация "Образование за демокрация" ще представят нейния опит и програми за развитие на гражданското общество в Полша и в развиващите се страни, добри практики в областта на анти-дискриминацията, като специално внимание ще бъде отделено на представянето на метода "Развитие на културни маршрути" като добра практика за мобилизиране и сплотяване на местни общности.
8. Разработване и реализиране на културен маршрут Ще бъде сформирана група от полски и български консултанти, които ще разработят първия културен маршрут в община Кюстендил. За дейността пряко ще отговярт функционален експерти и функционален организатор.
2. Посещение на място за проучване опита на Фондация „Образование за демокрация” Планираме посещение на място в гр. Варшава за запознаване на място с опита на Фондация „Образование за демокрация” (ФОД). В рамките на 2 работни дни група от 11 човека (членове на българските партньори) ще се запознае с програмите и проектите на ФОД. След това ще бъде организирано посещение на гр. Вроцлав и околностите за запознаване на място с метода „Развитие на културни маршрути” (2 дни). Поради голямото разстояние между Варшава и София, и между Варшава и Вроцлав за път планираме 4 дни. В групата ще бъдат включени и 2 преводачи.
1. Управление на проекта
4. Разработване на анализ на състоянието на третия сектор в област Кюстендил Успешното адаптиране и валидиране на добрите полски практики предполага добро познаване на състоянието на неправителствените организации в област Кюстендил, разработване на база данни, очертаване на тенденции в развитието, силни страни, които можем да използваме в нашата работа против дискриминацията и осигуряването на равни възможности за всеки; слаби страни, които трябва да имаме предвид при планирането на нашата работа. Ще бъде изградена работна група от 6 експерт - анализи, която ще проведе 3 работни срещи в гр. Кюстендил. Анализът ще бъде преведен на английски език за да могат да го ползват и полските експерти. Съкратен вариант на анализа ще бъде качен на интернет страницата на проекта и ще бъде издаден като брошура "Анализ на състоянието на третия сектор в област Кюстендил" в тираж 250 бр.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 105 711 BGN
Общ бюджет: 101 973 BGN
БФП: 101 973 BGN
Общо изплатени средства: 101 973 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 101 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 21 142 BGN
2014 63 369 BGN
2015 17 463 BGN
101 973 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 86 677 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 971 BGN
2014 53 863 BGN
2015 14 843 BGN
86 677 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 296 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 171 BGN
2014 9 505 BGN
2015 2 619 BGN
15 296 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой проведени посещения на място за проучване на добрите практики на орга-низациите партньори
Индикатор 5 Брой проведени обучения по проект 0247
Индикатор 6 Брой участници в обученията по проект 0247
Индикатор 7 Брой проведени конференции по проект 0247
Индикатор 8 80% от участниците в обучения ги оценяват като полезни и необходими
Индикатор 9 Разработен и реализиран културен маршрут


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз