Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0076-C0001
Номер на проект: A12-22-69
Наименование: ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕТРИНО
Бенефициент: Община Ветрино
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 11.04.2013
Дата на приключване: 11.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Ветрино
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на служителите от общинска администрация Ветрино
Дейности: Дейност 1 Провеждане на обучения в Института по публична администрация 1.1 Публичен имидж – елемент на доброто управление – Обучение по сигнатура УА-6 за 2 участници. Обучението е предназначено за кмет и/или зам.кмет на община Ветрино 1.2 Делова комуникация и етикет – Обучение по сигнатура ЕФ-6 за 3 участника – В обучението ще бъдат включени двама служители, които пряко участват в делови срещи, представляващи Община Ветрино 1.3 Работа с електронно подписани документи - Обучение по сигнатура ИТО-5 за 3 участника – в обучението ще се включат служители, чиято дейност е свързана с електронно подписани документи
Дейност 2 Чуждоезиково обучение, различно от предлаганото от ИПА Провеждане на чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предлаганото от ИПА 15 служители от общинската администрация ще преминат на обучение по разговорен английски език. Служителите ще бъдат включени съобразно нивото на владеене на езика и функционалните им задължения, които включват комуникация с чужди граждани. Обучението ще им даде възможност да комуникират лично чрез написване на кратко съобщение, писмо, благодарност и др.
Дейност 3 Компютърно обучение, различно от предлаганото от ИПА 3.1 Обучение на тема „Компютърните технологии в административната дейност” Обучението ще включи теми свързани с усъвършенстване уменията за работа с текстообработващи програми, електронни таблици, ще бъдат отделени часове за запознаване с възможностите на специализираният софтуер в общината /деловодна информационна система, наеми, каса и др. /. Общите модули на обучението ще се провеждат в подходящи за целта компютърни зали. В обучението ще бъдат включени 15 служители. Продължителността на обучението е 60 учебни часа. 3.2 Електронно правителство. Компютърни умения за участие в електронното управление.Обучението ще включва теми за запознаване с идеята за електронно правителство, какви са очакванията за готовността на местните администрации, какви умения трябва да притежават служителите за да се справят успешно. Обучението ще включва запознаване с възможностите на MS Word, MS Excel. Работа в интернет среда, как да я използваме за комуникация, обмен на информация. В обучението ще бъдат включени 15 служители. Продължителността на обучението е 60 учебни часа.
Дейност 4 – Мотивационно обучение и обучение за придобиване на ключови компетенции 4.1 Обучение на тема "Повишаване на мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация". Обучението е насочено към всички служители в общината с цел повишаване на личната им мотивация за ефективна реализация на служебното място, както и задълбочаване на знанията за психологическите механизми, чрез които индивидите моделират поведението си. Продължителността на обучението е 3 дни 20 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 48 служители. Обучението ще се проведе с откъсване от работното място на три модула: Модул 1: Принципи на изграждане и на поддържане на организационна принадлежност Модул 2: Връзката между личната ефективност и удовлетвореност и идентификация с организацията Модул 3: Умения за справяне със стреса и лична способност за създаване на мотивираща среда 4.2 Обучение на тема "Интеграция на уязвими групи и ролята на служителите за реализиране на интеграционните процеси” Обучението е насочено към всички служители от общинската администрация, на които във функционалните им задължения е включено административно обслужване на граждани. Продължителността на обучението е 3 дни 24 учебни часа. В обучението ще бъдат включени 30 участника. Обучението ще бъде реализирано с откъсване от работното място, с което се цели по-голяма ефективност на обучителния процес. Обучението ще включва три модула: Модул 1: Обществените процеси, водещи до маргинализиране на определени групи Модул 2: Специфика и принципи на функциониране на уязвимите групи Модул 3: Идентифициране и преодоляване на личните пречки за ефективно взаимодействие с представители от уязвимите групи
Дейност 5 Дейности за информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална за представяне пред обществеността на целите, дейностите и очакваните резултати, заключителна, целяща представяне на постигнатите резултати. Изработване на брошури с темите на обученията. Брошурите ще бъдат насочени към общинските служители с цел информиране за предстоящите обученията и начина за включване в тях. Изработка и разпространяване на плакати – с информация за целите, резултатите на проекта популяризиране приноса на европейските структурни фондове.Те ще бъдат поставени в сградата на общината при провеждане на обученията в сградите където се провеждат. Изработка на банер - ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали от обучението, при провеждане на пресконференциите. Изработка на химикали с логото на програмата - ще бъдат разпространявани на пресконференциите и обученията. Блок листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията. Регистрационни форми за заявяване участие в обучение от общинските служители. Флаш памет с логото на програмата за участниците в обучението по дейност 5 и на пресконференциите.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
"ИЗ-ПРО" ООД
Офис консумативи ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 188 BGN
Общ бюджет: 75 920 BGN
БФП: 75 920 BGN
Общо изплатени средства: 75 920 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 920 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 838 BGN
2014 58 082 BGN
2015 0 BGN
75 920 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 532 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 162 BGN
2014 49 370 BGN
2015 0 BGN
64 532 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 676 BGN
2014 8 712 BGN
2015 0 BGN
11 388 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 (Д) Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 (Д) Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 5 (Д) Дейност 1: Обучени служители
Индикатор 6 (Д) Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 7 (Д) Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 8 (Д) Дейност 4: Обучени служители
Индикатор 9 (Д) Дейност 5: Организирани пресконференции
Индикатор 10 (Д) Дейност 5: Изработени брошури
Индикатор 11 (Д) Дейност 5: Изработен банер
Индикатор 12 (Д) Дейност 5: Изработени семинарни папки
Индикатор 13 (Д) Дейност 5: Изработени химикалки
Индикатор 14 (Д) Дейност 5: Изработени блок листи за писане от 20 листа
Индикатор 15 (Д) Дейност 5: Изработени регистрационни форми
Индикатор 16 (Д) Дейност 5: Изработени флаш памет с лога на ОПАК


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз