Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0014-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Развитие и усъвършенстване на системата за управление на Технически университет - Варна
Бенефициент: Технически университет - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 05.02.2013
Дата на приключване: 09.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Развитие и усъвършенстване на системата за управление (СУ) на ТУ-Варна.
Дейности: Дейност 2*. Усъвършенстване на системата за управление и създаване на условия за подобряване на качеството при обучение Подобряване качеството и конкурентноспособността на образователния продукт на ТУ-Варна в съответствие с изискванията на пазара на труда. Разработване на система от критерии за вътрешна и външна оценка. Разработване на процедури за поддръжка и управление на системата за управление.
Дейност 1. Управление, мониторинг и оценка на проекта Осигуряване на стабилно и безрисково протичане на целия проект Добро взаимодействие между екипа и другите заинтересовани страни по проекта.
Дейност 7. Обучение и мотивиране на академичния и административен персонал на ТУ-Варна за усъвършенстване на системата за управление Обучение на акедемичното ръководство за методите и целите на системата за управление. Обучение на участващите в управлението академични и административни кадри за методите и целите на системата за управление.
Дейност 3. Разработка и интегриране на информационна система за мониторинг и периодична самооценка на ТУ-Варна към СУ Осигурявяне на интегрирана среда за мониторинг и периодична самооценка на ТУ-Варна на базата на обективна информация Подобряване на комуникацията с заинтересованите страни.
Дeйност 6. Управление на качеството. Осигуряване на стабилна и ефективно работеща СУК. Подобряване на качеството на обучаваните кадри. Добро взаимодействие между екипа и другите заинтересовани страни по проекта. Консолидиране на академичната общност при постигане на общите за университета цели.
Дейност 5*: Създаване на условия за усъвършенстване на управлението на ТУ-Варна чрез използване на обективна информация, позволяваща оценка на ефективността и ефикасността на изпълняваните от университета процеси от СУ (икономизиране на процесите). Усъвършенстване на управлението на ТУ-Варна, чрез развитие на процесите от системата за управление до ниво "бизнес процеси" (икономизирани процеси). Управление въз основа на обективна информация.
Дейност 4*: Съгласуване на системата от критерии (външни и вътрешни) с критериите от рейтинговата система за оценка на висшите училища и критериите за акредитация на НАОА. Хармонизиране на критериите за управление (външни и вътрешни) с рейтинговата система и критериите за акредитация на НАОА. Подобряване на взаимодейтвието с държавни органи за управление и контрол
Дейност 8: Информационна и промоционална кампания за реализацията на дейностите и постигането на целите на проекта. Пакетът от дейности за информиране и публичност осигурява издигане престижа на научната общност и популяризира научните достижение за постигане на ефективно управление на организациите чрез използване на водещи в световната практика подходи за управление. Информираност и публичност на дейности и резултати от проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТЕМО
"Офис елемент" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 399 391 BGN
Общ бюджет: 265 653 BGN
БФП: 265 653 BGN
Общо изплатени средства: 265 652 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 265 653 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 79 878 BGN
2014 83 387 BGN
2015 102 387 BGN
265 652 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 225 805 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 67 897 BGN
2014 70 879 BGN
2015 87 029 BGN
225 804 BGN
В т.ч. Национално финансиране 39 848 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 982 BGN
2014 12 508 BGN
2015 15 358 BGN
39 848 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности
Индикатор 2 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз