Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0065-C0001
Номер на проект: Д01-3913/09.04.2013
Наименование: ПЕДАГОГИЧЕСКИ РЕСУРСИ И ИНОВАЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО - РЕГИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВНИ ЕВРОПЕЙСКИ ТЕНДЕНЦИИ ( П Р И О Р И П Е Т )
Бенефициент: Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 09.04.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Факултетът по педагогика на ЮЗУ "Неофит Рилски" има дългогодишни традиции в подготовката на бакалаври и магистри за нуждите на педагогическата практика. В своята 35-годишна история в него са обучени 30 випуска педагози, намерили реализация у нас и в чужбина. Безспорен принос Факултетът по педагогика има в осигуряването на кадри за педагогическите институции в Югозападна България, част от които са в структурата на Региналния инспекторат по образованието към МОМН в Благоевград. Ето защо връзките между Факултета и РИО са традиционни и апробирани в дългогодишната съвместна дейност – образователна, квалификационна, проектна и т.н. Настоящият проект е своеобразно продължение и опит за разширяване на установеното междуинституционално партньорство в контекста на динамичните социални процеси и свързаните с тях предизвикателства към образователната среда и към подготовката на педагогически специалисти. Ключова в този контекст се явява необходимостта от синхронизиране параметрите и съдържанието н
Дейности: Дейност 1. ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ДИНАМИКАТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА ПРИ ТЪРСЕНЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Описание и обосновка на дейността: Дейността е свързана с проучване и анализ на реализацията на дипломираните във Факултета по педагогика бакалаври и магистри, оценка от страна на работодателите на качеството на тяхната професионално-педагогическа подготовка, както и проучване и анализ на търсенето на педагогически специалисти в региона. Проучването на реализацията на дипломираните студенти ще даде възможност да се състави база данни от успешно реализирали се алумни на Факултета по педагогика. Едновременно с проучването и анализа на търсенето на педагогически специалисти то ще послужи като основа за очертаването на перспективните с оглед регионалните потребности специалности в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър". Оценката от страна на работодателите на качеството на подготовката на дипломираните във ФП студенти има важно значение с оглед усъвършенстването на програмите за бакалавърско и магистърско обучение.
Дейност 2. РАЗРАБОТВАНЕ И АПРОБИРАНЕ НА КРИТЕРИАЛНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА БАКАЛАВЪРСКИТЕ И МАГИСТЪРСКИТЕ ПРОГРАМИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА Описание и обосновка на дейността: Оценяването на бакалавърските и магистърските програми във Факултета по педагогика от експерти в съответната научна област и от експерти, представляващи потребителите на педагогически специалисти има важно значение за изработването на ясна стратегия за актуализиране и обновяване на обучението. С оглед обективността на оценяването ще бъде разработена критериална система, по която ще се изготвят експертни становища и оценки на специалностите в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър". Направените от експертите препоръки ще бъдат обобщени и систематизирани и ще послужат като основа за иновирането на бакалавърското и магистърското обучение по посока на сихрнозирането му с изискванията на потребителите на кадри.
Дейност 3. ИНФОРМАЦИОННА ПРОГРАМА Описание и обосновка на дейността: Дейността е насочена към текущо информиране на целевите групи, академичната общност и обществеността като цяло по отношение на реализираните дейности и резултатите от тях. Чрез нея ще се осигури активното включване и ангажиране на по-широк кръг заинтересовани лица към проектните дейности: представители на педагогическата общност в региона - експерти от РИО на МОМН, директори на училища, детски градини, социалнопедагогически институции, учители, университетски преподаватели, представители на общински комисии, социални служби и служби по заетостта, университетски преподаватели, докторанти, студенти, родители и т.н. Реализирането на дейността е от решаващо значение за ефективното протичане и резултативност на планираните кръгла маса и научно-практическа конференция, в които се очаква да се включат представители на горепосочените целеви групи не само от региона, но и от цялата страна.
Дейност 4. ПРОВЕЖДАНЕ НА КРЪГЛА МАСА "БАКАЛАВЪРСКОТО И МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА - ПОГЛЕД ОТВЪН" Описание и обосновка на дейността: Дейността има за цел да се представят пред академичната общност, пред студентите и работодателите резултатите от проведените проучвания и експертните оценки на специалностите в двете професионални направления по образователно-квалификационни степени, както и оценката от потребителите на качеството на професионално-педагогическата подготовка на студентите във Факултета по педагогика. Резултат от обсъжданията ще бъде набелязването на конкретни мерки и решения за промени в учебните планове и програми за обучението в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър".
Дейност 5. СИНХРОНИЗИРАНЕ НА БАКАЛАВЪРСКОТО И МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ПЕДАГОГИКА С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ Описание и обосновка на дейността: Проучването ще допринесе за повишаване съпоставимостта на обучението в бакалавърските и магистърските програми с обучението по сродни специалности в други висши училища в европейското образователно пространство. В резултат на анализа ще бъдат изготвени конкретни препоръки по специалности по отношение на: учебното съдържание, наименованията на учебни курсове (с оглед улесняване на академичния трансфер при реализирането на студентска мобилност в чуждестранни университети), методите на преподаване и оценяване постиженията на студентите, стратегиите за включване на работодателите в академичната и практическа подготовка и т.н. Дейността дава възможност и за популяризиране на образователните дейности във Факултета по педагогика като важно условие за реализирането на програми за обмен на студенти. С оглед на това учебните планове и информационните пакети на специалностите в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" ще бъдат преведени на английски език и ще бъде осигурен достъп до тях чрез университетския уеб-сайт и сайта на Факултета по педагогика.
Дейност 6. АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО В ОКС "БАКАЛАВЪР" И ОКС "МАГИСТЪР" Описание и обосновка на дейността: Дейността включва синхронизиране на квалификационните характеристики с изискванията на потребителите и в съответствие с Националната класификация на професиите и длъжностите (2011), както и актуализиране на учебните планове и на учебни програми за обучението в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър". За тази цел ще бъдат създадени и назначени от Декана работни комисии, в състава на които ще се включат преподаватели във Факултета по педагогика и представители на потребителите на кадри (директори на училища и детски градини и учители). Процесът на обновяване ще се осъществи в съответствие с регламентираната система от процедури за утвърждаване и актуализиране на учебната документация. Обсъждането и приемането на учебната документация на съответните равнища (катедрени съвети, Факултетен съвет, Академичен съвет) ще се извърши след изготвянето на независими експертни оценки (от експерт в съответната научна област и от експерт - представител на потребителите на кадри) с цел постигането на обратна връзка за изпълнението на формулираните препоръки и постигнатото съответствие с потребностите на педагогическата практика. През същата процедура ще премине и учебната документация на нововъведените магистърски програми.
Дейност 7. АПРОБИРАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИТЕ И НОВИТЕ ПРОГРАМИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ Описание и обосновка на дейността: Включването на студентите в обучението по обновените и новите учебни програми ще направи възможно апробирането им в реална среда. Едновременно с това ще продължи процесът на иновиране на обучението чрез въвеждането на мерки за осъвременяване на начините на преподаване и оценяване постиженията на студентите. Ще бъдат разработени портфолия на учебни дисциплини, включващи конспекти, примерни курсови работи, примерни тестове, електронни ресурси за студентите и т.н. Предвижда се обучение на преподавателите от Факултета по педагогика за работа с интерактивна дъска. Оценката на студентите за качеството на обучение ще се провежда в съответствие с утвърдените за това общоуниверситетски процедури, регламентирани от Системата по качеството. Получените оценки ще бъдат съпоставени с оценките от предишни години с цел да се разкрие ефективността на предприетите мерки.
Дейност 8. ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТ И ДЪЛГОСРОЧНОСТ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ПАРТНЬОРСТВО Описание и обосновка на дейността: Реализирането на дейността ще даде възможност да се очертаят конкретните параметри на сътрудничество и взаимодействие между партньорските организации в дългосрочен план чрез разработването и подписването на Меморандум за сътрудничество в контекста на Стратегия 2020 на Европейския съюз и създаването на Настоятелство на работодателите към Факултета по педагогика с реални функции по отношение съдържанието на учебната документация, практическото обучение на студентите и т.н.
Дейност 9. ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ "ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА В КОНТЕКСТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ РЕАЛНОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ" Описание и обосновка на дейността: Включването на студентите в обучението по обновените и новите учебни програми ще направи възможно апробирането им в реална среда. Едновременно с това ще продължи процесът на иновиране на обучението чрез въвеждането на мерки за осъвременяване на начините на преподаване и оценяване постиженията на студентите. Ще бъдат разработени портфолия на учебни дисциплини, включващи конспекти, примерни курсови работи, примерни тестове, електронни ресурси за студентите и т.н. Предвижда се обучение на преподавателите от Факултета по педагогика за работа с интерактивна дъска. Оценката на студентите за качеството на обучение ще се провежда в съответствие с утвърдените за това общоуниверситетски процедури, регламентирани от Системата по качеството. Получените оценки ще бъдат съпоставени с оценките от предишни години с цел да се разкрие ефективността на предприетите мерки.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 177 836 BGN
Общ бюджет: 168 051 BGN
БФП: 168 051 BGN
Общо изплатени средства: 168 051 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 168 051 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 35 567 BGN
2014 99 620 BGN
2015 32 865 BGN
168 051 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 142 844 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 232 BGN
2014 84 677 BGN
2015 27 935 BGN
142 844 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 208 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 335 BGN
2014 14 943 BGN
2015 4 930 BGN
25 208 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз