Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0200-C0001
Номер на проект: A12-22-52
Наименование: Повишаване на административния капацитет на служителите в Община Червен Бряг
Бенефициент: Община Червен бряг
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 10.04.2013
Дата на приключване: 10.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Червен бряг
Описание
Описание на проекта: Повишаване на капацитета на служителите на администрацията и кметствата в община Червен бряг
Дейности: Дейност 1 „Провеждане на обучения в Института по публична администрация В рамките на Дейност 1 ще бъдат реализирани обучения на служители на община Червен бряг в Института по публична администрация. На база на идентифицираните потребности от обучения и съобразно типовете обучения, които се предлагат в Каталога на Института 2013 г., ще бъдат командировани общо 20 служители за провеждане на следните обучения, разделени в поддейности: Поддейност 1.1 Административно обслужване (ИТО–4) – 10 обучаеми Поддейност 1.2 Работа с електронно подписани документи (ИТО–5) – 10 обучаеми
Дейност 2 „Чуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА” В рамките на Дейност 2, въз основа на идентифицираната необходимост от обучение на разговорен английски език, ще бъде организиран езиков курс с продължителност 100 учебни часа за 20 представители на целевата група, разделени в 2 групи. Занятията ще се провеждат в общината. Обученията ще бъдат насочени към придобиване на практически знания и умения за провеждане на междуличностна комуникация на английски език за нуждите на ежедневната работа.
Дейност 3 „Ефективно взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от уязвимите групи” Обучението е тридневно, без откъсване от работното място, с обща продължителност 18 учебни часа, за 40 човека и има няколко основни цели, разпределени като отделни модули. Обучаемите ще получат знания за обществените процеси, водещи до маргинализиране на определени групи в обществото. Обучаемите ще бъдат запознати със спецификата и принципите на функциониране на уязвимите групи. В рамките на обучението ще бъдат развити умения за идентифициране и преодоляване на лични пречки за ефективно взаимодействие с представителите на уязвимите групи. Обучението ще съдържа висока степен на интерактивност – работа в малки групи, ролеви игри, решаване на казуси, дискусии и др., които гарантират пълноценното участие на всеки един от обучаемите. В резултат на горното обучаемите ще повишат личната ефективност на работното си място, ще придобият умения за справяне с лични негативни нагласи, ще идентифицират личните си предразсъдъци и стереотипи, които препятстват ефективната работа с представители от уязвимите групи и не на последно място ще осъзнаят предимствата от зачитане и приемане на ценността на различията. Предвидените модули са, както следва: Модул 1: Обществените процеси, водещи до маргинализиране на определени групи Модул 2: Специфика и принципи на функциониране на уязвимите групи Модул 3: Идентифициране и преодоляване на личните пречки за ефективно взаимодействие с представители от уязвимите групи.
Дейност 4 „Подобряване на личната ефективност чрез обучение за ключови компетентности” В рамките на дейността се предвижда провеждането на тридневно обучение на всички представители на целевата група - 40 човека по ключови компетентности, свързани с качественото и в срок изпълнение на функциите им. Общата цел на обучението е създаване и/или усъвършенстване на ключови управленски, оперативни и организационни умения. Обучаемите ще получат практически знания и умения за учене през целия живот, развитие на личния потенциал и професионалните умения. Обучението е разделено на отделни модули. За постигане на ефективни резултати формираните отделни групи ще включват малък брой обучаеми. Ще бъдат използвани интерактивни методи и техники, изцяло с практическа насоченост – отворени въпроси, презентации, дискусии, казуси и творчески решения, ролеви и ситуационни игри. Важна част от обучението е провеждането на оценка на неговата ефективност, за което се прилагат тестове и различни форми за оценяване. За постигане на максимална ефективност, обучителите ще поддържат постоянна обратна връзка с обучаемите. Обучението ще бъде реализирано в рамките на 3 дни, с продължителност 18 учебни часа. В рамките на обучението ще бъдат обхванати въпроси, свързани с новата нормативна уредба, въведена с Постановление на Министерския съвет № 129 от 29.06.2012 г. за приемане на Класификатор на длъжностите в администрацията, на Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в администрацията, на Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация, на Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация и на Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители, свързани с новата рамка на компетентностите, със засилен акцент върху екипна ефективност (за всички представители на целевата група), лична ефективност (за служителите на експертно ниво), ефективно лидерство (за служителите на ръководно ниво). Обучението включва следните модули: 1. Справяне с конфликти и разрешаване на проблеми. Модулът е предназначен за всички представители от целевата група. 2. Ефективно лидерство. Модулът е предназначен за ръководители. 3. Лична ефективност, включително ориентация към резултати и практически упражнения за подготовка на документи. 4. Екипна ефективност. Модулът е предназначен за всички представители на целевата група. 5. Нова рамка на компетентностите. Модулът е предназначен за всички представители на целевата група
Дейност 5 „Информация и публичност на проекта” Съгласно изискванията на приложимите актове, дейностите по информация и публичност следва да осигурят информиране на широката общественост за финансовото подпомагане и резултатите от реализирането на проекта. При изпълнение на дейността стриктно ще бъдат спазвани изискванията на Приложение 13 „Задължение на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност” към Насоките за кандидатстване. Предвидените дейности, които съответстват напълно като обем и разпределение на основните дейности на проекта, са, както следва: 1. Предвидено е изпълнението на една пресконференция, чрез която ще се увеличи публичността на проектното предложение. 2. Временна информационна табела ще бъде поставена на видно място в сградата на общината, с необходимата визуализация. 3. 4 публикации в медии. Първата публикация ще информира за целите на проекта и източниците на финансиране. Втората и третата ще информират за текущи събития. Последната публикация ще представи резултатите от реализирането на проекта. 4. Предвидено е изработването на 1 банер, който ще бъде използван както в сградата на общината, така и по време на обученията. 5. Информация за проекта ще бъде публикувана на интернет страницата на общината при изпълнение на дейност, като същата може да бъде изпращана и до местни/регионални медии
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 940 BGN
Общ бюджет: 77 759 BGN
БФП: 77 759 BGN
Общо изплатени средства: 77 759 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 759 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 988 BGN
2014 56 187 BGN
2015 3 584 BGN
77 759 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 095 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 290 BGN
2014 47 759 BGN
2015 3 046 BGN
66 095 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 664 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 698 BGN
2014 8 428 BGN
2015 538 BGN
11 664 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1 : Брой обучени служители
Индикатор 9 Дейност 1 : Брой проведени обучения
Индикатор 10 Дейност 1 : Брой служители, получили сертификат
Индикатор 11 Дейност 2 : Брой обучени служители
Индикатор 12 Дейност 2 : Брой учебни часове
Индикатор 13 Дейност 2 : Брой служители, получили сертификат
Индикатор 14 Дейност 3 : Общ брой обучени служители
Индикатор 15 Дейност 3 : Брой преминати обучителни модули
Индикатор 16 Дейност 3 : Брой служители, получили сертификат за преминат модул
Индикатор 17 Дейност 4 : Общ брой обучени служители
Индикатор 18 Дейност 4 : Брой обучителни модули
Индикатор 19 Дейност 4 : Брой служители, получили сертификат за преминат модул
Индикатор 20 Дейност 5 : Брой публикации в медии
Индикатор 21 Дейност 5 : Брой изработени банера
Индикатор 22 Дейност 5 : Брой временни информационни табели
Индикатор 23 Дейност 5 : Брой публикации на интернет страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз