Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0275-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Електронно включване за активен социален живот на уазвими социални групи в отдалечени райони чрез създаване на центрове за електронно включване
Бенефициент: Сдружение Гражданска инициатива за обществено развитие и интеграция
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 04.04.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: 1. Разработване и въвеждане на иновативен за България модел за социално включване на хора в уязвимо социално положение от отдалечени от общинските центрове населени места чрез използване на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) като възможност за повишаване качеството на живот, социалната комуникация и изпозването на онлайн обществени услуги на база на наличните опит и ноу-хау на партньорска организация от страна – членка на ЕС.
Дейности: Дейност 1: Дейност 1: Работни срещи с органи на местното управление и представители на общинската администрация в община Ивайловград
Дейност 2: Проучване за използване на ИКТ като възможност за социалното включване на населението в отдалечените населени места в община Ивайловград
Дейност 3: Работно посещение при партньора в Испания
Дейност 4: Разработване на Общинска стратегия за социално включване на населението от отдалечените от общинския център населени места в община Ивайловград чрез използване на ИКТ
Дейност 5: Разработване на иновативния модел и създаване на пилотен Център за електронно включване
Дейност 6: Комуникация с представителите на хората в уязвимо положение от отдалечените от общинския център населени места в община Ивайловград
Дейност 7: Обучения за използване на иновативния модел за социално включване
Дейност 8: Информация и публичност
Дейност 9: Счетоводни услуги
Дейност 10: Независим финансов одит
Дейност 11: Управление, администриране и отчитане на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 273 508 BGN
Общ бюджет: 248 729 BGN
БФП: 243 357 BGN
Общо изплатени средства: 243 321 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 243 357 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 54 702 BGN
2014 104 925 BGN
2015 83 694 BGN
243 321 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 206 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 496 BGN
2014 89 186 BGN
2015 71 140 BGN
206 823 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 503 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 205 BGN
2014 15 739 BGN
2015 12 554 BGN
36 498 BGN
Финансиране от бенефициента 6 038 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз