Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0127-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Шанс за по-добра възможност
Бенефициент: Фондация „Глобална Инициатива в психиатрията – София”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 04.04.2013
Дата на приключване: 04.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Социално включване на хора с психично-здравни проблеми
Дейности: 1. Администрация и управление на проекта Цялостна координация и отчетност; планиране и гарантиране на плавното и навременно осъществяване на дейностите според зададените бюджетни и времеви граници
4.Социален експеримент – прилагане в практиката на подкрепена заетост Интеграция на хора с психична болест на пазара на труда
3. Обучение Повишаване професионалния капацитет на доставчиците на социални услуги за хора с психична болест, на трудовите посредници (работещи в дирекции бюра по труда, в частни трудови борси); повишаване сензитивността на работодателите по повод наемане на хора с психична болест на работа; изграждане на умения на хората с психична болест за започване и задържане на работно място
2. Изграждане на капацитет посредством обмяна на опит Повишаване професионалния капацитет на български доставчици на социални услуги, чрез споделяне на опит от Германия
5. Изработване на методика на програма за подкрепена заетост Изработване на ръководство, описващо приложението на програмата подкрепена заетост в практиката
6. Изготвяне на препоръки за промени в методиките за работа в ДЦВУ и ЦСРИ и методика на социалните услуги за хора с психични разстройства Включване на програмата за подкрепена заетост в номенклатурата на програми, предоставяни от ДЦВПУ и ЦСРИ
7. Информираност и публичност Осигуряване на прозрачност и публичност при реализиране дейностите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 167 625 BGN
Общ бюджет: 160 920 BGN
БФП: 160 920 BGN
Общо изплатени средства: 160 920 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 160 920 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 500 BGN
2014 100 600 BGN
2015 26 820 BGN
160 920 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 136 782 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 475 BGN
2014 85 510 BGN
2015 22 797 BGN
136 782 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 138 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 025 BGN
2014 15 090 BGN
2015 4 023 BGN
24 138 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 Брой създадени обучителни програми по проект 0127
Индикатор 5 Брой създадени методики на програма подкрепена заетост по проект
Индикатор 6 Брой проведени обучения за целевите групи по проект 0127
Индикатор 7 Брой издадени сборници за добри практики по проект 0127
Индикатор 8 Брой издадени информационни брошури по проек 0127
Индикатор 9 Брой хора от целевата група, назначени на работа по проект 0127
Индикатор 10 Брой медийни публикации по проект 0127


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз