Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0100-C0001
Номер на проект: A12-22-95
Наименование: Компетентни и обучени служители – гаранция за ефективността на общинска администрация Георги Дамяново
Бенефициент: ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 10.04.2013
Дата на приключване: 10.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Георги Дамяново
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Георги Дамяново чрез обучения и придобиване на компетентности съобразно установени специфични потребности
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип за управление на проекта Дейността включва следните под-дейности: 1.1. Формиране на екип по проекта - екипът, който ще реализира проектните дейности, ще се състои от следните членове: Ръководител на проекта, Технически сътрудник, Счетоводител; 1.2. Подписване на договори с разработени длъжностни характеристики на 3 членове на екипа по проекта; 1.3. Срещи на екипа на проекта за обсъждане предстоящето изпълнение на дейностите по проекта и разпределение на конкретните задачи в съответствие с длъжностните характеристики; 1.4. Изготвяне на програма за реазлизиране на отделните дейности и разработване на подробен календарен план-график с конкретни отговорности и участието на всеки един от членовете на екипа.
Дейност 2. Провеждане на процедури за обществени поръчки Сформираният екип за управление на проекта ще изготви документацията за обществените поръчки и ще съдейства за провеждане на процедурите. Процедурите ще бъдат осъществени съобразно Закона за обществените поръчки и свързаните с него нормативни документи.
Дейност 3. Участие на служителите в индивидуални обучения за професионално развитие в Института за публична администрация (ИПА) Дейността предвижда участие на 13 бр. служители от общинска администрация Георги Дамяново в обучения за професионално развитие, включени в Каталога на Института за публична администрация за 2013 г. Темите на обученията са съобразени със специфичните функции на общинските служители и имат за цел да повишат професионалната квалификация и уменията им във връзка с изпълнението на служебните им задължения. Проектът предвижда участието в 33 бр. обучения по следните теми: • Превенция на корупционния риск (УА-2) – 1 бр. • Организационно развитие. Управление на промяната (УА-5) – 1 бр. • Делова етика (УА-7) –1 бр. • Управление и оценка на изпълнението (ЧР-2) –2 бр. • Умения за набиране и подбор на служители в държавната администрация (ЧР-3) – 2 бр. • Управление на промяната, времето и стреса (ЧР-5)–1 бр. • Изграждане на публичен имидж (ЕФ-4) – 1 бр. • Делова комуникация и етикет (ЕФ-6) –1 бр. • Оценка на въздействието на законодателство и политики (предварителна и последваща) (ПР-1)–1 бр. • Прилагане на ниормативната уредба за планиране на човешките ресурси в държавната администрация (ПР-3)–2 бр. • Административна стилистика (ПР-4) – 1 бр. • Основни производства по АПК (ПР-6) – 2 бр. • Семеен кодекс и кодекс на международното частно право (ПР-9) – 2 бр. • Конфликт на интереси – правна рамка и практики (ПР-17 ) – 1 бр. • Практически умения за деклариране и управление на конфликта на интереси (ПР-18)–2 бр. • Етика и превенция на корупцията в държавната администрация (ПР-20) – 1 бр. • Професионална етика и етично регулиране в държавната администрация. Практически умения за решаване на етични дилеми и конфликти, възникващи при извършваните дейности и процедури (ПР-25) – 1 бр. • Методи и техники за прозрачна администрация (ПР-28)- 1 бр. • Въведение в програмно-целевото управление за общини. Идеи, намерения, перспективи, дейности и проекти (СФ-13) – 1 бр. • MS Project – инструмент за интегриране на разработване, утвърждаване, мониторинг и контрол на общински стратегически документи. Общински план за равитие 2014-2020 г., Програма „Администрация”, Програма за управление на отпадъци (СФ-14) –1 бр. • Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия (ФС-2)–1 бр. • Нови моменти при извършването на одитите за съответствие при финансовото управление и одитите за азверка на годишните финансови отчети (ФС-3) – 1 бр. • Управление на собствеността (ФС-6) – 2 бр. • Устройство на територията – политика и управление (ФС-8) – 1 бр. • Административно обслужване (ИТО-4) – 2 бр. След стартиране на проекта ще бъдат направени заявки за обученията в ИПА. По вътрешно разписан график служителите ще бъдат командировани, съгласно Наредбата за командировки в страна.
Дейност 4. Придобиване на компютърни и езикови умения по английски език от служителите в общинската администрация Планираната дейност предвижда провеждането на обучение по английски език за начинаещи и надграждащо обучение по компютърни умения за служителите на общинска администрация, кметовете и специалистите по населени места. Обученията са съобразени със специфичните им нужди и изискванията на заеманата от тях длъжност. Курсът за компютърни умения ще се проведе в четири модула, с обща продължителност 48 учебни часа, както следва: • Word – 12 учебни часа • Excel – 20 учебни часа • Power Point – 12 учебни часа • Internet, e-mail – 4 учебни часа Курсът има за цел да подпомогне служителите от всички нива на общинската администрация да работя по-ефективно и резултатно с операционната система Windows 7 и Office 2007/2010. През последните години системата е лицензирана и поетапно внедрена в държавната администрация, което налага необходимостта от нейното приложение и ползване. Служителите ще бъдат обучени на четири групи от 9 души, за по-голяма ефективност на учебния процес. Обучителния курс по английски език ще даде възможност на 15 общински служители, в продължение на 2,5 месеца, в рамките на 100 учебни часа, да усвоят основни писмени, говорни и комуникативни умения по английски език в обхвата на ниво А1 по Общата европейска езикова рамка. Изборът на служителите се обуславя от техните служебни задължения, ключови от които са административно-информационното обслужване, изискащо осъществяване на първоначални контакти с граждани и потребители на общински услуги чрез работа на едно гише; ползването на специализирани програми – счетоводни, цифрово картографиране и др., изискващи познания по английски език; участието в представителни семинари и форуми за обмяна на опит и добри практики с партньори по линия на транснационално и междурегионално сътрудничество, умения за прилагането на европейски регламенти и директиви, свързани със задълженията на общинската администрация в областта на социално-икономическото развитие, здравеопазването, образованието, екологията и др. И двата курса ще бъдат проведени от обучителни организации, притежаващи необходимия капацитет и опит за предоставяне на съответната услуга, и ще завършат с издаването на сефтирикат/удостоверение. Изборът им ще бъде извършен по реда на Закона за обществени поръчки и свързаните с него нормативни актове.
Дейност 5. Обучение-тренинг за ключови компетентности „Повишаване на ефективността на работа чрез подобряване на екипното взаимодействие и състоянието на комуникация в общинска администрация Георги Дамяново” Дейността предвижда провеждане на обучение-тренинг за придобиване на ключови компететности от служителите на общинска администрация Георги Дамяново в областта на екипната ефективност и взаимодействие с цел подобряване координацията между отделните звена в администрацията и уменията им да работят заедно и в екип. Обучението включва 4 модула: Лична и групова ефективност; Комуникационни умения в екипа; Мотивация и лидерство; Управление на времето, стреса и разрешаване на конфликти. Обучението ще бъде проведено на две части, по два дни, извън община Георги Дамяново с цел постигане на по-добри резултати.
Дейност 6. Дейности по публичност и информация Тази дейност включва: 6.1.Откриване на проекта с пресконференция за целите, дейностите и очакваните резултати от проекта.; 6.2. Изработване на 500 брошури за популяризиране на проекта; 6.3. Организация на публикации в печатните медии.; 6.4. Закриване на проекта с пресконференция за постигнатото.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 451 BGN
Общ бюджет: 33 204 BGN
БФП: 33 204 BGN
Общо изплатени средства: 33 204 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 33 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 490 BGN
2014 23 714 BGN
2015 0 BGN
33 204 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 28 223 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 067 BGN
2014 20 157 BGN
2015 0 BGN
28 223 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 981 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 424 BGN
2014 3 557 BGN
2015 0 BGN
4 981 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 6 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 7 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 8 Дейност 1: 3 бр. длъжностни характеристики
Индикатор 9 Дейност 1: 3 договора
Индикатор 10 Дейност 1: 1 програма
Индикатор 11 Дейност 1: 1 план-график
Индикатор 12 Дейност 2: 3 бр. проведени процедури (чрез публични покани) и избрани изпълнители
Индикатор 13 Дейност 3: Брой участници в обучения
Индикатор 14 Дейност 3: Брой проведени обучения
Индикатор 15 Дейност 3: % обучени жени
Индикатор 16 Дейност 3: % успешно завършили обучението и получили сертификат
Индикатор 17 Дейност 4: Брой участници в обучения
Индикатор 18 Дейност 4: Брой проведени обучения
Индикатор 19 Дейност 4: % обучени Жени
Индикатор 20 Дейност 4: % успешно завършили курса и получили сертификат
Индикатор 21 Дейност 5: Брой участници в обучения
Индикатор 22 Дейност 5: Брой проведени обучения
Индикатор 23 Дейност 5: % обучени Жени
Индикатор 24 Дейност 6: Брой пресконференции
Индикатор 25 Дейност 6: Брой публикации
Индикатор 26 Дейност 6: Брой информационни брошури
Индикатор 27 Дейност 6: Брой участници във всяка една пресконференция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз