Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.05-0023-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-05/2008/001-019
Наименование: "Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национално училище за танцово изкуство, гр. София"
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 21.03.2013
Начална дата: 05.04.2013
Дата на приключване: 05.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Да подобри, обнови и модернизира държавната културна инфраструктура в градските ареали
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка, подпомагане и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки
Дейност 3: Подобряване на материалната база и физическата среда (СМР)
Дейност 4: Извършване на независим строителен надзор на строително монтажните работи
Дейност 5: Извършване на авторски надзор на строително монтажните работи
Дейност 6: Осигуряване на публичност и популяризиране на проекта
Дейност 7: Извършване на независим финансов одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 712 032 BGN
Общ бюджет: 1 489 225 BGN
БФП: 1 489 225 BGN
Общо изплатени средства: 1 489 225 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 489 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 554 246 BGN
2014 459 171 BGN
2015 475 808 BGN
1 489 225 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 265 841 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 471 109 BGN
2014 390 295 BGN
2015 404 436 BGN
1 265 841 BGN
В т.ч. Национално финансиране 223 384 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 83 137 BGN
2014 68 876 BGN
2015 71 371 BGN
223 384 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 4 Създадени нови работни места-постоянни и временни
Индикатор 5 Общ брой посетители облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура
Индикатор 6 Брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура- хора с увреждания
Индикатор 7 Брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура- малцинства


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз