Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0104-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Социалното договаряне – инструмент за по-добри резултати за хората
Бенефициент: Български център за нестопанско право
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 03.04.2013
Дата на приключване: 01.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Да се подобрят механизмите за подкрепа и социално включване на хора в уязвимо положение.
Дейности: Дейност 1. Подготвителни срещи на екипа и на партньорите • Вътрешно разпределение на задачите и отговорностите, свързани със срокове и конкретни резултати между членовете на екипа; • Разработване на механизъм за координация между представителите на партньорите; • Разработване на детайлен график за изпълнението на проекта; • Определяне на вътрешен механизъм за прозрачност, отчитане и докладване на напредъка в изпълнението на проекта.
Дейност 2. Кръгла маса по проблемите на социалното договаряне на услуги в България – възможности и предизвикателствата • Идентифициране на проблемите на социалното договаряне от целевите групи и заинтересованите страни • Идентифициране на добрите и работещи практики при публично-частното партньорство в областта на социалните услуги • Представяне на проекта, неговите цели и дейности и въвличане на целевите групи и заинтересованите страни в изпълнението му
Дейност 3. Изработване на методология за оценка на действащия механизъм за социално договаряне в България Изработване на цялостна методология за извършване на оценката на действащия механизъм за социално договаряне, вкл.: Определяне на обхвата на оценката; Определяне на източниците и средствата за събиране на информация; Разпределение на задачите и между експерти, ангажирани с оценката.
Дейност 4. Оценка на действащия механизъм за социално договаряне в България • Анализ на съществуващия модел на социално договаряне в България; • Идентифициране на проблемните области в регулаторната рамка; • Оценка на ефективността от управлението и договарянето на социалните услуги в общността в двете избрани общини
Дейност 5. Анализ на европейския опит при предоставяне на социални услуги от външни доставчици Изследване и представяне на европейския опит и принципи при възлагане на услуги в социалната и други публични сфери на външни доставчици.
Дейност 6: Публикация на оценката на механизма на социално договаряне в България и анализа на европейския опит при предоставяне на социални услуги от външни доставчици Да се осигури разпространение на аналитичните резултати от проекта до възможно най-голям брой участници в процесите на социално договаряне и предоставяне на социални услуги.
Дейност 7. Организиране на посещения за обмяна на опит в Унгария и Холандия • Обмяна на практически знания и опит в сферата на предоставянето на социални услуги от външни доставчици; • Идентифициране на сходни проблеми • Запознаване с възможни решения от чуждестранния опит за тяхното преодоляване; • Изграждане на контакти между български и чуждестранни експерти; • Идентифициране на нови практики при предоставянето на услуги
Дейност 8. Разработване на предложения за усъвършенстване на модела на социално договаряне в България Подготовка на стратегически документ, който да съдържа конкретни предложения за: • усъвършенстване на механизмите за социално договаряне; • подобряване на публичността и прозрачността при възлагане на социални услуги • Осигуряване на възможност за въвеждане на иновативни модели за публично-частни партньорства в областите здравеопазване и образование
Дейност 9. Заключителна конференция • Оповестяване на резултатите от оценката на механизма на социално договаряне; • Публично обсъждане на подобрения и разширен механизъм за социално договаряне
Дейност 10. Осигуряване на публичност и информираност • Популяризиране на целите и дейностите на проекта и приноса на ОПРЧР; • Текущо информиране на обществеността за хода на изпълнение на проекта; • Информиране на заинтересованите страни за резултатите по проекта; • Привличане на общественото внимание към дебата за усъвършенстването на механизмите на социалното договаряне и ефекта върху потребителите.
Дейност 11. Създаване на платформа за устойчив обмен на опит и професионално консултиране Да се създадат предпоставки за дългосрочен и устойчив обмен на опит и професионално консултиране на всички страни, включени в процесите на социално договаряне и предоставянето на социални услуги.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 188 665 BGN
Общ бюджет: 162 825 BGN
БФП: 162 825 BGN
Общо изплатени средства: 162 825 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 162 825 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 733 BGN
2014 94 683 BGN
2015 30 410 BGN
162 825 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 138 402 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 073 BGN
2014 80 480 BGN
2015 25 848 BGN
138 402 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 660 BGN
2014 14 202 BGN
2015 4 561 BGN
24 424 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени кръгли маси..
Индикатор 2 Брой проведени интервюта с представители на общински администрации, доставчици на социални услуги и потребители
Индикатор 3 Брой изследвани европейски модели на социално договаряне
Индикатор 4 Брой участници в посещения за обмяна на опит
Индикатор 5 Брой създадени работни групи..
Индикатор 6 Брой проведени конференции..
Индикатор 7 Брой проведени пресконференции...
Индикатор 8 Изготвена методология за извършване на оценка на социалното договаряне с качествени и количествени критерии
Индикатор 9 Изготвена оценка на механизма за социално договаряне, включваща правен анализ и изследване на практики и резултати
Индикатор 10 Изготвен доклад за европейските модели при възлагане на социални услуги
Индикатор 11 Брой публикации: Печатно и електронно издание;
Индикатор 12 Брой издадени информационни брошури
Индикатор 13 Осигурен достъп до електронното издание на доклада с оценката и европейските практики
Индикатор 14 Идентифицирани нови практики при предоставяне на услуги в публични сфери
Индикатор 15 Изготвен стратегически документ с конкретни предложения за усъвършенстване и разширяване на модела на социално договаряне в Българя
Индикатор 16 Създадена платформа за обмен на опит и професионално консултирано


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз