Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0018-C0001
Номер на проект: Д01-3607/19.02.2013
Наименование: Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София по измервателна техника и управление на качеството (ИТУК)
Бенефициент: Технически университет - София
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 19.02.2013
Дата на приключване: 19.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проекта е стимулира сътрудничеството между ТУ-София и индустрията за подобряване на обучението на студенти по измервателна техника и управление на качеството в съответствие с изискванията на пазара на труда
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта
Дейност 5 Стартиране на обучение по новата бакалавърска специалност по МИТ и по актуализираните програми
Дейност 3 Проучване на чужди образователни програми
Дейност 2 Проучване на необходимостта на бизнеса от специфични умения и познания на инженерите в областта на ИТУК
Дейност 6 Ангажиране на бизнес партньори в образователния процес
Дейност 7 Разпространение на информация и комуникации
Дейност 4 Разработване на концепция за изменения в съществуващите учебни планове и програми
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 284 363 BGN
Общ бюджет: 233 011 BGN
БФП: 233 011 BGN
Общо изплатени средства: 233 011 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 233 011 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 56 000 BGN
2014 59 437 BGN
2015 117 574 BGN
233 011 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 198 059 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 600 BGN
2014 50 521 BGN
2015 99 938 BGN
198 059 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 400 BGN
2014 8 915 BGN
2015 17 636 BGN
34 952 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз