Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0129-C0001
Номер на проект: A12-22-103
Наименование: Повишаване на квалификацията на служителите в Община Рудозем
Бенефициент: Община Рудозем
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 09.04.2013
Дата на приключване: 09.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Рудозем
Описание
Описание на проекта: Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Рудозем за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.
Дейности: Дейност 1. „Организация и управление на проекта” За организацията и управлението на проекта ще отговаря екипа по проекта, който ще бъде назначен. Той ще включва ръководител, координатор и счетоводител. Експертите от екипа на проекта ще отговарят за цялостната организация, координация и управление на дейностите по проекта: за финансовото управление по изпълнението на проекта; за правилното провеждане на процедурите по възлагане на дейности на външни изпълнители (съгласно Закона за обществените поръчки); за целесъобразното разходване на средствата по проекта, в рамките на предвидения бюджет по съответните пера; за навременното изпълнение на дейностите, съобразно времевия график; за изготвяне на технически и финансови отчети, искания за плащания (авансово, междинни и финално); за управление и минимизиране на риска; за отразяване и представяне на резултатите от изпълнението на проекта пред обществеността; за постигане резултатите и индикаторите заложени в проекта. Дейностите по организация и управление на проекта включват изготвяне на подробен план-график, детайлно описание на отговорностите на членовете на екипа на проекта и ръководството на общината), организиране на система за вътрешен мониторинг и контрол, организиране на архивирането на документите по проекта.
Дейност 2. „Организация на обученията” Екипът по проекта ще съгласува с ИПА програмата за предвидените по проекта обучения за служители на Община Рудозем. За целта двете страни ще съгласуват броя участници в заявените обучения, дати, място на провеждане и начален час. Екипът по проекта ще проведе и процедурата за избор на изпълнител по ЗОП за провеждане на обученията, които не са включени в каталога на ИПА. След проведената процедура, избора на изпълнител и съответно сключване на договор с него, ще бъдат съгласувани броя участници в предвидените обучения, датите и мястото на провеждане. Окончателно ще бъдат съгласувани участниците в обученията извън каталога на ИПА и разпределението им по групи. Като утвърдила се добра практика предвиждаме обученията да се провеждат групово с оптималния размер на група: 12 човека и с откъсване от ежедневната работа. Добрата практика е обучението да се провежда на място, което позволява извеждането на участниците от обичайната им среда, интензифицира комуникацията и им позволява да се концентрират върху формирането на уменията. При избора на изпълнител тези условия ще бъдат търсени от него.
Дейност 3. „Провеждане на обученията” На база съгласуваната програма с ИПА ще бъдат проведени предвидените обучения, както следва: • „Делова комуникация и етикет” (за 1 група обучаеми – 6 човека) • „Практически умения за ефективни комуникации” (за 1 група обучаеми – 15 човека) • „Делови умения - участие в работни срещи, дискусии и посещения - на английски език” (за 1 група обучаеми – 4 човека) На база съгласуваната програма с избрания изпълнител ще бъдат проведени предвидените обучения, както следва: • „Развитие и усъвършенстване на екипната ефективност” (за 3 групи обучаеми – 36 човека, по 12 в група) • „Развитие на умения за лична ефективност” (за 3 групи обучаеми – 36 човека, по 12 в група) • „Развитие на умения за ефективно лидерство” (за 2 групи обучаеми – 24 човека, по 12 в група) Предвидени са обучения за 11 групи обучаващи се. Предвиденото време е, както следва: • „Делова комуникация и етикет” – 2 учебни дни + 1 ден за път (поради отдалечеността на Община Рудозем) • „Практически умения за ефективни комуникации” – 2 учебни дни + 1 ден за път (поради отдалечеността на Община Рудозем) • „Делови умения - участие в работни срещи, дискусии и посещения - на английски език” – 5 учебни дни + 1 ден за път (поради отдалечеността на Община Рудозем) • „Развитие и усъвършенстване на екипната ефективност” – 3 учебни дни + 1 ден за път (поради отдалечеността на Община Рудозем) • „Развитие на умения за лична ефективност” – 3 учебни дни + 1 ден за път (поради отдалечеността на Община Рудозем) • „Развитие на умения за ефективно лидерство” – 3 учебни дни + 1 ден за път (поради отдалечеността на Община Рудозем) Реално предвидените обучения за 11-те групи ще обхванат 11 календарни седмици. В графика на предложения план за изпълнение („5. Продължителност на проекта и план за изпълнение”) като предпазна мярка е заложен известен резервен период от време.
Дейност 4. „Дейности за информация и публичност” Община Рудозем като бенефициент на безвъзмездна финансова помощ, ще информира широката общественост и всички заинтересовани страни за изпълнявания проект и за финансовия принос на Оперативна програма „Административен капацитет” и ЕСФ. В началото на изпълнение на проекта ще бъде организирана 1 пресконференция за местните медии, на която ще бъде представен проекта, неговите бюджет, цели, дейности и очаквани резултати. Отново в началото на изпълнение на проекта ще бъде разработен от екипа на проекта информационен материал, който ще бъде изпратен за публикуване в специализирано издание. Предвиждаме подобен информационен материал да бъде публикуван и в средата на изпълнението на проекта като отчете и постигнатия напредък. Приключването на проекта ще бъде отразено с 1 пресконференция за местните медии, публикуван информационен материал в специализирано издание, както и изработени и отпечатани 1000 бр. луксозни информационни брошури. Те ще обобщават изпълнението на проекта, постигнатите цели и резултати. В офиса на проекта ще бъде поставена информационна табела с информация за вида и името на операцията/проекта; флага на ЕС в съответствие с графичните стандарти и думите „Европейски съюз”; логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие”; логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”. Ще бъде изработен и информационен банер, който ще се поставя на местата, където ще се провеждат обученията.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 85 456 BGN
Общ бюджет: 80 082 BGN
БФП: 80 082 BGN
Общо изплатени средства: 80 082 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 082 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 091 BGN
2014 62 991 BGN
2015 0 BGN
80 082 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 069 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 527 BGN
2014 53 542 BGN
2015 0 BGN
68 069 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 012 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 564 BGN
2014 9 449 BGN
2015 0 BGN
12 012 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1 - Трудов/ граждански договор
Индикатор 6 Дейност 1 - Вътрешни отчети за свършена работа
Индикатор 7 Дейност 1 - Междинни технически доклади
Индикатор 8 Дейност 1 - Годишен технически доклад
Индикатор 9 Дейност 1 - Финансови отчети
Индикатор 10 Дейност 1 - Искания за плащане (ИП)
Индикатор 11 Дейност 1 - Окончателен доклад
Индикатор 12 Дейност 2 - Потвърдено от ИПА участие на служителите в заявените обучения, в т.ч. дата, място на провеждане и начален час
Индикатор 13 Дейност 2 - Проведена процедура съгласно ЗОП
Индикатор 14 Дейност 2 - Сключен договор
Индикатор 15 Дейност 2 - Утвърдена програма
Индикатор 16 Дейност 3 - Комплект присъствени листа за всяка група
Индикатор 17 Дейност 3 - Лица, присъствали на обучението - „Делова комуникация и етикет” (за 1 група обучаеми)
Индикатор 18 Дейност 3 - Лица, присъствали на обучението - „Практически умения за ефективни комуникации” (за 1 група обучаеми)
Индикатор 19 Дейност 3 - Лица, присъствали на обучението - „Делови умения - участие в работни срещи, дискусии и посещения - на английски език” (за 1 група обучаеми)
Индикатор 20 Дейност 3 - Лица, присъствали на обучението - „Развитие и усъвършенстване на екипната ефективност” (за 3 групи обучаеми)
Индикатор 21 Дейност 3 - Лица, присъствали на обучението - „Развитие на умения за лична ефективност” (за 3 групи обучаеми)
Индикатор 22 Дейност 3 - Лица, присъствали на обучението - „Развитие на умения за ефективно лидерство” (за 2 групи обучаеми)
Индикатор 23 Дейност 3 - Обучени служители - (по проекта)
Индикатор 24 Дейност 3 - Издадени сертификата/удостоверения
Индикатор 25 Дейност 4 - Пресконференция
Индикатор 26 Дейност 4 - Публикации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз