Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0027-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Уникална визия без граници
Бенефициент: "НЕО ВИЗИЯ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 03.04.2013
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта чрез трансфериране на успешни практики от Гърция в областта на ефективното обучение да се укрепи капацитета на човешките ресурси, чрез обмен на ноу-хау и добри практики и разработване на комплекс от мерки за активно сътрудничество между целевите групи от двете страни, да се подобри качеството на работа и компетентността на заетите в компании в сферата на интериорния и архитектурния дизайн.
Дейности: 1. Сформиране на работна група с представители на организации, осъществяващи дейности в сферата на интериорния и архитектурния дизайн от България и Гърция за дискутиране на основните предизвикателства в сектора и определяне на обхвата на проучването Чрез сформирането на работна група ще се предостави възможност на участниците в нея да обменят опит и добри практики като ще се създадат условия за провеждане на конструктивен диалог между участниците в проекта. Предвиждат се, както съгласуването на принципните позиции на участниците и обсъждането на комплект предложения за открояване и трансфер на иновативните модели, така и очертаването на практически модули, план и програма за провеждане на обучения по прилагането на иновативните практики.
2. Извършване на детайлно проучване на формите и моделите за развитие на интериорния и архитектурния дизайн и идентифициране на основните методи за подкрепа на компаниите в бранша в България и Гърция по отношение на подобряване на квалификацията и пр Чрез извършването на детайлното проучване ще се идентифицират и анализират основните проблеми и потенциалните възможностите за развитие на компаниите, заети в интериорния и архитектурен дизайн. Тази дейност на проекта обхваща провеждане на 2 паралелни проучвания, чието предназначение е да установят формите и моделите за развитие на сектора и да идентифицират системите за подкрепа на заетите лица в България и Гърция, включително чрез маркиране на добрите практики в рамките на двете държави.
3. Изготвяне на анализ на база резултатите от проучването и предлагане на модели за трансфер на прилаганите практики в двете държави; Дейността предвижда извършване на два паралелни анализа на данните от проучванията на развитието и идентифицираните системи за подкрепа на компаниите осъществяващи проектантски дейности в Българи и Гърция.
4. Провеждане на обучения, включително посещения за обмяна на опит и обмяна на служители на представители на целевата група в България и Гърция; Изпълнението на дейността ще осигури възможност за обмен и въвеждане на добри практики, обмяна на знания и придобиване на умения за решаване на идентифицираните проблеми, за всички страни участници в проекта. Дейността включва осъществяване на обучения на служители, посещения за обмяна на опит и обмяна на служители, обучаващи, обучаеми, представители на заинтересовани страни за обмяна на опит идеи, знания, ноу-хау, персонал в следните категории: - две обучения за обмяна на опит на служители, заети в сферата на интериорния и архитектурен дизайн в България и Гърция / 25 бр. от България и 10 бр. от Гърция.
5. Разпространение и обмяна на идентифицираните добри практики и опит в двете държави Ще бъдат разработени две практически ръководства за представителите на двете държави, които ще съдържат инструкции и указания за работа при прилагането и трансфера на иновативните практики, и ще бъдат разработени от функционалния експерт по проекта. На база извършените обучения ще бъде организиран и проведен широк форум - семинар, на който служители от обучените организации в двете държави ще представят иновативните практики пред други заинтересованите организации и ще ги запознаят с опита си от практическото им прилагане. В края на форума се предвижда и провеждането на дискусия, която да се разгърне около следните теми: разширяване и задълбочаване на координираните действия между двете държави; подобряване на възможностите за намиране на работа в двете държави, чрез създаване на предпоставки за развитие на заетостта и увеличаването на географската и професионална мобилност на заетите в сферата на сухопътния товарен превоз; развиване на ефективно сътрудничество между работодателите; обсъждане на мерки за трудова мобилност и др.
6. Информиране и публичност Дейността предвижда популяризирането на дейностите от проекта и информиране на широката общественост и заинтересованите страни за предстоящите събития и инициативи.
7. Организация и управление на проекта Изпълнението на дейността ще осигури възможност за обмен и въвеждане на добри практики, обмяна на знания и придобиване на умения за решаване на идентифицираните проблеми, за всички страни участници в проекта. За всеки един ангажиран с изпълнението на проекта служител и експерт ще се специфицират набор от правила за възлагане, отчитане, контрол и оценка на специфични проекти задачи. Това е необходимо за осигуряване на ред и предсказуемост в професионалните ангажименти и гладкото изпълнение на заложените в проекта дейности.
8. Одит на изпълнението на проекта Изпълнението й има за цел да се предостави независимо мнение относно следните въпроси: разходите по проекта са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на регламентите на ЕС и националното законодателство, дейностите по проекта са извършени в съответствие с принципите на добро финансово управление.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 277 967 BGN
Общ бюджет: 272 134 BGN
БФП: 272 134 BGN
Общо изплатени средства: 272 134 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 272 134 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 55 593 BGN
2014 111 665 BGN
2015 104 875 BGN
272 134 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 231 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 47 254 BGN
2014 94 915 BGN
2015 89 144 BGN
231 313 BGN
В т.ч. Национално финансиране 40 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 339 BGN
2014 16 750 BGN
2015 15 731 BGN
40 820 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 4 (Д) Брой проведени проучвания по проект 0027
Индикатор 5 (Д) Брой разработени анализи по проект 0027
Индикатор 6 (Д) Брой проведени работни посещения по проект 0027
Индикатор 7 (Д) брой експерти, включени в посещенията по проект 0027
Индикатор 8 (Д) Брой разработени практически наръчници и ръководства по проект 0027
Индикатор 9 (Д) Брой организирани и проведени конференции, кръгли маси, семинари, дискусии по проект 0027
Индикатор 10 (Д) Брой публикации по проект 0027


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз