Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0021-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Иновативни подходи за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес в община Левски"
Бенефициент: Община Левски
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 03.04.2013
Дата на приключване: 01.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: увеличаване на икономическия растеж и заетостта в община Левски чрез прилагане на иновативни подходи за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес
Дейности: Дейност 1. Администриране и управление на проекта Управлението на проекта ще бъде осъществено от ръководител, счетоводител и двама координатори (единия преддставител на партньорската организация). Всеки един от тях има определени задължения и отговорности, които ще осигурят успешно изпълнение на проекта и постигане на поставените цели. Управлението се състои от планиране, мониторинг, реализирането на проектните дейности, контрол на финансите, анализ на вътрешните и външните фактори, имащи отношение към изпълнението на проекта.
Дейност 2. Проучване в парнтьорската община Бургийос дел Серро на възможните добри практики в областта на стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес, които могат да бъдат приложени в община Левски Ще бъде сформирана група от експерти с опит и познания от различни области, които ще посетят испанския партньор и ще имат възможност на място да проучат и изследват местните практики за стартиране на самостоятелен бизнес и предприемачество. Всеки един от тях ще проучи добрите практики в своята област и в края на дейността ще бъдат изготвени доклади с обобщения, които ще бъдат използвани за изпълнението на следващите дейности.
Дейност 3. Провеждане на семинар за обобщаване на резултатите от проучването и провеждане на съвместни консултации за разработване на иновативни подходи за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес в община Левски Дейността предвижда включването на всички заинтересовани страни в процеса по идентифициране на най-подходящите практики, проучени от испанския партньор, и тяхното адаптиране за нуждите на община Левски. По време на семинара и провеждането на консултациите с представителите на целевата група ще бъдат очертани основните насоки и подходи, които ще бъдат развити в следващите дейности.
Дейност 4. Обмен на експерти между 2-те партньорски администрации чрез провеждане на работни посещения Работните срещи в община Левски и партньорската община са необходими за разработването на методология и насоки за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и собствен бизнес. Необходимо е експерти от двете партньорски организации да работят „на терен“, да изучат практически настоящите затруднения и възможности за развитие в различните стопански и бизнес области.
Дейност 5. Провеждане на съвместни информационни и комуникационни кампании в администрациите-партньори След изпълнението на предходните дейности и очертаването на единна стратегия с включени иновативни подходи за стартиране на стопанска дейност и самостоятелен бизнес, тя ще бъде популяризирана на местно ниво. Информационните кампании са необходими, за да могат идеите на проекта да достигнат до целевите групи и всички заинтересовани страни. В основата на всяко развитие стои информираността.
Дейност 6. Дейности за информация и публичност относно конкретните цели, дейности и резултати на проекта 6.1. Организиране на откриваща конференция в гр. Левски 6.2. Изработване и разпространение на информационни брошури с описание на планираните дейности, очакваните резултати и целите на проекта (на български и испански език) 6.3. Публикации в местните медии (община Левски и община Бургийос дел Серро), както и на интернет страниците на двете общини 6.4. Организиране на заключителна конференция
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 120 816 BGN
Общ бюджет: 106 201 BGN
БФП: 106 201 BGN
Общо изплатени средства: 106 185 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 106 201 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 163 BGN
2014 82 021 BGN
2015 0 BGN
106 185 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 271 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 539 BGN
2014 69 718 BGN
2015 0 BGN
90 257 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 930 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 624 BGN
2014 12 303 BGN
2015 0 BGN
15 928 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Отчети до УО/ДО - проект 0021
Индикатор 4 Доклад от проучване по дейност 2
Индикатор 5 Проведен семинар по дейност 3
Индикатор 6 Работна програма по дейност 4
Индикатор 7 Информационна кампания по проект 0021
Индикатор 8 Иновативни подходи за стартиране на стопанска дейнсот и самостоятелен бизнес
Индикатор 9 Създадени партньорства по проект 0021
Индикатор 10 Добри практики по проект 0021
Индикатор 11 Проведени консултации за обмен на практики
Индикатор 12 Работни срещи за идентифициране и адаптиране на добри практики в проучваната област
Индикатор 13 Семинар за обобщаване на резултати от добри практики
Индикатор 14 Методология с иновативни подходи за стартиране на стопанска дейнсот и самостоятелен бизнес


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз