Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0032-C0001
Номер на проект: К-02-25
Наименование: РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА КЛЪСТЪР МОДНО БЕЛЬО
Бенефициент: "КМБ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 30.01.2013
Начална дата: 04.04.2013
Дата на приключване: 04.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Развитие на конкурентоспособността на „Клъстър Модно бельо“
Дейности: Възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на административното тяло на клъстера, изплатени въз основа на трудов договор
Ресурсно обезпечаване на управленското и административно тяло на клъстера
Участия в семинари, тренинги, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и други за управителното и административното тяло на клъстера
Консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
Визуализация
Одит
Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера и привличане на нови членове
Разработване на интернет страница и интранет мрежа
Посещение на международни форуми с цел изграждане на транснационални клъстерни връзки и установяване на сътрудничество с други клъстери
Разработване на обща стратегия, инвестиционна стратегия и маркетингова стратегия за развитие на клъстера
Изработване, презентиране и популяризиране на бранда на клъстера
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 252 339 BGN
Общ бюджет: 329 373 BGN
БФП: 226 719 BGN
Общо изплатени средства: 226 098 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 226 719 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 77 032 BGN
2014 149 066 BGN
2015 0 BGN
226 098 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 192 711 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 65 477 BGN
2014 126 707 BGN
2015 0 BGN
192 184 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 008 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 555 BGN
2014 22 360 BGN
2015 0 BGN
33 915 BGN
Финансиране от бенефициента 114 208 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените клъстери
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой);
Индикатор 6 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой)
Индикатор 7 Изградено управително и административно тяло на клъстера
Индикатор 8 Брой проведени обучения на членовете на управителното и административно тяло на клъстера
Индикатор 9 Брой участия в международни събития на управителното тяло
Индикатор 10 Брой запитвания за членство
Индикатор 11 Брой привлечени нови членове КМБ
Индикатор 12 Брой проведени мероприятия за привличане на нови членове
Индикатор 13 Разработена обща стратегия на клъстера
Индикатор 14 Разработена маркетингова стратегия на клъстера КМБ
Индикатор 15 Разработена инвестиционна стратегия на клъстера КМБ
Индикатор 16 Разработена атрактивна интернет страница на клъстера КМБ
Индикатор 17 Разработена и внедрена интранет мрежа
Индикатор 18 Разработен общ бранд на клъстера
Индикатор 19 Осигурена защита на бранда в Патентното ведомство
Индикатор 20 Проведени мероприятия и дейности за популяризиране на общия бранд


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз