Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0210-C0001
Номер на проект: A12-22-9
Наименование: Повишаване на уменията и компетенциите на администрацията на район Витоша на Столична община
Бенефициент: Столична община - район Витоша
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 26.03.2013
Дата на приключване: 28.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на компетентността и уменията на служителите на администрацията на район Витоша за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията
Дейности: Дейност 4. Дейности по организация и управление на проекта Екипът за изпълнение на проекта, състоящ се от ръководител на проекта и счетоводител ще състави работен план за изпълнението. Планът ще включва разпределение на отговорностите, координиране изпълнението на дейностите и сроковете за тяхното изпълнение. Ще се провеждат регулярни работни срещи на екипа и ще се изготвят периодични отчети за напредъка по изпълнението на проекта.
Дейност 1. Провеждане на индивидуални обучения на служители от районната администрация Поддейност 1.1. Провеждане на обучения, избрани от каталога за 2012 г. на Института по публична администрация на теми: • Стратегически мениджмънт в държавната администрация – 2 служители; • Оценка на въздействието на законодателство и политики – 2 служители; • Административна стилистика – 1 служител; • Прилагане на нормативната уредба за планиране на човешките ресурси в държавната администрация – 1 служител; • Основни производства по АПК (за юристи) – 2 служители; • Основи на материалното право на ЕС – 1 служител; • Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетни предприятия – 1 служител; • Курсове MS Excel (ИТО – 8, ИТО - 9, ИТО – 10) – общо 30 служители; • Презентациони умения. MS Power Point – 5 служители; Поддейност 1.2. Провеждане на специализирани обучения за придобиване на специфични компетенции на теми: • Работа със софтуерни продукти – ArchiCAD и AutoCAD – 5 служители; • Английски език – ниво А1 и ниво А2 – 20 служители; • Обучения в областта на строителството – 5 служители; • Обучения - парково строителство и озеленяване -придобиване на базови знания по основни видове насаждения, полагане на грижи за тях, начини на поддръжка на различни съоръжения, спортни терени, детски площадки и др. – 5 служители;
Дейност 3. Дейности за информация и публичност Дейността цели да се проведе информационна кампания, която да запознае широката общественост с предприетите мерки за повишаване квалификацията на администрацията. Като основни дейности, свързани с информационното покритие на проекта се предвижда: • Пресконференция за стартиране на проекта • Брошури • Заключителна пресконференция Пресконференцията за стартиране на проекта ще запознае заинтересованите страни в район Витоша с целите на проекта. Заключителната пресконференция ще оповести резултатите от проекта. Също така дейността предвижда периодично публикуване на информация за напредъка по проекта на интернет страницата на района: http://www.raionvitosha.eu/ При осъществяването на дейностите за информация и публичност ще бъдат спазени всички изисквания, описани в Приложение 13 „Технически характеристики на мерките за информация и публичност” от Насоките за кандидатстване.
Дейност 2. Провеждане на групови обучения за служителите от районната администрация В тази дейност ще се включат всички служители от администрацията на район Витоша. Обученията ще са насочени към развиване на умения, формиращи работната среда и комуникацията между служителите от районната администрация. Темите на груповите обучения ще включват: - Лидерство и работа в екип на общинската администрация - Лична ефективност на служителите на общинската администрация - Мотивация и решаване на конфликт в екипа - Подобряване на комуникативните умения в екипа - Комуникативни стилове - Координация между отделните звена и комуникация с ръководството Обученията ще са тридневни и ще се проведат на четири групи от по 20 участника. Заниманията ще имат теоритически и практически аспекти. За теоритичната част ще бъдат изработени подходящи работни материали, а за практическата част ще се разработят упражнения за работа на място. Във всяко от обученията ще се работи по групи, ще се подготвят презентации, симулации, дискусии, ролеви игри, решаване на казуси и др. Груповите обучения ще протекат при спазване на принципа на споделяне на добри практики, които вече намират приложение и са успешно работещи при други административни структури и организации. Важна част от дейността ще бъде самооценката на участниците за ефективността на занятията.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 477 BGN
Общ бюджет: 58 120 BGN
БФП: 58 120 BGN
Общо изплатени средства: 22 297 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 58 120 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 16 095 BGN
2015 6 202 BGN
22 297 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 49 402 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 681 BGN
2015 5 272 BGN
18 952 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 718 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 414 BGN
2015 930 BGN
3 345 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 По дейност 1 - Общ процент на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени (%)
Индикатор 3 по дейност 2 - Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 4 по дейност 3 - Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат (бр.)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз