Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0143-C0001
Номер на проект: A12-22-118
Наименование: Подобряване компетентността и ефективността на общинска администрация Правец
Бенефициент: Община Правец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 04.04.2013
Дата на приключване: 04.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Правец
Описание
Описание на проекта: Подобряване компетентността и ефективността на общинска администрация Правец чрез провеждане на обучения за повишаване на уменията и компетенциите на общинските служители
Дейности: Дейност № 1. Подготовка и управление на проекта Под-дейност 1.1: Сформиране на екип и дейности по организация, управление и отчитане на проекта Със заповед на кмета на община Правец ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта, който ще е отговорен за изпълнението му, в съответствие с изискванията на ОПАК. Екипът ще е отговорен за цялостното изпълнение на проекта и за неговото отчитане, за подготвянето и изпращането на доклади за напредък по проекта, искания за плащане и други документи, свързани с изпълнението на проекта, за комуникацията с Управляващия орган на ОПАК и други, в съответствие с заеманите позиции. Екипът ще се състои от следните длъжности: • Ръководител • Счетоводител • Координатор Под-дейност 1.2: Подготовка на документации и провеждане на процедури за избор на външни изпълнители на дейностите по проекта В рамките на дейността ще се извършат дейностите по подготовка, организация и провеждане на процедурите по ЗОП за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Предвижда се всички изпълнители да бъдат избрани в началото на проекта, като в договорите ще се предвидят съответните клаузи и механизми за започване на изпълнението на дейностите на различни етапи от проекта. По този начин ще се елиминира рискът от забавяне в процеса на изпълнение на проекта, влошаване качеството на дейностите поради забавяне на предходни дейности, чиито резултати надграждат, и ще се осигури стабилност на изпълнението и ангажираност на изпълнителите в целия период на изпълнение на проекта.
Дейност № 2: Провеждане на обучения за служители на община Правец по каталога на Института по публична администрация за 2013 г. В рамките на дейността ще бъдат проведени 3 обучения за служители от община Правец, включени в каталога на Института по публична администрация за 2013 г. Обученията са както следва: • Електронни таблици в MS Excel (базов курс) ИТО-8 за 14 служители за 3 дни • Електронни таблици в MS Excel (напреднали) ИТО-9 за 7 служители за 1,5 дни • Делова етика УА-7 за 18 служители за 2 дни • Публичен имидж - елемент на доброто управление УА-6 за 15 служители за 3 дни • Новите моменти при извършването на одитите за съответствие при финансовото управление и одитите за заверка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия ФС-3 за 3 служители за 2 дни
Дейност № 3: Организиране и провеждане на групово oбучениe за екипна ефективност и ефективно лидерство за всички служители от община Правец (50 души) Настоящата дейност включва провеждането на групово обучение по екипна ефективност и ефективно лидерство за цялата администрация на община Правец, включваща 50 служители, вкл. кмет и заместник-кметове на общината, кметове на кметства и кметски наместници. Обучението ще бъде изнесено и ще се проведе под формата на три дневен семинар, обхващаш всички служители в общинска администрация Правец – 50 души, вкл. служители на ръководни позиции. Семинарът ще включва обучения на различни теми, които имат за цел да подобрят комуникационните връзки между служителите в общината, уменията им за работа в екип, да повишат личните им умения и компетенции за вземане на решения и управление на времето, както и други, които ще доведат до повишаване квалификацията на цялата общинска администрация и подобряване на процесите на работа в нея. Основна част от обучението ще заема провеждане на ролеви игри с активното участие на обучаемите и поставянето на различни служители в конкретни ситуации, като по този начин се цели да се повишат уменията на отделните служители за комуникация и успешна екипна работа в рамките на организацията.
Дейност № 4: Провеждане на тридневен семинар с изнесени специализирани обучения за придобиване на специфични умения за служители от община Правец Дейността включва провеждането на семинар, който се състои от 3 специализирани обучения за придобиване на специфични умения за служители на община Правец, съобразени с техните длъжностни характеристики и идентифицираните нужди за по-качествено, добро и ефективно изпълнение на техните задължения. Дейността включва провеждането на следните обучения:  Създаване и поддържане на мрежи от партньорства за 5 служители от община Правец  Инвестиционен маркетинг на дестинациите за 9 служители от община Правец  Изграждане и стопанисване на зелена система за 6 служители от община Правец Обученията ще бъдат проведени под формата на изнесен 3-дневен семинар с осигурени транспорт, нощувки и изхранване за обучаемите. Организирането и провеждането на семинара ще бъде възложено на външен изпълнител.
Дейност № 5: Провеждане на дейности по информация и публичност В рамките на дейността се предвижда предоставяне на информация на широката общественост и осигуряване на публичност на проекта, като се използват подходящи комуникационни средства при спазване на изискванията за информация и публичност на ЕС. Още при подаване на проектните предложения кандидатите представят предвидените от тях дейности за оповестяване на финансовия принос на Европейския социален фонд (ЕСФ). В рамките на дейността ще бъдат проведени 2 пресконференции за популяризиране на целите и дейностите по проекта – една при стартиране на проекта и една в края на неговото изпълнение. Също така се предвижда отпечатването и разпространението на 200 бр. информационни брошури с кратка информация за проекта, както и поставянето на 1 брой интернет банер на официалния сайт на община Правец, който да запознае населението на общината с провежданите обучения.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 922 BGN
Общ бюджет: 71 773 BGN
БФП: 71 773 BGN
Общо изплатени средства: 71 773 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 324 BGN
2014 53 449 BGN
2015 0 BGN
71 773 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 007 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 576 BGN
2014 45 432 BGN
2015 0 BGN
61 007 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 766 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 749 BGN
2014 8 017 BGN
2015 0 BGN
10 766 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 по дейност 1 - Общ брой на обучените служители в администрацията – обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 по дейност 2 - Общ процент на обучените служители в администрацията – обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 по дейност 3 - Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат. (%)
Индикатор 5 по дейност 4 - Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат. (бр.)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз