Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0077-C0001
Номер на проект: A12-22-70
Наименование: Обучението – ключ за ефективна администрация
Бенефициент: Община Аксаково
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 04.04.2013
Дата на приключване: 04.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Аксаково
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Аксаково чрез обучение в страната.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта В рамките на дейността ще бъде сформиран двучленен екип: ръководител, счетоводител. Екипът на проекта ще провежда ежемесечни срещи, на които ще се отчита напредъка на проекта, индикаторите за изпълнение, постигнатите резултати, ще се обсъждат възникналите в хода на изпълнението на проекта проблеми, набелязват корекционни действия.
2.Обучения провеждани в Института по публична администрация 2.1. „Управление на собствеността” /Сигнатура според Каталога на ИПА за 2013 - ФС-6/. В обучението ще бъдат включени 5 служители от общинска администрация, работещи в дирекция „Общинска собственост”. Продължителността е 2 дни 16 учебни часа. 2.2. „Устройство на територията-политика и управление”/ Сигнатура според Каталога на ИПА за 2013 - ФС-8/. В обучението ще бъдат включени 5 служители, работещи в Дирекция „Устройство на територията”. Продължителността е 2 дни 16 учебни часа. 2.3. „Противодействие на корупцията н процеса на управление и контрол на средствата от ЕС” / Сигнатура според Каталога на ИПА за 2013 - ПР-24/. В обучението ще бъдат включени 5 служители, ръководители на проекти, финансирани със средства на ЕС, юристи в общината. Продължителността е 1,5 дни 12 учебни часа
3. Обучения по ключови компетентности 3.1 Умения за работа в екип, координация между отделните звена в общинска администрация Аксаково. В обучението ще бъдат включени 60 служители, изпълняващи експертни и изпълнителски функции. Продължителността на обучението ще е 3 дни, 24 уч. часа. 3.2 Комуникация и етикет в публичните организации. В обучението ще бъдат включени 15 ръководни служители в общинска администрация, ръководители на проекти. Продължителността на обучението ще е 3 дни, 24 уч. часа. 3.3 Умения за работа с граждани със специфични потребности. В обучението ще бъдат включени 30 служители, от центъра за услуги и информация на гражданите и кметствата, които осъществяват административното обслужване по населени места. Продължителността на обучението ще е 3 дни, 24 уч. часа.
4. Чуждоезиково обучение по английски език 4.1 Обучение за придобиване на начални знания по английски език. В обучението ще бъдат включени 10 служители, от центъра за услуги и информация на гражданите. Продължителността на обучението ще е 100 уч. часа, 2-3 дни в седмицата по три часа. 4.2 Чуждоезиково обучение по английски език в публичната администрация. Обучението ще включва познания за участие в работни срещи, дискусии и посещения на английски език. Писмена комуникация на английски език, работа с институциите на ЕС. В обучението ще бъдат включени 7 служители, притежаващи ниво минимум А2 по Европейската езикова рамка. Продължителността на обучението ще е 100 уч. часа, 2-3 дни в седмицата по три часа.
5. Компютърни умения и ефективност на административната дейност 5.1 Компютърни умения за повишаване ефективността на административната дейност в малките населени места. В обучението ще бъдат включени 22 кметове и кметски наместници. Продължителността на обучението ще е 30 уч. часа, 2 групи по 11 обучаеми. Тематиката на обучението ще включва: Комуникации в ИНТЕРНЕТ. В този модул ще се включи задължителният минимум от знания за безпроблемно комуникиране и обмен на данни чрез ИНТЕРНЕТ. (Електронни пощи, работа с архиви, обмен на файлове, търсене на информация, он-лайн комуникация, използване на социалните мрежи за търсене и обмен на данни и пр.). Запознаване с действащите Автоматизирани информационни системи за административно обслужване на гражданите, „Информационна сигурност” и как се постига в условията на автоматизация. 5.2. Разработване и администриране на проекти с помощта на информационни технологии. В обучението ще бъдат включени 20 /две групи/ експерти и ръководители на проекти. Продължителност на обучението 40 часа. Ще бъдат разширени знанията по EXCEL, с цел подобряване на уменията при създаване на бази данни, търсене и селектиране на информация, автоматизация на контрола върху резултати, срокове и пр. Миграционно обучение за преминаване към EXCEL 2010, разширяване на знанията за работа с WORD – работа с формуляри, работа с циркулярни писма, защити на документи, колективна работа върху документи, необходимо за създаване на единен стил и продуктивност в работата. Развитие на презентационните умения с Power Point. 5.3. Управление на проекти с MS Project. В обучението ще се акцентира върху използването на програмния продукт за улесняване и контрол при управлението на проект. Работа с електронно подписани документи, електронни таблици, функции, презентиране, управление изпълнението на проекти с MS Project. В обучението ще бъдат включени 10 експерти, ръководители на проекти. 5.4 Миграционно обучение за преминаване към по-високи версии на софтуерните продукти. Обучението включва преминаване от WINDOWS XP към WINDOWS7 и от OFFICE 2003/2007 към OFFICE 2010. Обучението е насочено към всички служители на общинска администрация, които използват ежедневно софтуерните предложения. Общия брой на участниците е 30 служители /разпределени в 3 групи/. Продължителност на обучението 45 часа.
6. Дейности за информация и публичност Провеждане на две пресконференции: начална за представяне пред обществеността на целите, дейностите и очакваните резултати, заключителна, целяща представяне на постигнатите резултати. Изработване на информационни листи с информация за проекта, темите на обученията. Информационните листи ще бъдат насочени към общинските служители с цел информиране за предстоящите обученията и начина за включване в тях, те ще се разпространяват и на началната пресконференция. На сайта на общината в рубриката проекти ще бъде публикувана информация за проекта. Изработка на банер- ще бъде поставен при провеждане на обученията и пресконференциите за популяризиране на проекта и приноса на европейските структурни фондове. Изработка на семинарни папки /с името на проекта, задължителните реквизити за публичност/, които ще се използват за поставяне на материали за обученията, пресконференциите. Изработка на химикали с логото на програмата- ще бъдат разпространявани на пресконференциите и обученията. Форми на заявления за обучение на общинските служители. Блок листи за писане с логото на програмата ще се предоставят на участниците в обученията и участниците в пресконференциите.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 949 BGN
Общ бюджет: 73 307 BGN
БФП: 73 307 BGN
Общо изплатени средства: 73 307 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 307 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 989 BGN
2014 55 318 BGN
2015 0 BGN
73 307 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 311 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 291 BGN
2014 47 020 BGN
2015 0 BGN
62 311 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 698 BGN
2014 8 298 BGN
2015 0 BGN
10 996 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 по дейност 1 - Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени (%)
Индикатор 3 по дейност 2 - Общ брой на обучените служители в администрацията - обучени жени от общия брой обучени(бр.)
Индикатор 4 по дейност 3 - Служители,успешно преминали обученията с получаване на сертификат.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз