Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0060-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Формиране на адекватни компетентности за работа с нови технологии и в конкурентна среда
Бенефициент: Интернационални морски технологии
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 01.04.2013
Дата на приключване: 20.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Формиране на адекватни компетентности за работа с нови технологии и в конкурентна среда
Дейности: Дейност 3. Адаптиране на избраните добри практики от опита на Белгия и ЕС и разработване на методически инструментариум за прилагането им в България Развитието на нови знания и умения и повишаването на квалификацията на работната сила ще благоприятства по-бързото приспособяване към технологичните промени, които от своя страна ще спомогнат за разкриване на нови работни места и постигане на устойчива заетост в сектора на вътрешно водния транспорт в страната. Адаптираният, към спецификите на българската речна информационна система, инсрументариум ще подпомогне процеса на усвояване на нови знания по отношение на експлоатацията и поддръжката на РИС, съобразно новите технологии.
Дейност 4. Обмяна на служители, обучаеми и заинтересовани страни Технологичните иновации, въведени от самите речни информационни услуги и новия организационен процес изискват квалифициран и добре обучен експлоатационен персонал, който не е наличен в нашата страна към момента. Дейността включва две поддейности: 4.1 Обучение за работа със специализиран софтуер 4.2 Обучение в България на служителите във фирмата за поддръжка на българската РИС система
Дейност 2. Дигитализиране на работните процеси и развитие на дигитални компетентности у служителите на фирмата Внедряването на нови технологии налагат и съвършено нови подходи при организацията на работата.. Белгия има многогодишен опит и традиции при прилагането на нови дигитализирани процеси, които не са проучвани и прилагани у нас. Дейността включва две поддейности: 2.1 Изследване на иновативни тенденции в развитието на РИС услугите в европейски страни. 2.2 Разработване на софтуерно приложение за конфигуриране и управление на РИС базова станция
Дейност 6. Управление и мониторинг Дейността включва традиционни дейности като: Сформиране и управление на екип по проекта, планиране, счетоводство и финансов мениджмънт, мониторинг и контрол, управление на доставките и тръжни процедури, отчетност, комуникация със заинтересованите страни и други. Дейността ще бъде изпълнявана през целия срок на проекта, както с помощта на вътрешни ресурси на водещата организация и партньорите, така и чрез отделяне на време от специално назначен екип от 3 души административен персонал, които ще имат непосредствен ангажимент относно администрацията и управлението на проекта.
Дейност 5. Разпространение и обмяна на информация и опит Тази дейност е изключително важна за мултиплициране ефектите на този проект. Създаването на интелектуален труд като сборника от практики, техническото ръководство и трите ръководства за обучение задължително трябва да достигнат максимален брой хора. Така се създават предпоставки за натрупване на критична маса от хора, които споделят общи идеи, имат сходни знания и опит и са готови да си сътрудничат в бъдеще при реализиране на някои от описаните и адаптирани практики. 5.1 Публикуване и разпространение на изработените документи 5.2 Провеждане на конференция в България за ролята на човешкия фактор при предоставяне на услуги на РИС
Дейност 1. Проучване на действащи модели и практики при въвеждането, експлоатацията и поддръжката на речните информационни услуги (РИС) Въвеждането, експлоатацията и поддръжката на речните информационни услуги (РИС) е изцяло нова и непозната технология у нас. Като страна-членка на ЕС, България има задължението да изгради речна информационна система, която да е част от трансевропейската мрежа. Речните информациони услуги са хармонизирани информационни услуги в помощ на управлението на движението и на транспорта по вътрешните водни пътища, с които се предоставя детайлна информация за водните пътища, дава се възможност за електронно докладване на данни, за проследяването и локализирането на кораби. РИС изискват както специфично оборудване, така и специализирани знания и умения за експлоатация и поддръжка на системата.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 218 239 BGN
Общ бюджет: 207 938 BGN
БФП: 207 938 BGN
Общо изплатени средства: 207 937 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 207 938 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 43 648 BGN
2014 57 961 BGN
2015 106 328 BGN
207 937 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 176 748 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 37 101 BGN
2014 49 267 BGN
2015 90 379 BGN
176 747 BGN
В т.ч. Национално финансиране 31 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 547 BGN
2014 8 694 BGN
2015 15 949 BGN
31 191 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 (Д) Организирано посещение на място в Белгия
Индикатор 2 (Д) Разработен сборник по дейност 1.2
Индикатор 3 (Д) Разработено Техническо ръководство по дейност 2.1.
Индикатор 4 (Д) Разработено софтуерно приложение по дейност 2.2
Индикатор 5 (Д) Ръководство за обучение по експлоатация на РИС системата по дейност 3.1
Индикатор 6 (Д) Ръководство за обучение по поддръжка на РИС системата по дейност 3.2
Индикатор 7 (Д) Учебно помагало за задълженията на персонала при предоставянето на услуги за намаляване на бедствията в България по дейност 3.3
Индикатор 8 (Д) Организирано и проведено обучение в Белгия на 5 служители за 2 дни по дейност 4.1.
Индикатор 9 (Д) Организирано и проведено обучение в България на 20 служители за 3 дни по дейност 4.2.
Индикатор 10 2 пресконференции в рамките на проекта
Индикатор 11 (Д) Сборник по дейност 1.2 издаден на български
Индикатор 12 (Д) Техническо ръководство по дейност 2.1 издадено на български
Индикатор 13 (Д) Ръководство за обучение по дейност 3.1 издадено на български
Индикатор 14 (Д) Ръководство за обучение по дейност 3.2 издадено на български
Индикатор 15 (Д) Учебно помагало по дейност 3.3 издадено на български
Индикатор 16 (Д) Конференция в България за ролята
Индикатор 17 (Д) Участващи български експерти
Индикатор 18 (Д) Приемащи в Белгия организации
Индикатор 19 (Д) Практики от Белгия и др. европейски страни
Индикатор 20 (Д) Участници по проект 0060
Индикатор 21 (Д) Организации/хора получили сборника по Д1.2
Индикатор 22 (Д) Организации/хора получили ръководството по Д2.1
Индикатор 23 (Д) Организации/хора получили ръководството по Д3.1
Индикатор 24 (Д) Организации/хора получили ръководството по Д3.2
Индикатор 25 (Д) Организации/хора получили помагалото по Д3.3
Индикатор 26 (Д) участници в конференцията по проект 0060


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз