Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0177-C0001
Номер на проект: A12-22-176
Наименование: Повишаване на административния капацитет на община Сатовча
Бенефициент: Община Сатовча
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 04.04.2013
Дата на приключване: 04.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Сатовча
Описание
Описание на проекта: Повишаване на професионализма на служителите за по-добро обслужване
Дейности: Дейност 1. Организационни дейности Тази дейност касае ефективното управление на проекта. Ще бъде сформиран екип за управление в състав от двама души – ръководител и счетоводител. Те ще бъдат отговорни за осигуряване на правилното, законосъобразно и успешно изпълнение на дейностите и за координирането на провежданите по проекта обучения за служителите от администрацията. За тази цел с членовете на екипа ще бъдат сключени договори. Документацията за избор на изпълнител ще бъде изработена от външен консултант, но екипът ще координира и необходимите процедури по реда на ЗОП. Основната задача на екипа е свързана с упражняването на постоянен мониторинг на изпълнението на дейностите в хода на проекта.
Дейност 2. Провеждане на обучения за администрацията Това е основната дейност по проекта, която удовлетворява посочените в т. 2.2. от Формуляра потребности на служителите от постоянно надграждане на тяхната квалификация. Дейността е разделена на етапи, съобразно вида на провежданите обучения. Определени са 4 етапа: Етап. 1 Изпращане на служителите на обучения в Института по публична администрация. На база на предварително допитване до служителите и публичния каталог на ИПА за 2013 г. служителите ще преминат следните обучения в ИПА: • Управление и оценка на изпълнението (ЧР-2) за общо двама служители • Основни производства по АПК (за неюристи) (ПР-6) за общо 5 служители • Управление на собствеността (ФС-6) за общо 4 служители • Е-правителство. Успешни практики и предпоставки за развитието (ИТО-1) за общо 3 служители • Работа с електронно подписани документи (ИТО-5) за общо 4 служители Етап. 2 Специализирани обучения Тези обучения са избрани съобразно спецификата на дейност на общинската администрация и нуждите от по-специализирани познания в следните области: • Обучение по управление на горския сектор за 4 служители • Обучение за работа с проблемни клиенти и граждани в неравностойно положение за 5 служители Етап 3 Езикови обучения Общо 10 служители ще преминат езиково обучение по английски език за повишаване на езкиовата квалификация до нива А1 и А2 в съответствие с Европейската езикова рамка Етап 4. Обучение по екипна ефективност, лидерство и умения за ефективно общуване в екипа Обучението ще обхване служителите и ръководителите в общинската администрация – експерти и началници на отдели, както и кмета, кметските наместници и заместник-кметовете. За да може да се проведат ефективно обученията и да не се наруши нормалната работа на общинската администрация, обученията ще се проведат на две групи от по 25 служители. Те ще преминат изнесено обучение, което ще бъде тридневно, и ще се проведе по различно време с оглед осигуряване на нормалната дейност на администрацията.
Дейност 3. Дейности за информация и публичност По тази дейност ще бъдат организирани 2 пресконференции за медиите, представящи проекта и резултатите от него. Ще бъдат изработени и разпространени 100 бр. информационн материали. Ще бъде използван Интернет като ефективен канал за комуникация чрез публикации на сайта на общината. Ще бъде изработен банер, който да се ползва по време на обученията.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 58 494 BGN
Общ бюджет: 32 366 BGN
БФП: 32 366 BGN
Общо изплатени средства: 32 366 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 32 366 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 699 BGN
2014 20 667 BGN
2015 0 BGN
32 366 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 27 511 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 944 BGN
2014 17 567 BGN
2015 0 BGN
27 511 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 855 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 755 BGN
2014 3 100 BGN
2015 0 BGN
4 855 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1 - Брой сключени договори с екипа
Индикатор 6 Дейност 1 - Брой междинни и окончателен доклади
Индикатор 7 Дейност 1 - Брой искания за плащане
Индикатор 8 Дейност 2 - Брой служители обучени в ИПА
Индикатор 9 Дейност 2 - Брой обучителни курсове в ИПА
Индикатор 10 Дейност 2 - Брой служители преминали специализирани обучения
Индикатор 11 Дейност 2 - Брой проведени специализирани обучения
Индикатор 12 Дейност 2 - Брой служители обучени по английски език
Индикатор 13 Дейност 2 - Брой служители обучени по екипна ефективност, лидерство и ефективно общуване в екипа
Индикатор 14 Дейност 3 - Брой изработени банери
Индикатор 15 Дейност 3 - Брой изработени и разпространени рекламни материали
Индикатор 16 Дейност 3 - Брой организирани пресконференции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз