Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.08-0186-C0001
Номер на проект: A12-22-184
Наименование: Обучение на служителите в Община Лесичово за по-добро административно обслужване
Бенефициент: ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.03.2013
Начална дата: 04.04.2013
Дата на приключване: 04.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Лесичово
Описание
Описание на проекта: Подобряване на административно обслужване в Община Лесичово чрез обучение на служителите в общинската администрация, кметовете на кметства и кметските наместници
Дейности: Дейност 1. Обучения в ИПА по теми свързани с компютърни, юридически и административни умения Дейността обхваща следните дейности от каталога на ИПА за 2013 г.: Поддейност 1.1. Управление на електронната администрация. Облачни технологии, модели и виртуална среда. (УА–3) – 2 обучени. Поддейност 1.2. Административно регулиране на стопанската дейност (ПР–2) -2 обучени. Поддейност 1.3. Административна стилистика (ПР–4) - 2 обучени. Поддейност 1.4. Основни производства по АПК (ПР–5) - 2 обучени. Поддейност 1.5. Семеен кодекс и кодекс на международното частно право (ПР–9) - 2 обучени. Поддейност 1.6. Практически умения за деклариране и управление на конфликта на интереси (ПР–18) - 2 обучени. Поддейност 1.7. Форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации (ПР–19) - 2 обучени. Поддейност 1.8. Е-правителство: Успешни практики и предпоставки за развитие (ИТО–1) - 2 обучени. Поддейност 1.9. Изграждане на среда за практическо прилагане на закона за електронно управление (ИТО–2) - 2 обучени. Поддейност 1.10. Електронни таблици с MS Excel (базов курс) (ИТО–8) - 3 обучени. Поддейност 1.11. Електронни таблици с MS Excel (напреднали) (ИТО–9) - 3 обучени. Поддейност 1.12. Обучение по презентационни умения. MS POWER POINT (базов курс) (ИТО-23) - 3 обучени.
Дейност 2. Обучение по разговорен английски език Обучение по английски език (модул от 150 учебни часа) – 20 обучени, разделени в нива в зависимост от показаните знания на входно ниво Предвид факта, че почти всички служители в общината ще преминат през дългосрочно обучение по английски език, обученията ще бъдат провеждани два пъти седмично след края на работния ден, за да не се наруши работния процес.
Дейност 3. Обучение за обучение за междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация В рамките на настоящата дейност ще бъде проведено обучение по междукултурна комуникация, толерантност и антидискриминация за общо 25 служители на Община Лесичово, разделени в 2 групи, в продължение на 3 дни. Обучението е модулно и обхваща: Модул 1 – „Междукултурна комуникация – правила на поведение и условия на работа в интеркултурна среда” и Модул 2 – „Човешките и граждански права – работа с представители на малцинствени и уязвими групи” Обучението ще бъде проведено под формата на изнесено обучение. Участниците ще повишат своите компетенции във връзка с условията за работа в интеркултурна среда, човешките и гражданските права и правилата на поведение в различни обществени групи.
Дейност 4. Обучение по екипна ефективност и ефективно лидерство Тридневно изнесено обучение по екипна ефективност и ефективно лидерство за общо 25 служители в по два модула. Обучението е тридневно и обхваща следните модули: Модул1: „Лидерски умения и ефективни управленски стилове” и Модул 2: „Екипна ефективност и организационна култура“ Служителите ще се обучат на организационна култура, ефективни управленски стилове, методи за вътрешно преодоляване на конфликтни ситуации, как да работим ефективно с колегите, приобщаване на нови хора в екипа, управление на времето и стреса, управление на конфликтите и др. За обученията ще бъде характерно интерактивно провеждане с активно участие на обучаемите в ролеви игри и поставяне в конкретни ситуации, както и ще се търси придобиване на основни техники и умения, позволяващи постигането на максимален ефект за подобряването на екипната работа.
Дейност 5. Дейности за информация и публичност Откриваща и закриваща пресконференции по проекта. Публикации (3 броя) в медиите за придобитата квалификация на общинските служители и кметовете на кметства, както и промените в организацията на работа и обслужването на гражданите и бизнеса в следствие на проведените обучения. Разпространяване на 100 бр. рекламни брошури.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Рувекс" АД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 79 409 BGN
Общ бюджет: 65 465 BGN
БФП: 65 465 BGN
Общо изплатени средства: 65 465 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 65 465 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 882 BGN
2014 37 583 BGN
2015 0 BGN
65 465 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 55 645 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 699 BGN
2014 31 946 BGN
2015 0 BGN
55 645 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 182 BGN
2014 5 637 BGN
2015 0 BGN
9 820 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени служители на местната администрация от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1 - Брой проведени обучения в ИПА
Индикатор 6 Дейност 1 - Брой обучени служители в ИПА
Индикатор 7 Дейност 2 - Брой проведени езикови обучения
Индикатор 8 Дейност 2 - Брой обучени служители след проведени езикови обучения
Индикатор 9 Дейност 3 - Брой проведени обучителни модули
Индикатор 10 Дейност 3 - Брой обучени служители по проекта
Индикатор 11 Дейност 4 - Брой проведени обучителни модули
Индикатор 12 Дейност 4 - Брой обучени служители
Индикатор 13 Дейност 5 - Проведени пресконференции по проекта
Индикатор 14 Дейност 5 - Разпространени прессъобщения по проекта
Индикатор 15 Дейност 5 - Разпространени рекламни брошури


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз