Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0180-C0001
Номер на проект: Д01-3198/05.02.2013
Наименование: Училището ни е за всички
Бенефициент: Основно Училище "Д-р Петър Берон" с. Плъстина, област Търговище
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 05.02.2013
Дата на приключване: 05.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Омуртаг
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за физическо и интелектуално развитие на подрастващото поколение. Разширяване и обогатяване на извънкласната и извънучилищната дейност, личностното развитие на учениците в нашето училище.
Дейности: 1 Събиране на екипа за уточняване и разпределяне на задачите съгласно плана за действие.
2* Допълнителна квалификация на учителите. 1, 9 месец
3 Създаване и функциониране на клуб “Зелено движение”. 3, 4, 5, 6, 9, 14 месеци
4 Разширяване на дейностите на Детския фолклорен ансамбъл. 1-10, 13-14 месец
5 Клуб „Да китим заедно!” 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 14 месец
6 Създаване и функциониране на клуб ”Приятели на театъра”. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,10, 14
7 Седмица на толерантността
8 Ръка за ръка из България. 3, 4, 7, 9, 14, 15 месец
9 *Създаване и функциониране на спортен клуб ”Герловски спортист”. 1-7, 9-10, 12, 16 месец
10 Различни, но заедно 3, 4, 11,
11 Информираност и публичност на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 111 897 BGN
Общ бюджет: 106 265 BGN
БФП: 106 265 BGN
Общо изплатени средства: 106 245 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 106 265 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 300 BGN
2014 83 945 BGN
2015 0 BGN
106 245 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 90 325 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 955 BGN
2014 71 353 BGN
2015 0 BGN
90 308 BGN
В т.ч. Национално финансиране 15 940 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 345 BGN
2014 12 592 BGN
2015 0 BGN
15 937 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз