Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0188-C0001
Номер на проект: ESF-1203-04-11007
Наименование: "Изграждане на Регионална агенция за консултиране и подпомагане на малкия и среден бизнес и Център за професионално обучение"
Бенефициент: "ЕВРОКОНСУЛТ МИГ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 27.03.2013
Дата на приключване: 27.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Плевен
Описание
Описание на проекта: Създаване на „Регионална агенция за подпомагане на малкия и среден бизнес и център за професионално обучение” от безработно лице, притежаващо ясна идея за стартиране на собствен бизнес, ползвало услугата „Консултиране” по Компонент I на схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.2.03 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност”, регистрирало фирма и започнало дейност, след предоставяне на малък грант за подпомагане при стартиране на самостоятелна стопанска дейност. Основната цел на разкритата „Регионална агенция за подпомагане на малкия и среден бизнес и център за професионално обучение” е да се повиши качеството на живот на хората в България, чрез подобряване на човешкия капитал; постигане на високи нива на заетост, чрез развитие на предприемачество и собствена стопанска дейност; повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване. Основната цел
Дейности: Дейност№ 1 Стартиране дейността на фирмата, назначаване на персонал и екип по управление на проекта. Управителят на новорегистрираното дружество „ЕВРОКОНСУЛТ МИГ” ООД ще се самонаеме като управител на фирмата и ще назначи директор на Центъра за професионално обучение, който ще бъде разкрит към фирмата по този проект. Новосъздадените две работни места са с пълно осемчасово работно време. Изискванията към персонала е да притежават висше икономическо или техническо образование с педагогическа квалификация и дългогодишен опит при разработване и управление на проекти и преподавателски опит. Спецификата на работните места е свързана с управлението на бизнеса, осъществяване на консултантска дейност по разработване и изпълнение на проекти; управление и ръководене организацията и дейноста на ЦПО и обучителния процес. Двете лица ще бъдат назначени на трудов договор на пълен осем часов работен ден.Ще бъде издадена заповед за сформиране на екип по управление на проекта. Ще се сключи граждански договор със счетоводител на проекта. За ръководителя на проекта няма да се разходват средства в раздел В на бюджета на проекта.
Дейност№ 2 Изготвяне на документация за регистрация на ЦПО, подаване на документацията в НАПОО и лицензиране на центъра. Управителя на новорегистрираното дружество „ЕВРОКОНСУЛТ МИГ” ООД и назначения директор на Центъра за професионално обучение ще изготвят програми на 10 професии и съответната документация, която ще се подаде в НАПОО за регистриране на Център по професионално обучение. Заплащане на таксите и подаване на документите в НАПОО. Работа по лицензиране на центъра.
Дейност№ 3 Избор на изпълнители и закупуване на материали; ДМА и ДНА. Ръководителя на проекта и управителя на фирмата стриктно ще спазват ПМС № 55, при избор на външни изпълнители. Ще се използват стандартни документи – съгласно приложените образци към ръководството на бенефициента. Стриктно водене на документацията и осигуряване на условия, позволяващи свободна и прозрачна проверка. Ще бъдат спазвани принципите на ефективност, ефикасност и икономичност. При избор на доставчици на материали, консумативи, машини и оборудване, ще се следи стоките да са изработени от рециклирани материали и подлежащи на рециклиране, да не водят до замърсяване на околната среда, да са с икономично потребление на енергия и с ниски емисии на замърсяване.
Дейност№ 4 Създаване на сайт на фирмата. Сайта ще бъда изработен от външна фирма изпълнител с участието на директора на ЦПО и управителя на фирмата. Ще се структурират два модула, даващи информация за всички направления, в които фирмата извърщва консултантски и административни услуги и дейността на Центъра за професионално обучение. Информация за обучителния процес.
Дейност№ 5 Оборудване на консултантски офис и обучителна зала. Офисът на фирмата и обучителната зала ще се намират в централна градска част, в близост до държавни институции. След избор на доставчици и закупени активи по предходната дейност, ще бъдат подредени и монтирани закупения стопански инвентар и техника по проекта. За да се спазят всички изисквания на НАПОО, за целите на производствената практика, при част от професиите, ще се сключи договор за наем на учебни зали по практика и инструментариум с учебни заведения и фирми, с които са проведени предварителни разговори.
Дейност№6 Осъществяване на основната икономическа дейност фирмата и провеждане на форуми и срещи за популяризиране на дейността ŭ. Офисът на фирмата и обучителната зала ще се намират в централна градска част, в близост до държавни институции. Работещите в нея ще извършват консултантски, административни и копирни услуги на гражданите. След получаване на Лиценза на ЦПО ще започнат и обучителни дейности. В залата ще се организират 3 информационни срещи по модули с безработни лица, предприемачи, неправителствени и браншови организации, местни и държавни органи, на които ще се представи капацитета на фирмата и намеренията и за работа с целевите групи. Безработните лица ще бъдат организирани в две групи по 20 бр. и ще преминат информационен модул „Интерактивно индивидуално обучение и повишаване компетенциите на заетост”, което включва упражнения по себепознание, осъзнаване на възможностите, умения за търсене на работа, подготовка на документи за работа и виртуално интервю. На третата информационна среща ще бъдат събрани представители на всички заинтересовани страни, и ще бъдат обсъдени основните проблеми при подбора на персонал, необходимостта от квалификация и преквалификация на кадрите и възможностите на кандидатстване по програми с външно финансиране.
Дейност№ 7 Осигуряване на публичност и визуализация. Във всички създадени документи по проекта ще бъдат спазвани изискванията за визуализация и публичност. На офиса на фирмата ще бъде монтирана информационна табела, на закупеното оборудване и машини по проекта ще бъдат поставени стикери. В обучителната зала, където ще се организират срещите с целивите групи и обученията ще бъде поставен подвижен рол-банер.
Дейност№ 8 Организация и управление на проекта. Дейностите са необходими за: детайлно запознаване с идеята и предвидените инициативи; уточняване начините за съгласуване на действията в процеса на реализация; развитието на проекта; предприемане на коригиращи действия и представяне на оценки по изпълнението. Екипът по организация и управление на проекта ще бъде назначен със заповед на управителя на фирмата и ще се състои от ръководител и счетоводител. Ще се сключи 1 бр. граждански договор със счетоводителя, а ръководителя на проекта е и директор на ЦПО. Дейностите по проекта ще се изпълняват, като се спазват изискванията на Ръководството за изпълнение на проекта на ОПРЧР. Екипът по управление на проекта ще бъде в непрекъснат контакт с управителя на фирмата и целивите групи по проекта. Екипът регулярно ще организира и провежда работни екипни срещи. Ще се осигури воденето на точна и редовна документация, отразяваща изпълнението на проекта; ще бъде осигурена отделна счетоводна аналитична отчетност. Ще се изготвят технически и финансови отчети. За нуждите на управление на проекта ще се разработи и внедри система за управление, вътрешен мониторинг и контрол. За ръководителя на проекта няма да се разходват средства в раздел В на бюджета на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 991 BGN
Общ бюджет: 19 975 BGN
БФП: 19 975 BGN
Общо изплатени средства: 19 975 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 19 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 975 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 975 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 16 979 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 979 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 979 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 996 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 996 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз