Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0169-C0001
Номер на проект: ESF-1203-04-02001
Наименование: "Развиване на самостоятелна стопанска дейност чрез въвеждане на конкурентен вид производство за печат на пълноцветни етикети и ръстови марки в гр. Трявна"
Бенефициент: ЕТ "РАДИ - РАДОСЛАВ НИКОВ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 26.03.2013
Дата на приключване: 26.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Трявна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е стартирането на самостоятелна стопанска дейност, основана на иновативен подход при производството на пълноцветни етикети и ръстови марки и удовлетворяване на нарасналата потребност от този вид продукт на пазара.
Дейности: Дейност 1: Управление и мониторинг на проекта. През първия месец от стартирането на проекта ще бъде назначен екип за управление на проекта, състоящ се от Ръководител и Счетоводител, които са лица с нужния опит и квалификация. Екипът ще ръководи проекта съгласно правилата на Управляващия орган и ще извършва мониторинг на извършваните дейности, което е предпоставка за успешното реализиране на проекта. Екипът ще организира и провежда работни срещи, на които ще се разработват планове за действие и ще бъде обсъждан напредъка на дейностите по проекта. Екипът ще отговаря за административните и отчетни дейности по проекта, осчетоводяване и разплащания. За администриране и отчитане дейностите по проекта ще бъдат закупени офис материали и конкумативи.
Дейност 2: Осигуряване на информация и публичност. Кандидатът ще даде публичност на проекта и ще информира широката общественост и участниците в него за получената финансова подкрепа от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез Европейския социален фонд. Ще бъде разяснено какви са дейностите, извършени по време на проекта. При информирането на обществеността ще бъдат спазени правилата на ЕС в тази област и Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите, изготвени от Управляващия орган на ОП РЧР.
Дейност 3: Закупуване на оборудване.  В проектното предложение е заложено да бъде използван мастилено-струен принтер за печат на пълноцветни етикети и ръстови марки. Това е и основната дейност в проекта, която не може да бъде изпълнявана без използването на такъв принтер. Заложеният принтер печата върху много различни етикети, предназначени за мастилено-струен печат и върху несамозалепващи материали, включително и върху белия прозрачен полиестер TuffCoat Extreme ™ и бяло BOPP. Напечатаните етикети са високо устойчиви на вода, надраскване, размазване и разкъсване. Икономичните водоустойчиви хартиени етикети могат да бъдат с високо гланцирано, полугланцирано и матово покритие.  За създаването на графичните изображение, които ще бъдат използвани за етикети и ръстови марки е необходимо да бъде използван компютър. Чрез него се извършва и управлението на принтера по време на печатането на етикети и ръстови марки. Заложеният в проекта компютър ще бъде използван и при подготовката на всички документи, необходими за управлението на фирмата, както и за управлението и отчитането на проекта.  Скенерът е необходим поради възможността да пресъздава, представените от клиентите мостри на изображения в желаните от тях етикети и ръстови марки. За постигането на висококачествени и максимално близки до оригинала изображения е нужно използването на скенер от висок клас.  Заложеният принтер ще бъде използван при документооборота на новосъздадената фирма, отпечатването на изображения, предоставени от или за клиентите в електронен формат. Посредством цветния лазерен принтер ще бъдат изпълнявани индивидуални заявки за етикети в малки серии.  Заложеният плотер ще бъде използван за изрязване на самозалепваща хартия за етикети в размери, точно определени от клиента. Режещият плотер е особено необходим, за да може да се реагира бързо на всяка заявка от клиента като се изрязват изображения, отпечатани посредством цветния лазерен принтер. От тази гледна точка цветният лазерен принтер и режещия плотер се използват съвместно.
Дейност 4: Доставка на материали и консумативи. За да бъдат създавани, заложените в проекта пълноцветни етикети и ръстови марки е необходимо да бъдат доставяни материали и консумативи за закупеното оборудване. Количеството от материали и консумативи, които са заложени в проекта е съобразено с разходните норми на оборудването и с планувания обем на реализираната продукция.
Дейност 5: Инсталиране на оборудване и инструктаж. Предвидено е да бъде закупено оборудване със специфично оборудване, за работа с което кандидатът трябва да премине начален инструктаж как да бъде инсталирано и какви са основните положения за работа.
Дейност 6: Проучване на необходимите количества от предлагания продукт и създаване на мостри. Преди изготвянето на настоящото проектно предложение е направено проучване относно необходимостта от предлагането на пълноцветни етикети и ръстови марки сред производителите в гр. Трявна и региона. При реализацията на проекта ще бъдат организирани срещи със заявилите интерес от този продукт производители, за да се получи информация за продуктите, които е необходимо да бъдат произведени.
Дейност 7: Предлагане на продукта. С цел да бъде генериран интерес към създаваните продукти е необходимо те да бъдат представени на потенциалните клиенти. По време на предлагането на продукта ще бъдат представени предимствата на производството на пълноцветни етикети и ръстови марки, удобството те да бъдат произвеждани в района на предлагане, както и по-ниската крайна цена на продуктите.
Дейност 8: Реализация на продукцията. Всички дейности, заложени в настоящото проектно предложени са насочени към създаването на пълноцветни етикети и ръстови марки, които да бъдат реализирани чрез продажбата им на потребителите на този вид продукция. Чрез реализирането на създадената продукция ще бъдат постигнати целите на настоящото проектно предложение.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 16 140 BGN
Общ бюджет: 12 459 BGN
БФП: 12 459 BGN
Общо изплатени средства: 12 459 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 459 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 459 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 459 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 590 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 590 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 590 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 869 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 869 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 869 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз