Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0172-C0001
Номер на проект: ESF-1203-04-01007
Наименование: "Създаване на заетост чрез стартиране на самостоятелна търговска дейност"
Бенефициент: ЕТ "АНИ 70 - АНА РАЧЕВА"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 26.03.2013
Дата на приключване: 01.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Павликени
Описание
Описание на проекта: Стартиране на самостоятелна търговска дейност.
Дейности: Управление на проекта Тази дейност е основна за изпълнението на проекта във врьзка с изпълнението на останалите дейности и координирането и насочването на усилията на всички ангажирани с проекта. Чрез тази дейност се осъществява и врьзката и координацията на проекта с междинното звено и управляващия орган по програмата.
Първоначално закупуване на материали В рамките на тази дейност ще бъдат закупени необходимите стоки (дамско и мъжко бельо), като ще бъде дадено предимство на стоките българско производство. Тази дейност ще създаде условия за стартиране на дейността на търговския обект и за изграждане на неговия имидж.
Закупуване на оборудване, необходимо за дейността на фирмата В рамките на тази дейност ще бъде натео помещение – търговска площ, което ще бъде ремонтирано и частично обзаведено със собствени средства на кандидата. Ще бъде закупено допълнително специализирано обзавеждане за презентиране на бельо за търговския обект. Ще бъде закупен и монтиран климатик за подобряване на условията в помещението. За обезпечаване на търговската дейност ще бъде закупен касов апарат, отговарящ на изискванията на НАП и заплатени патентните такси за дейността за периода на проекта. За по-доброто осигуряване на оперативната дейност ще бъде закупено компютърно оборудване – лаптип и много функционално устройство, както и съответния операционен и счетоводен софтуер и електронен подпис.
Осигуряване на заетост В рамките на дейността ще бъде осигурена трудова заетост на 3 лица – самонаетото лице и 2 безработни от трудовия пазар. Наетите лица ще работят във фирмата на длъжността продавач – консултант, като едното ще е на цял работен ден, а второто на 4 часов. Тази организация на труда ще позволи по-продължително работно време за търговския обект и наличието на 2 служителя в натоварените часове с цел по-добро обслужване на клиентите. На наетите лица ще бъде заплащано трудово възнаграждение от 450,00 лв. месечно. Ще бъде осигурено и съответното медицинско обслужване, съгласно наредбата за трудовата медицина. Ще бъде закупен софтуерен продукт ТРЗ и личен състав за управление на заплатите и персонала на фирмата.
Осигуряване на публичност Дейността се извършва в съответствие с „Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР“ и включва изработването и монтирането на информационна табела на търговския обект на фирмата. Ще бъдат изработени и залепени необходимите стикери на закупеното по проекта оборудване. Търговският обект ще бъде официално открит.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Елтрейд" ООД
"ПЛАДЕС" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 374 BGN
Общ бюджет: 16 897 BGN
БФП: 16 897 BGN
Общо изплатени средства: 16 897 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 16 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 6 824 BGN
2014 10 074 BGN
2015 0 BGN
16 897 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 800 BGN
2014 8 563 BGN
2015 0 BGN
14 363 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 535 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 024 BGN
2014 1 511 BGN
2015 0 BGN
2 535 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз