Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.03-0014-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-03/2012/002
Наименование: „Създаване на регионален туристически продукт в общините Столична, Ихтиман и Своге”
Бенефициент: СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.01.2013
Начална дата: 29.03.2013
Дата на приключване: 29.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящото проектно предложение е да подкрепи, популяризира и увеличи интереса към конкурентноспособни туристически атракции на територията на общините София, Своге и Ихтиман, които ще допринесат ефективно за диверсификация на интегриран регионален туристически продукт, намаляване на териториалната концентрация и по-равномерно разпределение на ползите от туризма. Тази цел напълно съответства на специфичната цел на операция 3.2. „Увеличаване броя на посетителите и продължителността на техния престой, подобряване на сезонното и териториално разпределение на туризма в различните райони и територии, основано на интегрирано управление и маркетинг на дестинациите и използване на различни средства, техники и системи, осигуряващи ефективна туристическа информация и маркетинг”. Специфични цели на насточщия проект - Нарастване на приходи от международен туризъм; Увеличаване дела на вътрешния пазар Нарастване на посещенията като общ брой и в неактивния сезон Разширяване пози
Дейности: Организация и управление Организация и управление
Разработване на туристически пакети Разработване на туристически пакети
Рекламни дейности Рекламни дейности
Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири
Изследване на ефективността на маркетинговите дейности Изследване на ефективността на маркетинговите дейности
Осигуряване на публичност и информираност Осигуряване на публичност и информираност
Одит Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 483 020 BGN
Общ бюджет: 388 930 BGN
БФП: 378 050 BGN
Общо изплатени средства: 113 953 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 378 050 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 113 953 BGN
2015 0 BGN
113 953 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 321 342 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 101 958 BGN
2015 0 BGN
101 958 BGN
В т.ч. Национално финансиране 56 707 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 995 BGN
2015 0 BGN
11 995 BGN
Финансиране от бенефициента 13 200 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 3 Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон
Индикатор 4 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 5 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 6 Нарастване на информираността на туроператорите и туристическите агенции в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 7 Нетни годишни приходи от вътрешен/ международен туризъм
Индикатор 8 Брой развити регионални туристически продукти
Индикатор 9 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании
Индикатор 10 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз