Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0031-C0001
Номер на проект: Д03-551/16.10.2014
Наименование: Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС
Бенефициент: Университет за национално и световно стопанство
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 28.01.2013
Дата на приключване: 28.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на образованието в УНСС чрез анализ на предизвикателствата, разработване и внедряване на иновативен инструментариум за управление на университета, при отчитане на съвременните потребности на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието.
Дейности: 3. Моделиране и усъвършенстване на процесите на управление в УНСС. Постигане на по-висока икономичност, ефикасност и ефективност на процесите на управление в УНСС при реализацията на стратегията на университета и постигането на плановите значения на ключовите индикатори за неговото развитие.
1. Анализ за съответствие на процесите на управление в УНСС Идентифициране на предизвикателства пред университета на основата на анализ на съответствието на процесите в УНСС с изискванията на заинтересованите страни на съвременния етап и сценарии за неговото бъдещо развитие.
7. Управление и мониторинг на проекта Ефективно административно и финансово управление и стриктно проследяване на заложените индикатори и етапи на изпълнение, водещи до постигане целите на проекта
6. Осигуряване на информираност и публичност във връзка с изпълнението на проекта Информиране на заинтересованите страни, целевите групи и широката общественост за целите на проекта и за резултатите от неговото изпълнение, както и за финансовата подкрепа на ЕСФ .
2. Разработване на система от ключови индикатори за управление на УНСС. Разработване на балансирана система от индикатори за оценка (Balanced Scorecard) като инструмент за управление и контрол при реализацията на стратегията на УНСС.
5. Внедряване на промените в системата за управление на УНСС Прилагане на усъвършенстваните процеси на управление на УНСС. Проверка на ефикасността на внедряването на промените в системата за управление на УНСС
"4. Интегриране на информационната система за управление на УНСС Усъвършенстване на информационните системи за управление на процесите и учебната дейност на базата на новите стандарти, процедури и правила, разработени в резултат на предходните дейности и интегриране и синхронизиране на отделните й модули, както и интегриране със система за управление на всички процеси в УНСС .
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 495 369 BGN
Общ бюджет: 273 780 BGN
БФП: 273 780 BGN
Общо изплатени средства: 273 778 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 273 780 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 99 074 BGN
2014 206 810 BGN
2015 - 32 106 BGN
273 778 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 232 713 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 84 213 BGN
2014 175 788 BGN
2015 - 27 290 BGN
232 711 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 067 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 861 BGN
2014 31 021 BGN
2015 - 4 816 BGN
41 067 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности
Индикатор 2 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз