Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0009-C0001
Номер на проект: Д01-3609/19.02.2013
Наименование: Повишаване на качеството на обучение по информатика и ИКТ във ФМИ при ПУ чрез създаване и прилагане на устойчив модел за актуализация на учебните планове и програми, съобразно стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“ и изискванията на трудовия пазар.
Бенефициент: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 19.02.2013
Дата на приключване: 19.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на пряка връзка между ръководството и факултетните съвети на висшите училища, в това число и ПУ "Паисий Хилендарски" чрез Факултет по математика и информатика, от една страна и ръководствата на работодателските организации, големи предприятия и ключови експерти от друга, в това число БАСКОМ, които съвместно да предифинират и актуализират образователните програми в системата на висшето образование.
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип и административно управление на проекта
Дейност 2 Включване на експерти от бизнеса при осъвременяване на учебни планове и програми
Дейност 3 Актуализация на учебните планове и програми
Дейност 4 Провеждане на обучение по актуализираните учебни планове и програми
Дейност 5 Сключване на споразумение между ФМИ и БАСКОМ за съвместно партньорство
Дейност 6* Визуализация на проекта (информационни дейности) 4-5 месец и 13-20 месец
Дейност 7 Провеждане на финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 259 878 BGN
Общ бюджет: 234 710 BGN
БФП: 234 710 BGN
Общо изплатени средства: 234 710 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 234 710 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 51 976 BGN
2014 107 607 BGN
2015 75 128 BGN
234 710 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 199 504 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 44 179 BGN
2014 91 466 BGN
2015 63 859 BGN
199 504 BGN
В т.ч. Национално финансиране 35 207 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 796 BGN
2014 16 141 BGN
2015 11 269 BGN
35 207 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз