Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0020-C0001
Номер на проект: Д01-3942/18.04.2013
Наименование: Повишаване престижа на МГУ чрез въвеждане на системи за управление на качеството, системи за администриране на процесите и системи за информационно обслужване
Бенефициент: Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 28.01.2013
Дата на приключване: 28.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на образованието предлагано от МГУ "Св.Иван Рилски" чрез усъвършенстване на системите за управление.
Дейности: Дейност 1: Внедряване на международно признати стандарти в МГУ Получаване на сертификат ISO 9001 и подготовка за придобиване на сертификат BS OHSAS 18001:2007
Дейност 2: Подготовка и осъществяване на тръжни процедури по ЗОП Да се осигури прозрачно и отчетно разходване на средствата предоставени от ОП РЧР на МГУ, в качеството му на бенефициент на безвъзмездна финансова помощ.
Дейност 3: Изграждане и интегриране на Електронна деловодна система /ЕДС/ Изграждане и интегриране на ЕДС, която да включва подсистеми за счетоводно – деловодно управление, система за управление на вътрешния документооборот и система за управление на инвентара. Интегриране на системата с Единната университетска система за дистанционно обучение
Дейност 4: Разработване на механизми за обратна връзка и повишаване на ефективността на МГУ Идентифициране на потребностите на трите фокус групи от създаване на адекватни механизми за обратна връзка
Дейност 5: Дейности по информиране и публичност Осъществяването на дейности за информация и публичност за гарантиране на прозрачност при изпълнението на дейностите на проекта. Осигуряване на информираността на всички заинтересованите страни за целите, дейностите и резултатите на проекта, както и за Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Дейност 6: Добро управление и финансово и техническо отчитане на проекта Осигуряване на добро управление на проекта и изпълнение на заложените индикатори и верифициране на всички разходи по проекта, без наложени финансови корекции
Дейност 7*: Одит Провеждане на задължителен одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 498 737 BGN
Общ бюджет: 458 420 BGN
БФП: 458 420 BGN
Общо изплатени средства: 458 420 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 458 420 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 99 747 BGN
2014 358 673 BGN
2015 0 BGN
458 420 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 389 657 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 84 785 BGN
2014 304 872 BGN
2015 0 BGN
389 657 BGN
В т.ч. Национално финансиране 68 763 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 962 BGN
2014 53 801 BGN
2015 0 BGN
68 763 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз