Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0190-C0001
Номер на проект: ESF-1203-04-11001
Наименование: "Уеб сайт социална мрежа за пазаруване - www.grabster.eu"
Бенефициент: "ГРАБСТЕР" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 26.03.2013
Дата на приключване: 30.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Кнежа
Описание
Описание на проекта: Стартиране на самостоятелен бизнес чрез създаване и развитие на иновативна уеб услуга базирана на уеб платформа „Грабстер“.
Дейности: 1.Създаване на екип за управление на проекта Създаденият екип ще създаде организация и ще работи за реализация на основните и специфични цели на проекта, чрез управление на комуникацията, координиране на дейностите, разпределяне на отговорности, управление на разходите, наблюдение и мониторинг за успешно приключване планираните дейности. Функциите и задачите на отделните лица от Екипа са разписани в раздел II от настоящото предложение.
2.Популяризиране на проекта Предвижда се да се информира обществеността за проекта, чрез информационни материали в местните средства за комуникация и публичност. След създаване на сайт на уеб услугата ще се публикуват материали за напредъка на проекта и на сайта на „Грабстер” ЕООД.
3. Наемане и обзавеждане на офис За нуждите на „Грабстер”ЕООД и за реализиране на дейностите по проекта ще бъде наето подходящо помещение за офис. Ще бъде закупена необходимата офис техника и оборудване /2 бр. лаптопи, 1бр. мултифункцинално устройство и 1 бр.цветен лазерен принтер, 2 бр.бюра, 1бр. офис стол,1 бр.стелаж, 1 бр. климатик / за офиса, с оглед необходимостта му за осигуряване по-нататъшната дейност на „ Грабстер” ЕООД, а именно: Създаване и поддържне на уеб сайт, изработване на материали и фирмена идентичност на фирмата, маркетинг на уеб услугата сред търговци и клиенти, подготовка за продажба на стоки и услуги. За целта ЕУП ще изготви необходимата документация за избор на изпълнител и ще проведе нужната процедура. Обзавеждането и оборудването е подробно разписано със съответните спецификации в бюджета на проекта. Ще бъде сключен договор с изпълнител. За изпълнение на дейностите по проекта ще бъдат закупени материали и консумативи за фирмата. Консумативите ще бъдат използвани за изработване на рекламни материали за услугите, които предоставя уеб сайта. Същите ще бъдат предоставени на малки и микро предприятия при лични срещи, с писма и по ел.поща, както и разпространявани на общодостъпни места / магазини, банки, офиси и др./ за потенциалните ползватели на онлайн услугата. Количеството и вида на материалите и консумативите са разписани в бюджета на проекта. Същите ще бъдат закупени при спазване разпоредбите на действащото законодателство и по специално с прилагане на ПМС №55 от 2007 г.
4. Създаване на уеб сайт и лого на „ Грабстер” ЕООД Ще се подготви и изработи нужната документация със техническа спецификация на уеб сайта. „Грабстер“ ЕООД ще се обърне към предварително проучени фирми, занимаващи се с графичен и уеб дизайн, като им представи нужната документация, описваща услугите, които ще се възложат на външен изпълнител: дизайн и създаване на уеб сайт www.grabster.eu , фирмено лого, както и всички други материали свързани с популяризирането и реализирането на проектното предложение. Ще се проведе процедура съобразно действащото законодателство за избор на изпълнител . Ще се сключи договор за доставка на програмен код и за израбоване на лого на „ Грабстер” ЕООД с избрания изпълнител.
5. Маркетинг на уеб услугата сред търговци и клиенти и подготовка за стартиране на продажби. Ще бъде нает хостинг за работа на уеб сайта на „ Грабстер“ ЕООД. Ще се сключи договор с изпълнител. Ще бъде изготвен списък с малки и микро фирми от региона с достъп до Интернет /с до 49 работника/ - първоначални потенциални ползватели на уеб платформата, които ще бъдат лично информирани за новата услуга посредством имейл или доставено писмо с описание на новата услуга и добавената стойност, която тя би добавила към съществуващия им бизнес. Ще бъде изготвен списък с различни уеб сайт блогове, форуми, където ще бъде рекламиран www.grтabster.eu. Услугата ще бъде популяризирана сред потребителите (купувачите), регулярно ползващи Интернет , посредством активно използване на социални мрежи, блогове, форуми и др. Собственика на „Грабстер“ ЕООД ще популяризира уеб платформата сред потенциални търговци, като лично осъществява връзка с потенциални клиенти, които ще се регистрират безплатно за използване на услугата. Същевременно с това ще популяризира услугата сред потребителите (купувачи), посредством активно използване на социални мрежи, блогове, форуми и др. Ще бъде сключен договор за поддържане на сайта на „ Грабстер” ЕООД в продължение на 2 месеца от реализирането на проекта. В рамките на четвъртия месец ще започне популяризира сайта в големи областни градове, като за целта са предвидени лични срещи на собственика на „Грабстер“ ЕООД със собственици на фирми в София и Плевен. Ще се предложи продажбата на банерни реклами върху сайта, от които ще се генерира доход за поддръжката на сайта в бъдеще. Ще се осигури активно присъствие на сайта в онлайн пространството.
6.Отчитане на проекта Изготвяне на заключителен технически доклад и финансов отчет и съпътстващите ги документи. Окомплектоване на доказателствени материали по разходната част на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 860 BGN
Общ бюджет: 18 387 BGN
БФП: 18 387 BGN
Общо изплатени средства: 18 387 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 18 387 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 972 BGN
2014 14 415 BGN
2015 0 BGN
18 387 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 15 629 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 376 BGN
2014 12 253 BGN
2015 0 BGN
15 629 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 758 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 596 BGN
2014 2 162 BGN
2015 0 BGN
2 758 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз