Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-1.2.03-0148-C0001
Номер на проект: ESF-1203-04-06001
Наименование: "Сбъдната мечта"
Бенефициент: ЦОЛЕТО-51 ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 26.03.2013
Дата на приключване: 01.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Луковит
Описание
Описание на проекта: Стартиране на самостоятелна стопанска дейност.
Дейности: Организация и управление За успешната реализация на проекта ще бъде сформиран екип, отговорен за осъществяване проектните цели и дейности, за гарантиране на успешната реализация и спазване на хоризонталните принципи. Екипът ще изпълнява следните задачи: Организиране и управление на дейностите по проекта; Подготовка на документация и провеждане на избор на доставчици и изпълнители, съгласно ПМС 55 / 12.03.2007 г.; Сключване на договори с доставчици и изпълнители; Провеждане на месечни работни срещи; Изготвяне месечни технически и финансови доклади, доклади на екипа, справки и др. Екипът ще работи в офис, оборудван с компютър, принтер, копир и осигурена връзка с интернет.
Закупуване на оборудване, необходимо за дейността на предприятието Фирмата разполага с обзаведено помещение със статут на заведение за обществено хранене.За стартиране на дейността е необходимо да бъде закупено кухненско и барово оборудване и стопански инвентар. По реда на ПМС ще бъдат избрани доставчици и сключени договори за доставка на оборудване и стопански инвентар, необходими за стартиране дейността на предприятието
Назначаване и обучение на персонала Персоналът на заведението ще се състои от: готвач, барман и сервитьор. Ще бъдат сключени трудови договори с две търсещи работа лица за длъжностите готвач и сервитьор.Трудов договор за длъжността барман ще се сключи със собственика на фирмата. Трите назначени лица ще преминат 48 часов курс на обучение „Добри производствени и хигиенни практики”. Обучението ще бъде възложено на обучаваща организация, избрана по реда на ПМС55
Първоначално закупуване на материали и консумативи По реда на ПМС55 ще бъде избрани доставчик и ще бъде сключен договор за доставка на зеленчуци, месо и месни произведения, мляко и млечни произведения, яйца, безалкохолни и алкохолни напитки,, необходими за стартиране на дейността на предприятието.
Публичност и визуализация Предвидено е изготвяне и отпечатване на брошури с информация за целите и дейностите по проекта и източниците за неговото финансиране. Ще се изработи табела по образец на Агенцията по заетостта, която ще се постави на сградата. Ще се изработят и стикери за закупеното оборудване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 19 323 BGN
Общ бюджет: 14 037 BGN
БФП: 14 037 BGN
Общо изплатени средства: 11 450 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 14 037 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 112 BGN
2014 - 3 662 BGN
2015 0 BGN
11 450 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 931 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 12 845 BGN
2014 - 2 050 BGN
2015 0 BGN
10 795 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 106 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 267 BGN
2014 - 1 612 BGN
2015 0 BGN
655 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой новосъздадени предприятия, посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес
Индикатор 2 брой лица, заети в създадените предприятия 1 година след приключване на финансирането


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз