Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0019-C0001
Номер на проект: Д01-2219/28.01.2013
Наименование: Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност
Бенефициент: Русенски университет "Ангел Кънчев"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 28.01.2013
Дата на приключване: 28.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за да се осигури прозрачност и ефективност на системата за управление на качеството, системата за администриране на процесите, системата за информационно обслужване на учебната дейност и системата за събиране на информация за научно-изследователската дейност на преподавателския състав.
Дейности: Дейност 1. Управление на проекта Качествено изпълнение, координация и съгласуваност на всички дейности по проекта и управление и контрол на бюджета на проекта
Дейност 2. Създаване на условия за повишаване на ефективността и прозрачността в управлението на Русенския университет Да бъдат създадени условия за повишаване ефективността и прозрачността в управлението на Русенския университет за да се повиши качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда.
Дейност 3. Повишаване качеството на университетските дейности в съответствие с критериите в Рейтинговата система за висшите училища Информиране на преподавателския състав за методиката, индикаторите и резултатите от Рейтинговата система и формиране на самодисциплина и създаване на механизми за постигане на по-високи резултати
Дейност 4. Разширяване на възможностите на системата за информационно осигуряване на управлението, чрез интегриране на независими една от друга системи и подсистеми за управление на отделните аспекти от учебния процес, чрез интегрирана електронна сис Създаване на интегрирана електронна система "Е-управление на образованието" с 4 независими подсистеми „Е-учебен план”, „Е-статус”, Е-протокол” и „Е-разпис” за електронно осигуряване на управлението в областта на висшето образование в Русенския университет, за осигуряване на прозрачност, ефективност и високо качество.
Дейност 5. Изграждане на механизми за адекватно управление чрез икономизиране и оценка на ефективността на присъщите на Русенски университет дейности Да се изградят механизми за определяне на себестойността на основни дейности, извършвани във висшето училище и да се оцени търсенето на образователен и научен продукт, създаван от Русенски университет.
Дейност 6. Популяризиране на проекта и постигнатите резултати и осигуряване на публичност и устойчивост Да се осигури публичност на проекта чрез запознаване на широката общественост в страната с основните резултати от работата и като цяло - популяризиране на електронните форми на управление на образованието при стриктно спазване на Ръководството за изпълнение на дейностите за информиране и публичност по ОП РЧР.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 492 680 BGN
Общ бюджет: 485 208 BGN
БФП: 485 208 BGN
Общо изплатени средства: 484 026 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 485 208 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 98 536 BGN
2014 234 270 BGN
2015 151 219 BGN
484 026 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 412 427 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 83 756 BGN
2014 199 130 BGN
2015 128 537 BGN
411 422 BGN
В т.ч. Национално финансиране 72 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 780 BGN
2014 35 141 BGN
2015 22 683 BGN
72 604 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности
Индикатор 2 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз