Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0086-C0001
Номер на проект: ДОПТ-10/12.03.13;ДОПТ-10/11.04.14;ДОПТ-2/26.09.14
Наименование: "Техническа помощ за развитие на българските пристанища"
Бенефициент: Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 26.02.2013
Начална дата: 12.03.2013
Дата на приключване: 10.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е планиране на развитието на националната пристанищна инфраструктура за интегрирането й в националната транспортна инфраструктура и тази на останалите страни-членки на ЕС, оптимизиране капацитета и ефикасността на съществуващата и нова пристанищна инфраструктура, изграждане и развитие на ключовите транспортни инфраструктурни връзки от национално, транс-гранично и европейско значение и постигане конкурентоспособност на българските пристанища с национално значение.
Дейности: Дейност 8. Подготовка на тръжна документация, технически спецификации и провеждане на процедури за избор на изпълнител
Дейност 6. Извършване на екологична оценка на ген.плановете (5 броя)
Дейност 7. Управление на проекта
Дейност 9. Публичност и визуализация.
Дейност 10 Одит на проекта
Дейност 4. Актуализиране и/или изменение на Генералните планове за пристанищата с национално значение на Черно Море (2 броя)
Дейност 3. Разработване на Концепция за развитие на пристанищата с национално значение
Дейност 5. Актуализиране и/или изменение на Генералните планове за пристанищата с национално значение по река Дунав (3 броя)
Дейност 1. Разработване на Формуляр за кандидатстване по приоритетна ос „Техническа помощ”
Дейност 2. Анализ за подготовка за изготвяне на Концепция за развитие на пристанищата с национално значение:
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 017 700 BGN
Общ бюджет: 894 736 BGN
БФП: 894 736 BGN
Общо изплатени средства: 894 736 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 894 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 569 BGN
2015 886 168 BGN
894 736 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 760 526 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 7 284 BGN
2015 753 242 BGN
760 526 BGN
В т.ч. Национално финансиране 134 210 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 285 BGN
2015 132 925 BGN
134 210 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1.Разработен 1 Формуляр за кандидатстване по приоритетна ос „Техническа помощ”;
Индикатор 2 2. Изготвен 1 Анализ за подготовка за изготвяне на Концепция за развитие на пристанищата с национално значение
Индикатор 3 3. Разработена на 1 Концепция за развитие на пристанищата с национално значение
Индикатор 4 4. Актуализирани и/или изменени на Генерални планове за пристанищата с национално значение на Черно Море
Индикатор 5 5. Актуализирани и/или изменени на Генерални планове за пристанищата с национално значение по река Дунав
Индикатор 6 6. Извършени екологични оценки на актуализираните и/или изменените генерални планове на пристанища на Черно море и р. Дунав
Индикатор 7 7.1.Избран външен изпълнител за управление на проекта
Индикатор 8 7.2. Изплатено месечно възнаграждение на координатор по проекта от ДППИ
Индикатор 9 7.3. Изплатено месечно възнаграждение на счетоводител по проекта от ДППИ
Индикатор 10 7.4. Реализирани командировка във връзка с управлението на проекта
Индикатор 11 7.5. Извършени доставки на канцеларски материали и консумативи
Индикатор 12 8.1. Изготвени технически спецификации
Индикатор 13 8.2. Изготвени документации за провеждане на процедури по ЗОП
Индикатор 14 9.1. Организирани публични събития (конференции, пресконференции, кръгли маси)
Индикатор 15 9.2. Изработен интернет сайт
Индикатор 16 9.3. Изработени и разпространени информационни материали
Индикатор 17 10. Проведен одит по проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз