Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0083-C0001
Номер на проект: ДОПТ-9/12.03.2013 г.;ДОПТ-42/17.12.2013 г.
Наименование: "Количествена оценка на риска и подобряване ефективността на пристанищата в Р България"
Бенефициент: Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 26.02.2013
Начална дата: 12.03.2013
Дата на приключване: 17.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е подобряване ефективността и конкурентоспособността на българските пристанища за обществен транспорт с национално значение, чрез разработване и валидация на методика за количествена оценка на риска, периодична преоценка на риска и на тази база – планиране на инвестиционни и други мерки за постоянно подобряване на ефективността на пристанищата и минимизиране на рисковете.
Дейности: Дейност 1. Разработване на Формуляр за кандидатстване по приоритетна ос „Техническа помощ”;
Дейност 2. Изготвяне на методика за оценка на риска
Дейност 3. Оценка на риска
Дейност 4. Приоритизиране на мерките и планиране на подобрения
Дейност 5. Предложение за нормативни промени и актуализиране на Националната програма за развитие на пристанищата
Дейност 6. Управление на проекта;
Дейност 7. Подготовка на тръжна документация, технически спецификации и провеждане на процедури за избор на изпълнител
Дейност 8. Публичност и визуализация.
Дейност 9 Одит на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Българска консултантска организация" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 963 600 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Разработен формуляр за кандидатстване по приоритетна ос „Техническа помощ” на ОПТ.
Индикатор 2 2. Изготвена методика за оценка на риска
Индикатор 3 3. Извършена и документирана оценка за едно морско и едно речно пристанище
Индикатор 4 4. Изготвени предложения за приоритетни области за подобрение в двете оценени пристанища.
Индикатор 5 5. Изготвено предложение за нормативни промени и актуализиране на Националната програма за развитие на пристанищата
Индикатор 6 6.1. Договор с външен консултант за управление на проекта
Индикатор 7 6.2. Изплатени Възнаграждения за служителите на ДППИ, участващи в управлението на проекта
Индикатор 8 6.2.1 Командировки
Индикатор 9 6.2.2. Административни разходи – брой доставки
Индикатор 10 7.1. Подготовка на технически спецификации (проект оценка на риска)
Индикатор 11 7.2. Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за избор на изпълнител (проект оценка на риска)
Индикатор 12 8.1. Организирани и проведении публични събития
Индикатор 13 8.2. Изработени рекламни материали и т.н. за всичко, което предвиждате)
Индикатор 14 9. Изготвен независим финансов одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз