Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-5.0.01-0079-C0001
Номер на проект: ДОПТ-5/01.03.2013 г.; ДОПТ-25/16.09.2014 г.
Наименование: "Техническа помощ за обезпечаване на разходите за проектиране и внедряване на система за планиране и управление на ресурсите в ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” - бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г."
Бенефициент: Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 28.01.2013
Начална дата: 01.03.2013
Дата на приключване: 05.12.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Укрепване и подобряване ефикасността на бенефициента - ДП НКЖИ, чрез създаване на добра основа за интегрирането на железопътната инфраструктура в транспортната мрежа на Европейския съюз, чрез внедряване на система за планиране и управление на ресурсите.
Дейности: Не се планират дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 10 810 091 BGN
Общ бюджет: 8 638 421 BGN
БФП: 8 638 421 BGN
Общо изплатени средства: 7 580 487 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 8 638 421 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 181 473 BGN
2015 4 399 014 BGN
7 580 487 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 7 342 658 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 704 252 BGN
2015 3 739 162 BGN
6 443 414 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 295 763 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 477 221 BGN
2015 659 852 BGN
1 137 073 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Изплатени възнаграждения за управление на проекта от страна на Възложителя
Индикатор 2 2. Изпълнен договор за изготвяне на анализ на съществуващото състояние в ДП НКЖИ, техническа спецификация, критерии и методика за оценка на офертите за избор на изпълнител на проекта за проектиране и внедряване на СПУР в ДП НКЖИ
Индикатор 3 2.1. Изготвен анализ на съществуващото състояние в ДП НКЖИ (проект СПУР)
Индикатор 4 2.2. Изготвена Техническа спецификация за избор на изпълнител на проект за проектиране и внедряване на СПУР в ДП НКЖИ
Индикатор 5 2.3. Изготвени критерии и методика за оценка на офертите за избор на изпълнител на проект за проектиране и внедряване на СПУР в ДП НКЖИ
Индикатор 6 3. Изпълнен договор за наблюдение и контрол по изпълнението на договора за „Проектиране и внедряване на система за планиранеи управление на ресурсите (СПУР) в ДП НКЖИ”
Индикатор 7 4. Изготвена Концепция за внедряване (BLUEPRINT) на СПУР
Индикатор 8 5. Доставен хардуер (по Техническа спецификация –Приложение2)
Индикатор 9 6. Изградена, инсталирана, конфигурирана и интегрирана СПУР
Индикатор 10 7. Направен окончателен положителен тест за приемане на системата в експлоатация
Индикатор 11 8.Обучени служители
Индикатор 12 9. Изпълнена дейност за мерки за информация и публичност
Индикатор 13 9.1. Изработени и доставени печатни рекламни материали –папки, стикери и други
Индикатор 14 9.2. Изпълнена дейност за медийно отразяване в средствата за масово осведомяване, вкл. интернет
Индикатор 15 9.3. Изработени и доставени информационни ролбанери
Индикатор 16 9.4. Организирани и проведени публични събития – церемония за подписване на договора, пресконференции, официална церемония „рязане на лента”
Индикатор 17 9.5. Изработени и доставени постоянни обяснителни табели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз