Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0030-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Усъвършенстване на системата за управление и разработване на системи за администриране на основните и спомагателни процеси в Международно висше бизнес училище
Бенефициент: МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ - БОТЕВГРАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 18.02.2013
Дата на приключване: 18.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на системата за управление и да бъдат разработeни системи за администриране на основните и спомагателни процесите в Международно висше бизнес училище, както и да бъдат разработени критерии, методи и процедури за повишаване на качеството на присъщите дейности на МВБУ.
Дейности: Д1 - Развитие на стандарти и процедури за управление на качеството в МВБУ Обхвата на тази дейност предвижда развитие на стандарти и процедури за упрвление на качеството в МВБУ, посредством изследване и анализ на състоянието и начинът на управление на висшето училище, с което МВБУ цели: - Постоянно подобряване на качеството; - Осигуряване на необходимата прозрачност на дейността на университета и всяко негово звено; - Осигуряване на удовлетвореността на потребителите и всички заинтересувани страни; - Стимулиране на звената към постоянно развитие; - Повишаване на отговорността на всеки във висшето училище; - Вземане на управленческите решения въз основа на достоверни данни; - Въведената система съблюдава и за систематичното и планомерно повишаване на качеството на подготовката на специалистите и качеството на създаваните изследователски продукти. В конкретност това означава: - Управление на качеството на елементите на образователния цикъл в двете основни и паралелно протичащи направления: първо, прием, обучение и реализация на завършилите и второ, учебен процес, изследователски процес и допълнителен комплексно обслужващ процес /избор на научни направления и специалности, организиране на съвременно преподаване, пазарна реализация на създадения образователен продукт и др./. - Поддържане на две координати в управлението на качеството: системност при разработването, внедряването и усъвършенстването на механизмите за функциониране на висшето училище и комплексност в обхващането на факторите на възпроизводството на образователния продукт – кадри и изследвания. Реализирането на дейността е пряко свързано с изграждането на качествени и устойчиви стандарти и процедури за упралвение на качеството в МВБУ. Цялостното реализиране на дейността е разделено на няколко поддейности: 1. Разработване на методика за анализиране и идентифициране на основните управленски процеси в МВБУ. 2. Разработване на "процесни карти" за управление на основните процеси в МВБУ. 3. Разработване на Система за оценка на ефективността на системата за управление на качеството на базата на "процесни карти". 4. Анализ на състоянието и разработване на проект за развитие и интеграция на информационните системи на МВБУ. 5. Разработване на стандарти и процедури за управление и боравене с докуменооборота.
Д2 - Разработване на политики и процедури за повишаване качеството на университетските дейности в съответствие с критериите на рейтинговата система и разработване на система за управление на документооборота Реализирането на дейността е пряко ориентирана към повишаване на качеството на предлаганите университетски услуги в съответствие с критериите на рейтинговата система на МОМН, чрез разработване на ефективни политики и процедури. Качеството на учебния процес ше да бъде оцененявано по различни критерии като среден успех, процента студенти преминали в по-горен курс, студенти не преминали поради не взети изпити и др. Оценката ще се извърши и чрез анкети, проучване на студенското мнение, проучване в средите на работодателите, дали те са доволни от подготовката на кадрите и др. При разглеждане на въпроса за рейтинга на дадена специалност основният акцент ще бъде върху качеството на обучението, реализацията на специалистите и създавания, респективно приложения научен продукт. Допълнителни оценки ще бъдат, чрез социологически проучвания или допълнителни показатели като: - Показатели за входа на специалността: характеристика на новоприетите кандидат-студенти (възрастова структура, достъпност за непривилигировани групи и др.), психологична нагласа в първокурсниците и др. - Процесуални показатели: брой на студентите в дадената специалност – общо и сравнение по години (мобилност, отсев и др.), среден успех от следването, удовлетвореност на студентите от обучението си и др. - Изходни показатели: кохортен анализ на движението на приетите студенти, продуктивност на специалността, добавена стойност (отсев и преместване при следването), заетост на дипломираните студенти, удовлетвореност на випускниците от тяхната професионална реализация, брой и относително тегло на випускниците, осъществили следдипломно обучение в интервалите: до три месеца, до 6 месеца, до 9 месеца и до 12 месеца от завършването и др. - Допълнителни показатели: индивидуални разходи на един обучаван, икономия от мащаба при обучението, предприемачество на ръководството на висшето училище и др. - Научни изследвания и иновации: разходи за научни изследвания, относителен дял на иновациите, приходи от внедрени научни разработки и др. Приоритетните критерии, за които ще бъдат разработени политики и процедури, са: - реализация; - учебен процес; - осигуряване на учебния процес; - научно-изследователски процес. МВБУ ще цели да разработи политики и процедури и за други критерии на МОМН, но безспорно по-приоритетните критерии, към чието разработване ще се стреми МВБУ, са изброените по-горе.
Д3 - Разработване на система за управление на документооборота Чрез създаването на определени стандарти, политики и процедури, МВБУ ще може ефективно да разработи и приложи уеднаквени принципи за начина на управление на документооборота. Именно поради тази причина, МВБУ ще се опита да интегрира всички тези принципи в единна система за управление на документооборота, до която ще имат достъп и студенти, преподаватели и административния персона - в Ботевград и в София. Чрез реализирането на дейността и благодарение на разработените политики и процедури за управление на вътрешния документооборот и документооборота, генериран от студентски заявления за извършване на административни услуги, ще се повиши качеството на университетските дейности, както и на предлаганите услуги. Не на последно място, чрез въвеждането на единна система за управление на документооборота, МВБУ ще гарантира и коректното спазване на разработените политики и процедури, както и уеднаквеното управление и боравенето с докуменооборота от централната учебна администрация в Ботевград и служителите на Центъра за дистанционно обучение в гр. София Ситемата ще трябва да разполага със следните функционални възможности: - Създаване на различни по тип документи; - Определяне на звената/слижители, които обслужват съответния документ и определяне на поредност; - Определяне на сроковете за резолиране на всеки документ за всяко движение; - Уведомяване в системата и по е-мейл за постъпил документ; - Автоматични отчети към ръководителите на процеси, за необработени в срок документи; - Автоматично оценяване за рецидив - служители системно нарушаващи заложените срокове. Системата ще бъде Интернет базирана и ще бъде отворена освен за административния персонал, но и за останалите представители на целевите групи (студенти и преподаватели). За техническото осигуряване не се налага закупуване на допълнителен хардуер, тъй като ще се използва осигуреният сървър за Информационна системи на МВБУ за управление, контрол и администриране на учебния процес, предвиден в следващата дейност по проекта. След интегрирането на системата в МВБУ, изпълнителят на дейността ще трябва да обучи персонала на висшето училище за работа със системата.
Д4 -Развитие и интеграция на информационните системи на МВБУ за управление, контрол и администриране на учебния процес Качеството на висшето образование може да се дефинира като равнище и степен на полезност от комплексната учебна и изследователска дейност. Управлението на тази полезност предполага привеждане на качеството на по-високо равнище и неговото поддържане в съответствие с потребностите на пазара на труда /преди всичко национален/ от високо стойностни специалисти, както и на пазара на научни изследвания – от качествени анализи и препоръки. Всичко това налага изграждането и поддържането на комплексна система за управление на качеството на дейностите във висшето училище. За повишаване на качеството на управление на обучителните дейности и предлаганите услуги, ще бъде изградена и интегрирана информационна система за управление, контрол и администриране на учебния процес. Тази система ще бъде изградена от няколко ключови за МВБУ модула, а именно: - Модули за управление на Кандидатстудентска кампания - цялостно следене на потока от кандидат студенти, както и справки за показаното ниво на кандидатстудентските изпити, среден успех и т.н.; - Учебни планове - този модул ще предоставя на администрацията възможност за разработването на учебните планове, необходими за осигуряването на учебния процес; - Студентско досие и студентски статус - този модул ще предоставя възможност на студентите да имат достъп до всичките си лични данни, които са предоставили на МВБУ, до всичките си оценки и всякакъв вид друга учебна информация, която би им била полезна; - Натовареност на преподавателите - чрез този модул, както администрацията, така и управленския персонал, но и самите преподаватели ще могат да следят академичната натовареност. Също така, чрез този модул преподавателите ще могат да нанасят текущи и крайни оценки на своите студенти. Ще бъде осигурено електронно планиране и отчитане на академичната дейност на преподавателите. - Учебен график - чрез този модул студентите и преподаватели ще могат да се информират за учебните графици на лекционните курсове, графикът за изпитните сесии, график за поправителните сесии и т.н. За нуждите на конкретната дейност, ще бъде закупен сървър, който да гарантира качеството на работа на всички електронни системи на МВБУ. Преминаването към качествено онлайн обслужване на процеса по адмиистриране на учебния процес, налага изграждане на два информационен центъра, който да обслужва студентите и преподавателите, който не разполагат с компютърна техника или Интернет за тяхното създаване е необходимо да бъдат осигурени по 3 стационарни компютърни конфигурации и 5 мобилни къмпютъра за сградите на МВБУ в градовете Ботевград и София След интегрирането на системата в МВБУ, изпълнителят на дейността ще обучи персонала на висшето училище за работа със системата.
Д5 - Изграждане на механизми за финансов контрол и оценка на дейността на МВБУ Чрез изграждането на модул за управление на финансите в административната система и интегрирането му с останалите модули за определяне на себестойността на дейностите, извършвани в МВБУ, ще може да се повиши ефективността в разходването на ресурси от страна на висшето училище, но и също така ще се предостави възможност на управленския персонал да прави точни и ясни анализи за финансовото състояние на МВБУ, както и за начинът и потокът на разходване на средства. Системата трябва да има възможност да генерира следната информация: Приходи: Общо реално постъпили и очаквани приходи, Общо реално постъпили приходи, Общо очаквани приходи, Постъпили плащания от студенти, Очаквани плащания от студенти, Постъпили плащания на студенти по пера и Студенти не заплатили таксата в срок, Приходи от продажба на учебни пособия Разходи: Общо реално изплатени и очаквани разходи, Общо реално изплатени разходи, Общо очаквани разходи, Общо разходи за преподаватели и автори на уч. материали, Разходи за щатни преподаватели, Разходи за хоноровани преподаватели, Общо разходи за всички служители, Разходи за поддръжка на софтуерни продукти, Амортизация на софтуер, хардуер и ДМА, Разходи за наеми, Разходи за комунални услуги, Разходи за консумативи, Разходи за маркетинг и реклама Общо: Общо разлика на база реални и очаквани приходи и разходи, Общо разлика на база на изплатени разходи и получени приходи, Общо разлика на база на очаквани приходи и разходи
Д6 - Изграждане на интегрирана система за атестиране на преподавателския състав и за архивиране на информация и управление на научно-изследователската дейност Отношение към качеството имат всички. Качеството зависи от висшето ръководство, което трябва да осигури качествено обучение, лектори, адекватно подбран материал. Преподавателите трябва да представят материала на студентите на достъпен, разбираем език и по подходящия начин. Всеки преподавател и служител в МВБУ трябва да чувства лична отговорност за качеството на предлаганите услуги. Това ще бъде постигнато чрез разработване на системата на самооценяване, атестиране и стимулиране на всеки, който допринася за високото качество. Чрез създаването на автоматизирана система за контрол, отчитане и оценка на преподавателския труд съгласно нормативната уредба на МВБУ - преподавателска, научноизследователска и административна дейност, ще може да се гарантира повишаването на качеството на дейностите във висшето училище и продукти в съответствие с критерият в рейтинговата система за висшите училища на МОМН - научно-изследователска дейност. Благодарение на този модул, управленският състав ще може да получава информация за своите служители, посредством провеждане на периодични анкети към преките ръководители и към самите студенти. Анкетите ще бъдат качествен измерител, който ще бъде ориентиран към атестиране на основни за учебния процес дейности. Целта на тези анкети е трайно повишаване на качеството на предлаганите в МВБУ учебни дисциплини, посредством обратна връзка от всички заинтересовани страни.
Д7* - Осигуряване на публичност Информирането на общността и публичността от реализацията на проекта, ще е основен аспект в последните месеци от реализацията на проекта. Предвидените в проекта методи за информиране и публичност са: - разпространенеито на 700 броя рекламни брошури с информация за проекта и нововъведенията и предимствата; - организиране на начална и финална пресконференция. По време на началната ще се представят целите на проекта, докато по време на финалната, ще се представят самите резултати; - за популяризиране и информираност ще бъде проведена и рекламна кампания, в радиа и вестници; - ще бъде изработена специална уебстраница, на която да бъдат публикувани всички резултати от реализирането на проекта; - също така ще бъдат разработени и информационни табели - 4 бр., стикери - 100 бр., химикалки - 500 бр. и папки - 250 бр. с рекламни надписи.
Д8 - Управление на проекта Изпълнението на проекта ще бъде възложено на пет членен екип: - Ръководител - Цветанка Цветанова Златанова - Координатор - Радослав Коцов Радославов - Координатор - Илка Зафирова Димитрова - Технически сътрудник - Инна Красимирова Стоянова - Счетоводител - Вихрен Станимиров Кирилов Основните дейности са: • Членовете на екипа ще бъдат запознати с целите, дейностите и времевия график на проекта; • Ще бъдат разпределени задачите и отговорностите на експертите, включени в екипа. • Ще бъде обсъден план-графикът на проекта и ще бъде разработен детайлен такъв. В случай на възникнали непредвидени обстоятелства, план-графикът ще бъде актуализиран. • Ще бъдат определени правилата за работа, вътрешен мониторинг, отчетност и докладване; Вътрешният мониторинг ще се осъществява на база на изготвения през първия месец план за вътрешен мониторинг на проекта. Планът ще включва заложените индикатори, времеви графици за проверка и отговорни лица за всяка фаза на оценка. Ще бъде създаден Комитет за наблюдение на проекта на проекта. КНП ще следи за навременното изпълнение на план-графика на проекта, ще анализа резултатите от изпълнението на плана за вътрешен мониторинг и при необходимост ще предлага корективни действия.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Каниско" ЕООД
„БИОНЛАЙН” ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 357 581 BGN
Общ бюджет: 307 482 BGN
БФП: 307 482 BGN
Общо изплатени средства: 307 455 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 307 482 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 71 516 BGN
2014 235 939 BGN
2015 0 BGN
307 455 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 261 359 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 60 789 BGN
2014 200 548 BGN
2015 0 BGN
261 337 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 122 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 10 727 BGN
2014 35 391 BGN
2015 0 BGN
46 118 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности
Индикатор 2 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз