Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0015-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Изграждане на интегрирана система за управление в СА „Д. А. Ценов” – Свищов
Бенефициент: Стопанска академия "Димитър А. Ценов"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 28.01.2013
Дата на приключване: 28.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Свищов
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на предлагания в Стопанска академия образователен и научно-изследователски продукт чрез усъвършенстване на системата за управление във висшето училище.
Дейности: Дейност 8: Одит Дейността включва: - Избор на одитор и сключване на договор за одит на проекта; - Проверка на документацията на проекта от дипломирания експерт счетоводител в съответствие с изискванията на УО. След приключване на дейностите по проекта, в последния месец преди окончателното отчитане на резултатите ще се извърши финансов одит от независим експерт счетоводител. Тази дейност е предвидена във връзка с изпълнение на задължителните законови разпоредби и изискванията на ОПРЧР за доказване на законосъобразното разходване средствата по проекта чрез съответствието на финансово-счетоводната документация във връзка с неговото управление.
Дейност 7:Визуализация и публичност на проекта Предвижда се в хода на проекта провеждането на серия от комуникационни и информационни инициативи за осигуряване на публичност относно конкретните цели, дейности и резултати на проекта. Набелязаните инициативи тук са: • Пресконференции – 2 бр. • информационни карета в печатни издания – 10 бр. • Публикуване на актуална информация за хода на проекта и постигнатите резултати на интернет-страницата Стопанска академия. • Информационни табели – 2 бр. • Брошури – 1000 бр. • Информационни пакети(химикалки, папки) – 100 бр. • Информационни съобщения в национлана телевизия - 150 бр. Предвидените две пресконференции са за оповестяване на началото на изпълнение на проекта и за неговото приключване и обявяване на постигнатите резултати от реализиране на проекта. Дейностите за информация и публичност, както и всички останали дейности от проектното предложение, ще бъдат съобразени с изискванията на Приложение 3 към Насоките за кандидатстване.
Дейност 3: Разработване и интегриране на критерии и индикатори за оценка на ефективността и ефикасността на свързаните основни, управленски и поддържащи процеси в СА "Д. А. Ценов" Дейността планира изпълнение на следните задачи: 1. Изготвяне на правила за конструиране на критерии и индикатори за оценка на процесите в СА; 2. Анализ на разписаните процеси в интегрираната система за управление – определяне на ключови характеристики, критични точки и измерители за резултата от процесите; 3. Създаване на критерии и индикатори за оценка на ефективността и ефикасността на разписаните процеси в интегрираната система за управление на СА; 4. Апробиране и внедряване на критериите и индикаторите за оценка на процесите; 5. Разработване на процедури за мониторинг на приложението на критериите и индикаторите за оценка на процесите; 6. Оценка на ефективността и ефикасността на СА (моментна снимка). Изпълнението на дейността ще осигури изграждането и развитието на стандарти и процедури, включващи и измерими индикатори, за управление на качеството във висшето училище (като част от системата за управление на качеството) и за подобряване на основните и спомагателните работни процеси в СА. Резултатите от дейността ще осигурят възможност за адекватна оценка на състоянието на СА по отношение на критериите в рейтинговата система на МОНМ в следните направления: • Реализация; • Престиж; • Учебен процес; • Осигуряване на учебния процес; • Научноизследователски процес; • Социално-битови условия. Дейността ще осигури и адекватна обратна връзка от заинтересованите страни, която ще е бъде изключително полезна в процеса на изработване на по-качествени управленски решения в СА. Изпълнението на поставените тук задачи е важно условие за синхронизиране и автоматизиране на съществуващите информационни системи и внедряване на единни критерии в системата за управление на СА.
Дейност 2: Изграждане на модел за интегрирана система за управление на СА "Д. А. Ценов" Дейността ще обхване всички процеси, в т.ч. управление на качеството, финансово управление и контрол, администриране на процесите, информационно обслужване на учебната дейност, събиране на информация за научно-изследователската дейност и др. (с изключение на процесите, свързани с квалификацията и кариерното развитие на акдемичния състав) процеси в Стопанска академия и ще допринесе за изграждане и развитие на стандарти и процедури, включващи и измерими индикатори, за управление на качеството във висшето училище (като част от системата за управление на качеството). Анализът и усилията за подобряване на основните и спомагателните работни процеси във висшето училище ще допринесат за постигане на съответствие с критериите в рейтинговата система за висшите училища, разработвана и поддържана от МОМН, в следните направления: • Реализация; • Престиж; • Учебен процес; • Осигуряване на учебния процес; • Научноизследователски процес; • Социално-битови условия. Изпълнението на дейността е предпоставка за синхронизиране и автоматизиране на съществуващите информационни системи и внедряване на единни критерии в системата за управление на СА. Изпълнението на задачите конкретизирани в дейността ще се осъществява от 2 екипа от експерти. Задачите за изпълнение от екип 1 са: 1. Разработване на методика за набиране на съществуващата информация за процесите (изготвяне на въпросници за оценка на процесите); 2. Проучване на съществуващите процеси в СА и описание на тяхната степен на регламентация: изследване на съществуващите процеси; 3. Систематизиране на описаните процеси в групи: основни, управленски и поддържащи; 4. Оценка на степента на регламентация и описание на процесите във вътрешната нормативна база на СА; 5. Оценка на степента на обвързаност на процесите с оценката на риска в СА; 6. Систематизиране и класифициране на процесите в „карта на процесите“. Задачите за изпълнение от екип 2 са: 1. Проучване и избор на методите и добрите практики за анализ, стандартизиране и унифициране на процесите в СА; 2. Проучване и избор на специализиран софтуер за създаване на логическия модел и разписване на процесите; 3. Внедряване на закупения софтуер – обучение на членовете на екипа за работа със софтуера, пилотно тестване на софтуера; 4. Създаване на логически модел на процесите в СА чрез описание на взаимовръзките между процесите по отношение на: входни данни, изходни данни (резултатите от процеса), управляващ (собственик) процеса, права и задължения на отговорните лица, ресурси, необходими за функциониране на процеса, контроли върху процеса, ключови индикатори и показатели за измерване на изпълнението на процеса и документи за процеса; 5. Разписване на процесите чрез специализиран софтуер – създаване на документация на интегрираната система за управление на СА; 6. Представяне пред Ръководството, приемане от Ръководството на СА и внедряване на интегрираната система за управление; 7. Обучение на ползвателите на интегрираната система за управление за работа с документацията по системата.
Дейност 4: Разработване и внедряване на стандарти за управление на информацията, свързана с основните, управленските и поддържащи процеси в СА „Д. А. Ценов” Изпълнението да дейността включва изпълнението на следните задачи: 1. Анализ на информационните потоци, свързани с процесите в интегрираната система за управление и документите, описващи процесите; 2. Разработване на информационна стратегия, базирана на изготвения анализ, включваща обвързване на информационните потоци с видовете процеси и критериалната система на НАОА; 3. Оценка на начина на обработване на документите и базите данни, свързани с управление и функциониране на процесите; 4. Създаване на карта за информационните потоци в СА; 5. Разработване и внедряване на стандарти за управление на информацията, свързана с основните, управленските и поддържащи процеси в СА. Изпълнението на дейността ще осигури управление на качеството в следните направления: • Изграждане и развитие на стандарти и процедури, включващи и измерими индикатори, за управление на качеството в СА (като част от системата за управление на качеството); • Анализ и подобряване на основните и спомагателните работни процеси във висшето училище; • Управление и развитие на организацията чрез разработване и внедряване на механизми и процедури за обратна връзка от заинтересованите страни и използване на информацията за вземане на по-качествени управленски решения в СА; • Развитие и интегриране на информационните ресурси за повишаване качеството на управлението във висшето училище. Стандартите за управление на информацията ще осигурят постигане на съответствие с критериите от рейтинговата система на МОНМ. С реализацията на дейността ще се осигури синхронизиране и автоматизиране на съществуващите информационни системи и в системата за управление във висшето училище.
Дейност 6: Изграждане на информационна система за връзка с бивши възпитаници на СА „Д. А. Ценов” (тип алумни) Дейността включва изпълнението на следните задачи: 1. Проучване на добрите практики в областта на „Алумни“ сайтовете и социални мрежи; 2. Проектиране на функционалните възможности на информационна система тип „Алумни“; 3. Програмиране на информационната система тип „Алумни“; 4. Тестване и усъвършенстване на функционалността на разработената система тип „Алумни“; 5. Въвеждане на информационната система тип „Алумни“ в реална експлоатация; 6. Оценка на потребителите за качествата на системата тип „Алумни“ и препоръки за нейното усъвършенстване. Дейността способства за управление и развитие на организацията чрез разработване и внедряване на механизми и процедури за обратна връзка на заинтересованите страни и използване на информацията за вземане на по-качествени управленски решения във висшите училища.
Дейност 5: Разширяване на автоматизираната информационна система чрез усъвършенстване на съществуващите и добавяне на нови модули, подкрепящи информационното обслужване на процесите в СА „Д. А. Ценов” Дейността включва изпълнението на следните задачи: 1. Проучване и анализ на съвместимостта и възможностите за интеграция между различните автоматизирани информационни модули в рамките на СА; 2. Изготвяне на проект за управленска информационно-справочна система, вкл. типове справки и доклади; 3. Програмиране на управленска информационно-справочна система. 4. Първоначално тестване и усъвършенстване на функционалността управленска информационно-справочна система; 5. Въвеждане управленска информационно-справочна система в реална експлоатация; 6. Изготвяне на документация и Наръчник за работа (юзер гайд) с управленската информационно-справочна система; 7. Обучение на ползвателите на управленската информационно-справочна система. Изпълнението на дейността осигурява възможност за управление и развитие на организацията чрез разработване и внедряване на механизми и процедури за обратна връзка от заинтересованите страни и използване на информацията за вземане на по-качествени управленски решения във висшето училище и за развитие и интегриране на информационните ресурси за повишаване качеството на управлението. Чрез изпълнението на проектните задачи се постига синхронизиране и автоматизиране на съществуващите информационни системи и внедряване на единни критерии в системата за управление в Стопанска академия.
Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейността включва изпълнение на следните задачи: 1.Определяне на правила за работа на екипа за управление на проекта по функционални задължения и отговорности. 2. Разработване на детайлен план за реализацията със срокове и отговорности. 3. Създаване на правила за вътрешен контрол, финансова отчетност и за съхранение на проектната документация (одитна пътека). 4.Диагностика на потребностите от софтуер и хардуер и оценка на актуалността на техническите спецификации. 5. Приемане на план-график за възлагане на ОП по проекта. 6. Провеждане на процедури за ОП за избор на изпълнители и текущ контрол по изпълнението на възложените дейности. 7. Координация между членовете на екипа на проекта. 8.Текущо, тримесечно отчитане по фази и етапи на изпълнението на проекта. 9.Окончателно отчитане на изпълнението на проекта. Създаването на организационни правила за съгласувано и резултатно ориентирано управление на проекта според функциите на екипа ще гарантира успешната реализация и постигането на поставените проекти цели. Изпълнението на набелязаните в рамките на дейността задачи ще способства за: - налагане на строга дисциплина и отчетност при реализация на дейностите от екипа - прозрачност на извършваните дейности - подобряване на контрола от страна на мениджмънта на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Интелинет България" ЕООД
СТЕМО
ТехноЛогика ЕAД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 489 326 BGN
Общ бюджет: 476 160 BGN
БФП: 476 160 BGN
Общо изплатени средства: 476 160 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 476 160 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 186 085 BGN
2014 174 730 BGN
2015 115 345 BGN
476 160 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 404 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 158 172 BGN
2014 148 520 BGN
2015 98 044 BGN
404 736 BGN
В т.ч. Национално финансиране 71 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 913 BGN
2014 26 209 BGN
2015 17 302 BGN
71 424 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности
Индикатор 2 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз