Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.05-0145-C0001
Номер на проект: Д01-3987/30.04.2013
Наименование: Заедно за социална интеграция
Бенефициент: Община Левски
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.11.2012
Начална дата: 28.01.2013
Дата на приключване: 28.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Левски
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за по-успешна социална и трудова реализация на децата и учениците от етническите малцинства.
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 1 Сформиране на екип за управление и отчитане на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 2 Подобряване на вътрешна и външна среда
Подготовка и изпълнение на дейност 3 Сформиране на групи от деца и ученици за създаване на клубове по интереси, и провеждане на срещи с родители на деца от малцинствени групи
Подготовка и изпълнение на дейност 4 Допълнителна квалификация на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда
Подготовка и изпълнение на дейност 5 Наблюдение и контрол на клубовете по интереси
Подготовка и изпълнение на дейност 6* Информация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 161 516 BGN
Общ бюджет: 138 890 BGN
БФП: 138 890 BGN
Общо изплатени средства: 138 881 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 138 890 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 303 BGN
2014 106 578 BGN
2015 0 BGN
138 881 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 118 057 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 458 BGN
2014 90 591 BGN
2015 0 BGN
118 049 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 834 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 845 BGN
2014 15 987 BGN
2015 0 BGN
20 832 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой родители от етническите малцинства включени в програми, свързани с повишаване на мотивацията за интегриране на децата им в образователната система
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда
Индикатор 3 Деца и ученици от етнически малцинствени групи, интегрирани в образователната система (детските градини и училищата)
Индикатор 4 Деца и ученици, участващи в дейности за интеграция в образователната система (детските градини и училищата);


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз