Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0024-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Усъвършенстване на системата за управление на Национален военен университет "Васил Левски"
Бенефициент: НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 05.02.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на системата за управление на Националния военен университет „Васил Левски”, посредством развитието на съществуващите и изграждане на нови подсистеми за управление на всички присъщи дейности на университета, чрез разработване на критерии, методи, процедури, нови стандарти и интегрирани информационни ресурси за осигуряване на качествено образование, научноизследователска и иновационна дейност и удовлетворяване на изискванията на потребителите и обществото.
Дейности: Дейност 5 5. Анализ на показателите, влияещи върху престижа на университета и разработване на система за поддържането му на желано ниво.
Дейност 2 2. Усъвършенстване елементите на управлението на учебния процес - планиране, организиране, осигуряване, оперативно ръководство и отчет.
Дейност 6 6. Изграждане и апробиране на методики и модели за оценка себестойността и ефективността на присъщите дейности на университета.
Дейност 4 4. Разработване и внедряване на система от процедури и механизми за проследяване и подпомагане на реализацията на завършилите обучаеми.
Дейност 11 11. Осигуряване на публичност и огласяване дейностите по проекта и резултатите от тях.
Дейност 3 3. Развитие на съществуващите и създаване на нови стандарти, процедури и измерими показатели за управление на качеството на присъщите дейности в НВУ „В. Левски”.
Дейност 1 1. Aнализ на средата на функциониране и управленската структура на НВУ „В. Левски”.
Дейност 7 7. Разработване и внедряване на механизми и процедури за обратни връзки със заявителите и потребителите, включително обучаемите, и за използване на информацията при вземане на управленски решения.
Дейност 8* 8. Синхронизиране и автоматизиране на съществуващите информационни потоци и ресурси, чрез изграждане на единна електронна система за повишаване на качеството на управление в НВУ "В. Левски".
Дейност 10 10. Управление на проекта.
Дейност 9 9. Изграждане на мрежова среда за интегриране на информационните ресурси в системата за управление в НВУ „В. Левски”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 485 931 BGN
Общ бюджет: 445 005 BGN
БФП: 445 005 BGN
Общо изплатени средства: 445 057 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 445 005 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 97 000 BGN
2014 267 774 BGN
2015 80 283 BGN
445 057 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 378 254 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 82 450 BGN
2014 239 929 BGN
2015 68 240 BGN
390 619 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 751 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 550 BGN
2014 27 845 BGN
2015 12 042 BGN
54 438 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности
Индикатор 2 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз