Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0027-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Усъвършенстване системата за управление в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Бургас
Бенефициент: Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 19.02.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, чрез изграждане и въвеждане на система за електронен документооборот, с оглед осигуряване на по-ефективно управление на процесите и човешките ресурси в Университета, както и осигуряването на услуги с по-висока добавена стойност.
Дейности: Подготовка и изпълнение на дейност 4 Обучение на потребителите на системата за електронен документооборот
Подготовка и изпълнение на дейност 5* Усъвършенстване системата за управление на Университета, чрез въвеждане на системата за електронен документооборот
Подготовка и изпълнение на дейност 7 Одит по проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 3* Изпълнение и техническа обезпеченост на системата за електронен документооборот
Подготовка и изпълнение на дейност 1 Организация и управление на проекта
Подготовка и изпълнение на дейност 2 Разработване на концепция за въвеждане на система за електронен документооборот
Подготовка и изпълнение на дейност 6 Визуализация, информиране и публичност на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТЕМО
СИЕНСИС АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 499 273 BGN
Общ бюджет: 460 155 BGN
БФП: 460 155 BGN
Общо изплатени средства: 460 113 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 460 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 99 854 BGN
2014 299 565 BGN
2015 60 694 BGN
460 113 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 391 131 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 84 876 BGN
2014 254 630 BGN
2015 51 590 BGN
391 096 BGN
В т.ч. Национално финансиране 69 023 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 978 BGN
2014 44 935 BGN
2015 9 104 BGN
69 017 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности
Индикатор 2 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството
Индикатор 3 Обучени преподаватели и служители на Университет „Проф. д-р Асен Златаров” за работа със системата за електронен документооборот


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз