Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0590-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на Система за управление на околната среда в производството на ЕТ „Димитър Христов – НЕТИ”
Бенефициент: ЕТ "Димитър Христов - НЕТИ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 12.03.2013
Дата на приключване: 12.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Гоце Делчев
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да повиши конкурентноспособността на ЕТ Нети, чрез подобряване на управлението на въздействието върху околната среда в следствие на производствените процеси, като фактор за устойчиво развитие на националния и европейския пазар.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Проектен старт
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Избор на изпълнители на консултантски услуги и доставка на оборудване и софтуер
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Доставка на оборудване и софтуер
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Разработване и внедряване на СУОС съгласно стандарт ISO 14001:2004
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Избор на изпълнител на сертификационни услуги
Дейност 6 Сертифициране на СУОС съгласно ISO 14001:2004
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Финализиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 296 325 BGN
Общ бюджет: 394 600 BGN
БФП: 295 950 BGN
Общо изплатени средства: 295 950 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 295 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 59 265 BGN
2014 0 BGN
2015 236 685 BGN
295 950 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 251 558 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 50 375 BGN
2014 0 BGN
2015 201 182 BGN
251 557 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 393 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 8 890 BGN
2014 0 BGN
2015 35 503 BGN
44 392 BGN
Финансиране от бенефициента 98 775 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 6 Разработени и внедрени системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти
Индикатор 7 Сертифицирани системи за управление съгласно изискванията на международно признати стандарти
Индикатор 8 Реализирани инвестиции допринасящи за постигане на съответствие с международно признати стандарти
Индикатор 9 Разработени и внедрени софтуерни системи за управление


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз