Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-2.1.01-0007-C0001
Номер на проект: 0115-ЦКЗ-2.1
Наименование: Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. - ИСУН 2020
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 27.02.2013
Начална дата: 11.03.2013
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е: - усъвършенстване на координацията, контрола, прилагането и оценката на Структурните фондове и Кохезионния фонд в България в периода 2014-2020 г. Специфичните цели на проекта са: - Осигуряване функционирането на информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС -ИСУН 2020, която да бъде използвана през програмния период 2014-2020 г. (ИСУН 2020). - Осигуряване спазване на изискванията на европейското и националното законодателство относно изискванията към информационните системи
Дейности: Разходи за организация и управление на проекта Разходи за организация и управление на проекта
Дейност 1: изграждане на ИСУН 2020 През програмния период 2014-2020 г. единната информационна система ИСУН 2020 ще обслужва оперативните програми, финансирани от СКФ. Съгласно изискванията на проекта на "РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006" (Общ регламент) , държавите членки следва да осигурят възможност комуникацията между бенефициентите и управляващите органи, сертифициращите органи, одитиращите органи и междинните звена, може да се извършва само посредством електронните системи за обмен на данни. В допълнение промените в чл. 19 (въвеждане на изискване за етапни цели), чл. 57 (различни форми на отпускане на БФП), чл. 93 (Интегрирани планове за териториално развитие), чл. 102 (придаване на финансови данни), чл. 105 (информираност и публичност), чл. 112 (електронна комуникация с бенефициентите ) и чл. 131 (годишно приключване). Настоящата версия на ИСУН не отразява тези изисквания и не може да бъде използвана пълноценно през следващия програмен период. В "Анализ за бъдещото развитие на ИСУН 2020" е детайлно описано до каква степен настоящите функционалности отговарят на тези нормативни изисквания. В изпълнение на дейността настоящото приложение ще бъде преработено, за да бъдат отразени новите регулаторни изисквания, както и промените в структурите и оперативните програми. То ще бъде използвано през програмния период 2014-2020 г. ИСУН 2020 ще вземе предвид изискванията на европейското и националното законодателство, така и научените уроци при разработването на настоящото приложение и ще поддържа информация, както за индивидуалните проекти, така и за оперативните програми на обобщено ниво. Ще бъде запазен принципът за разделение на отделните етапи от процесите за изпълнение на оперативната програма и ще бъдат разработени взаимно свързани елементи на система описващи целия проектен цикъл и даващи максимално количество информация на отделните институции, ангажирани в процеса. С цел намаляване на административното бреме и за да се гарантира нормалната работа на системата без извършването на множество промени в хода на изпълнение на оперативните програми, ще бъдат създадени общи процедури, които да бъдат заложени като логика в системата и общи образци на следните документи, които ще залегнат в ИСУН 2020 и ще са валидни за всички ОП-ми: формуляр за кандидатстване, решение за предоставяне на БФП, искане за плащане, финансов отчет, технически отчет. Изработването на тези формуляри ще бъде част от фактическото разработването на системата и е необходимо за постигането на резултатите от проекта. Освен разработването на нови и преработката на съществуващите функционалности ще бъдат разработени и множество интерфейси с други информационни системи, който да позволяват обмен на информация, както за целите на контрола, така и за облекчаване на административното бреме за бенефициентите (например обмен на информация с НАП за извършване проверка наличието на неплатени задължения). С цел подобряване на функционалностите за откриване на двойно финансиране ще бъдат извършени промени в изградената информационна система за планиране и управление (ИСПУ), като тя ще предоставя данни за финансирани с бюджетни средства дейности. В дейността се включва и осигуряване поддръжка на работата на ИСУН 2020 (отстраняване на бъгове, корекции на данни, изменение на функционалности във връзка с искания на потребители и др.) Окончателните изисквания към функционалностите на ИСУН 2020 ще бъдат формулирани в техническото задание към бъдещия изпълнител, след съгласуването им с УО-ни на оперативните програми. Дейността предвижда и предоставяне на финансиране за подготовката на цялостна тръжна документация (включително изработване на техническо задание) и за работата на оценителната комисия и сертифициране на заданието към изпълнителя съгласно изискванията на чл.102 от "НАРЕДБА за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност". Всички описани дейности, са необходими за постигането на целите на проекта и за осигуряването на функционирането на ИСУН 2020
Дейност 3: Информираност и публичност Новоизградената система и проектът ще бъдат популяризирани съгласно изискванията на ОПТП Предвижда се провеждането на 6 публични събития за популяризирането на ИСУН 2020 сред широката общественост на цялата територия на страната. Всички документи свързани с изпълнението на проекта ще отразяват приноса на ОПТП за изпълнението му в съответствие с изискванията на Управляващия орган. Предвижда се провеждането на 6 публични събития за популяризирането на ИСУН, както и изработването и разпространението на 3000 (очакван първоначален брай на потребители на системата ) комплекта рекламни материали - рекламни брошури , флаш памети, тефтери и химикали. Дейността цели осигуряване на публичност на проекта в съответствие с изискванията на УО на ОПТП.
Дейност 2: Закупуване на техника за ИСУН 2020
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Консорциум "ИСУН 2020" ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 684 000 BGN
Общ бюджет: 2 726 011 BGN
БФП: 2 726 011 BGN
Общо изплатени средства: 2 892 164 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 726 011 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 254 BGN
2014 737 126 BGN
2015 2 150 784 BGN
2 892 164 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 317 110 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 616 BGN
2014 626 557 BGN
2015 1 828 167 BGN
2 458 339 BGN
В т.ч. Национално финансиране 408 902 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 638 BGN
2014 110 569 BGN
2015 322 618 BGN
433 825 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изготвени/ Създадени типови образци на документи за нуждите на ИСУН 2020
Индикатор 2 Осигуряване функционирането на единна информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС през програмния период 2014-2020 г.
Индикатор 3 Публични събития за популяризиране на проекта
Индикатор 4 Рекламни материали*
Индикатор 5 (Д) Техника за нуждите на ИСУН


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз