Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-2.2.01-0003-C0001
Номер на проект: 0111-ЦКЗ-2.2
Наименование: Провеждане на обучения на потребителите на ИСУН 2013-2014
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 22.02.2013
Начална дата: 11.03.2013
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е осигуряване на правилното използване на системата във всички нива на администрацията, която отговаря за структурните инструменти.
Дейности: Провеждане на обучения за потребителите на ИСУН Ще бъдат проведeни 50 редовни обучения и семинари за потребителите на ИСУН. Организацията и координaцията с обучителите и обучаемите, както и следенето на нуждите от обучения на отделните звена ще се извършва от сътрудник по управление на европейски проекти и програми, финансирани със средства от Европейския съюз. За всяко конкретно обучение или семинар ще бъде подготвян подходящ лекционен курс, който ще отговаря на специфичната потребност от обучение, заявена от участващото звено. Поради спецификата на ИСУН съществува разделение на потребителските права за всеки един модул на системата. Тъй като различните експерти имат права за достъп само до отделни модули, то най-добрият подход за провеждане на обученията е те да бъдат организирани по модули, следващи функционалността на системата. Всяка лекция ще съдържа следните части: • теоретична презентация на модула и неговото предназначение и функции - powerpoint презентация, която да се използва от лектора при всяко представяне на модула и теоретично описание, което да бъде включено в учебните материали; • практическа част - представяне на практически казус от бизнес средата като въвеждане на данни по определен договор и често срещани грешки, правени при работа с модула; • тестова част - съдържа готови разработени казуси и техните решения, които да проверяват доколко потребителят е готов за работа със системата; Така разработените лекции за всеки от учебните модули ще бъдат използвани за провеждане на конкретното обучение. Участниците в едно обучение ще бъдат потребители със сходни права за достъп до системата, за да се постигне максимална ефективност на обученията. Предвижда се всяко от обученията да започва с въвеждащия за системата модул и след това да се представят отделните модули. За всеки един от участниците ще бъдат осигурени материали (химикал, листи за водене на записки, анкетна карта, презентация или друг вид учебен материал в случаите в които е приложимо . При реализирането на 10-те изнесени обучения/семинари е необходимо да бъдат командировани сътрудникът и лекторите. По настоящият проект се предвижда и обучението на звената отговорни за управлението, изпълнението и контрола за работа със системата ИСУН 2020, която следва да бъде създадена в периода 2013 началото на 2014 год. В резултат от проекта ще бъдат организирани 40 обучения в оборудвания кабинет и 10 изнесени обучения. Въз основа на направените изчисления по проекта ще бъдат обучени най-малко 900 души. Обосновка на дейността: След направения анализ към 15.09.2012 г., въз основа на изпратени заявки от страна на УО, МЗ, СО, ОО и ЦКЗ, се установи необходимост от обучения на 970 служители от тези звена. По време на проведените по проект № 0040-ЦКЗ-2.2 изнесени обучения се установи необходимост от организирането на допълнителни изнесени обучения, особено по отношение на Електронните услуги за бенефициенти. С оглед на заявените нужди от страна на органите, свързани с управлението, изпълнението и контрола на средствата от СКФ, следва да се продължи с организирането и провеждането на обучения, които ще допринесат за по-ефективното използване на системата. Чрез провеждането им ще се повиши капацитетът на потребителите за работа с ИСУН.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Консорциум "ИСУН 2020" ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 056 BGN
Общ бюджет: 71 322 BGN
БФП: 71 322 BGN
Общо изплатени средства: 64 045 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 322 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 62 387 BGN
2014 32 293 BGN
2015 - 30 635 BGN
64 045 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 624 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 53 029 BGN
2014 27 449 BGN
2015 - 26 040 BGN
54 438 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 698 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 358 BGN
2014 4 844 BGN
2015 - 4 595 BGN
9 607 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ефективност на обучението на базата на оценката на участниците
Индикатор 2 Брой проведени обучения за потребители на ИСУН
Индикатор 3 Брой обучени потребители на ИСУН*


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз