Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0043-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Усъвършенстване на процесите на управление в ТУ - Габрово посредством прилагане на информационни технологии
Бенефициент: Технически университет - Габрово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 28.01.2013
Дата на приключване: 28.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на системата за управление на ТУ Габрово за повишаване на качеството на учебната, научната и административната дейност посредством използването на ИТ
Дейности: Дейност 1: Подобряване на административните процеси в ТУ Габрово чрез въвеждане на автоматизирана информационна система Въвеждане на по-гъвкави системи за управление чрез автоматизация на работните процеси и повишаване на ефективността на работните процеси в ТУ Габрово
Изпълнение на дейност 2 Разработване на модул за финансово управление на проектите за научна дейност по Наредба 9 Подобряване на финансовото управление на отпусканите целево средства на ТУ Габрово от Държавния бюджет за присъщата научната дейност
Дейност 3: Изграждане и апробиране на модел за определяне на себестойността на дейностите, извършвани във висшето училище За подобряване на финансовото управление на основните дейности в ТУ Габрово, те трябва да се икономизират. Следва да се създаде система за текущо определяне на реалните разходи за учебна дейност и научна дейност, на базата на стройно изграден финансов модел. Този модел трябва да включва както техники за определяне на нормите на труд, моделиране на фиксираните и променливите стойности на всички компоненти в разходната част, и връзката им с индикаторите за успех. На базата на модела ще се разработи информационна система за определяне и текущо проследяване на себестойността на учебните и научни дейности, включително чрез интеграция със съществуващите системи в ТУ Габрово.
Дейност 4. Създаване на система за анкетиране за търсенето на научния продукт на ТУ Габрово и оценка за него от всички заинтересовани страни За ориентиране на научноизследователския процес към нуждите на пазара следва да се създаде маркетингова система за проучване на нуждите на пазара за иновации и развитие на научния продукт.
Дейност 5: Повишаване на качеството на научноизследователския процес посредством развитие на информационни системи С настоящия проект ТУ Габрово адресира подобряване на рейтинга си основно в областта на научноизследователския процес. Подобрението се търси основно в индекса на цитируемост на висшето учебно заведение
Дейност 6: Доставка на компютърна техника лицензи за софтуер за работа на софтуерните системи В рамките на дейността ще се доставят и инсталират сървърна система, софтуер за бази от данни и операционна система за работа на интонационните системи, разработвани и развивани по дейности 1, 3, 4 и 5.
Дейност 7*: Дейности за информация и публичност Осигуряване на информация и публичност на проекта съобразно изискванията на ОП РЧР
Дейност 8: Одит В рамките на тази дейност ще бъде избран одитор на проекта, който ще извършва текущ на проектните резултати и финансовите документи по проекта и окончателен
Дейност 9: Организация и управление на проекта Дейностите за организация и управление имат за цел установяването на система за добро управление на проекта, както и междинни дейности за гарантиране на успешната му реализация и постигане на заложените цели. Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, чийто членове разполагат с опит и квалификация, отговарящи на нуждите на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
СТЕМО
Кредо -3М ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 338 749 BGN
Общ бюджет: 297 383 BGN
БФП: 297 383 BGN
Общо изплатени средства: 297 383 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 297 383 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 138 983 BGN
2014 158 400 BGN
2015 0 BGN
297 383 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 252 776 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 118 136 BGN
2014 134 640 BGN
2015 0 BGN
252 776 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 608 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 847 BGN
2014 23 760 BGN
2015 0 BGN
44 608 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз