Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0034-C0001
Номер на проект: Д03-382/29.07.2014 г.
Наименование: ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ /ЕСУ/ В НМА "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ"
Бенефициент: НАЦИОНАЛНА МУЗИКАЛНА АКАДЕМИЯ "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" - СОФИЯ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 05.02.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на системата за управление на НМА чрез изграждане на хардуерна и софтуерна база за действието и и разработване на критерии, методи и процедури.
Дейности: Дейност 4 - Провеждане на обучения за работа с Електронната система за управление Да бъдат обучени студентите, преподавателите и административните служители за работа с ЕСУ, за да могат адекватно и пълноценно да ползват ресурсите и възможностите, които ще осигури въвеждането на тази система.
Дейност 9 - Ръководство и администриране на проекта Управление, организация и подкрепа на дейността по проекта
Дейност 8 - Информационни дейности по проекта Осигуряване на информираност и публичност на дейностите по проекта на всички етапи от неговото реализиране.
Дейност 5 - Информационно обезпечаване на ЕСУ Да бъде въведена в системата необходимата информация, за да могат представителите на целевите групи да ползват базата данни и възможностите на ЕСУ.
Дейност 1 - Анализиране и систематизиране на работните процеси, присъщи на висшето училище, за целите на Електронната система за управление /ЕСУ/ Анализ на състоянието на работата в организацията и идентифициране на всички дейности, начина на реализацията им, както и прилежащата документация в НМА.
Дейност 3 - Хардуерно и софтуерно изграждане на Електронната система за управление Въвеждане на централизирана управленска информационна система, която ще изгради ефективни механизми за оценка и контрол на качеството на образованието и обучението, ще подобри административните услуги и ще усъвършенства системата за управление в НМА.
Дейност 6 - Развитие и усъвършенстване на Кариерния център на НМА Развитие и разширяване на дейността на Кариерния център – подобряване на контактите между студенти и работодатели, изграждане на система за обратна връзка с работодатели и със завършилите студенти.
Изпълнение на дейност 2 Актуализиране на нормативната и документална база на НМА „П.Владигеров”, в съответствие с индикаторите и критериите, заложени в РСВУ На базата на индикаторите, заложени в Рейтинговата система на висшите училища в България и изработените аналитични доклади за състоянието на дейностите и процесите в НМА, ще бъдат разработени критерии, методи и процедури за повишаване на качеството на обучението и усъвършенстване на системата за управление в НМА.
Дейност 7 - Апробиране и стартиране на системата Стартиране на ЕСУ и подобряване на работата на всички звена в структурата на НМА.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 447 509 BGN
Общ бюджет: 410 641 BGN
БФП: 410 641 BGN
Общо изплатени средства: 410 641 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 410 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 89 502 BGN
2014 302 465 BGN
2015 18 674 BGN
410 641 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 349 045 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 76 077 BGN
2014 257 095 BGN
2015 15 873 BGN
349 045 BGN
В т.ч. Национално финансиране 61 596 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 425 BGN
2014 45 370 BGN
2015 2 801 BGN
61 596 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности
Индикатор 2 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз