Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.03-0021-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-03/2012/012
Наименование: Туристически район "Рила"
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.01.2013
Начална дата: 20.02.2013
Дата на приключване: 20.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Основна цел: Да се развие устойчив конкурентоспособен туристически продукт, популяризиращ природното, културното и историческото наследство на общините Дупница, Бобошево и Рила. Специфични цели: 1. Да се развитие на туристическия потенциал на район Дупница – Рила – Бобошево чрез ефективно използване на всички природни, културни, исторически, религиозни, географски, урбанистични и други ресурси, модернизиране на туристическата инфраструктура, изграждане на нови обекти и съпътстващи туризма услуги, разработване на туристически пакети и диверсифициране на съществуващите. 2. Да се изгради позитивен имидж и създаде ефективен бранд на туристическия продукт. 3. Да се съхранят природните, културните, историческите, религиозните, географските, урбанистичните и други туристически ресурси чрез формиране на потребителска култура. 4. Да се обединят усилията на всички заинтересовани за развитието на район Дупница – Рила –Бобошево и туристическия продукт „Туристически район „Рила” страни и да
Дейности: Дейност 1: УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Дейност 2: ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ
Дейност 3: РАЗРАБОТВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И ПАКЕТИ
Дейност 4: ИЗРАБОТВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ, МАРКЕТИНГОВИ И РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, РЕКЛАМА В МЕДИИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ
Дейност 5: УЧАСТИЕ В СЪБИТИЯ (МЕЖДУНАРОДНИ, НАЦИОНАЛНИ ИЛИ РЕГИОНАЛНИ ТУРИСТИЧЕСКИ БОРСИ, ИЗЛОЖЕНИЯ, ПАНАИРИ)
Дейност 6: ОРГАНИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ИНФОТУР С ТУРОПЕРАТОРИ НА ВОДЕЩИ АГЕНЦИИ
Дейност 7: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ДЕЙНОСТИ
Дейност 8: ДЕЙНОСТИ ПО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Дейност 9: ОДИТ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 490 764 BGN
Общ бюджет: 483 231 BGN
БФП: 483 231 BGN
Общо изплатени средства: 459 070 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 483 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 293 608 BGN
2014 9 439 BGN
2015 156 023 BGN
459 070 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 410 747 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 262 702 BGN
2014 8 445 BGN
2015 139 600 BGN
410 747 BGN
В т.ч. Национално финансиране 72 485 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 30 906 BGN
2014 994 BGN
2015 16 424 BGN
48 323 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 3 Брой нощувки извън традиционния за съответната територия туристически сезон
Индикатор 4 Нарастване на броя туристи в региона в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 5 Нарастване на информираността на туристите в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 6 Нарастване на информираността на туроператорите и туристическите агенции в резултат от дейностите по маркетинг на туристическия продукт
Индикатор 7 Нетни годишни приходи от вътрешен/ международен туризъм
Индикатор 8 Брой развити регионални туристически продукти
Индикатор 9 Брой реализирани рекламни/ комуникационни кампании
Индикатор 10 Брой участия в туристически борси, изложения и панаири


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз